На основу члана 14. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду (“Сл. лист града  Београда” број 31/02 и 11/05 и 29/07), Комисија за управљање становима пословним простором и јавним површинама за постављање привремених објеката Градске општине Обреновац расписује

 КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА (мањих монтажних објеката и киосака) НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Мањи монтажни објекти  поставиће се на следећим локацијама:

Локација број 1 на кат.парц. бр. 1539 КО Обреновац, паралелно са перонима аутобуске станице “Ласта” ММО “ДЕО-87” тип Д-1, површине: 15м2. Конкурс се расписује за 7 места. Намена: трговина, услуге, угоститељство и занатство.

Локација број 2 на кат. парцели бр. 83/4 КО Рвати између ул. Проте Матеје Ненадовића и стамбене саобраћајнице у насељу Ројковац ММО “ДУРИСОЛ – КОМГРАП” – Кијево, тип К-8 површине 20,75м2 и за 2 ММО К-6 површине 29,14м2. Конкурс се расписује за 7 места. Намена трговина, занатство, услуге.

Локација број 3 на кат. парцели бр. 1539/8 КО Обреновац на углу ул. Карађорђеве и Вука Караџића, до паркинга према згради бр. 99б уз улицу В. Караџића ММО “ДЕО-87” тип-Д-1, површине 15м2. Конкурс се расписује за 4 места. Намена трговина, занатство и услуге.

Локација број  4 на кат. парцели бр. 538/1 КО Рвати, тзв. “Влашка башта”  у ул. др. Арчибалда Рајса, ММО “ДУРАСОЛ-КОМГРАП” – Кијево , КО – 8 површине 20,75м2. Конкурс се расписује за 2 места. Намена трговина, занатство и услуге.

Локација број 5 на кат. парцели бр. 1539/6 КО Обреновац, у ул. Карађорђева иза ресторана “Ласта”, ММО “ДЕО-87” тип –Д-1, површине 16,89м2. Конкурс се расписује за 2 места. Намена трговина, занатство и угоститељство.

Локација број 6 на кат. парцели бр. 13/6 КО Обреновац, у улици Кнеза Михаила бр. 7в, ММО “ДЕО-87” тип – Д-1, површине 16,89. Намена трговина, занатство и угоститељство.

Локација бр. 7  на кат. парцели бр. 120/1  и 2257/1 КО Барич, у ул. Барич рампа, ММО “ДЕП-87” тип Д-О, површине 10,53. Конкурс се расписује за 3 места. Намена трговина, занатство и услуге.

Време коришћења свих локација је од дана доношења решења о постављању до доношења Плана постављања привремених објеката на територији општине Обреновац од стране Скупштине града Београда.

Типски киосци поставиће се на следећим локацијама:

Локација број 1 на кат парцели број 644 КО Обреновац уз ул. В. Караџића, испред зелене пијаце, типски киоск “ДЕО-87”, тип – Ц –6, површине 7,60м2. Конкурс се расписује за 6 места. Намена трговина, занатство, продаја штампе, услуге, угоститељство.

Локација број 2 на кат. парцели бр. 49 КО Обреновац у улици Краља Петра I испред броја 18, типски киоск “ДЕО-87”, тип – Ц –7, површине 10,03м2 и тип А-О површине 10,54м2. Конкурс се расписује за 2 места. Намена трговина, услуге, занатство.

Локација број 3 на кат. парцели бр. 642 КО Обреновац у улици М. Обреновића испред зграде Гимназије, типски киоск “Стари Београдски”,  површине 6м2. Намена продаја штампе.

Локација број 4 на кат. парцели бр. 359/1 КО Барич поред самоуслуге у улици Радничкој, типски киоск “ДЕО-87”, тип – Д-О, површине 8,90м2. Конкурс се расписује за 3 места. Намена трговина, услуге, занатство, угоститељство.

Локација број 5 на кат. парцели бр. 1539/6 КО Обреновац паралелно са перонима аутобуске станице “Ласта”, типски киоск “ДЕО-87”, тип Ц –6, површине 7,60м2. Конкурс се расписује за 2 места. Намена продаја штампе.

Локација број 6 на кат. парцели бр. 32/2 КО Обреновац у улици Краља Петра I код “Ц” маркета, типски киоск “ДЕО-87”, тип  Ц –6, површине 7,60м2. Конкурс се расписује за 2 места. Намена продаја штампе.

Локација број 7 на кат. парцели бр. 13/6 КО Обреновац на углу ул. Кнеза Михаила и Вука Караџића, типски киоск “ДЕО-87”, тип Д-О површине 8,94, тип  Ц –6, површине 7,60м2 и тип А-О површине 3,90м2. Конкурс се расписује за 6 места. Намена трговина, услуге, угоститељство.

Локација број 8 на кат. парцели бр. 228 КО Обреновац на углу улица В. Мишића и Љ. Ненадовића уз насеље “Сточна пијаца”, типски киоск “ДЕО-87”, тип  Ц –6, површине 7,60м2. Конкурс се расписује за 2 места. Намена продаја штампе, трговина, услуге, занатство, цвећара.

Локација број 9 на кат. парцели бр. 189 КО Рвати у ул. Цара Душана, типски киоск “ДЕО-87”, тип  Ц –6, површине 7,60м2. Намена продаја штампе.

Локација број 10 на кат. парцели бр. 386 КО Обреновац на углу улице Карађорђеве и Војводе Мишића, уз парк, типски киоск “Стари Београдски”, површине 6,00м2. Намена продаја штампе.

Локација број 11 на кат. парцели бр. 1027 КО Обреновац у ул. Александра Аце Симовића бр. 2, типски киоск “Стари Београдски”,  површине 6,00м2. Намена продаја штампе.

Локација број 12 на кат. парцели бр. 226/1 КО Рвати у ул. Немањиној број 99, типски киоск “ДЕО-87”, тип  Д-О, површине 8,90м2. Конкурс се расписује за 3 места. Намена продаја  трговина, занатство, услуге, продаја штампе.

Локација број 13 на кат. парцели бр. 120/1 и 2257/1 КО Барич на рампи, типски киоск “ДЕО-87”, тип  А-О, површине 4,54м2. Конкурс се расписује за 5 места. Намена продаја штампе, трговина, услуге, занатство.

Локација број 14 на кат. парцели бр. 26 КО Обреновац на углу улица Вука Караџића и Карађорђеве бр. 12, типски киоск “Стари Београдски”, површине 6,00м2. Намена продаја штампе, цвећара.

Локација број 15 на кат. парцели бр. 1463 КО Обреновац у улици Цара Лазара бр. 4а, типски киоск “Стари Београдски”, површине 6,00м2. Намена продаја штампе.

Време коришћења свих локација је од дана доношења решења о постављању до доношења Плана постављања привремених објеката на територији општине Обреновац од стране Скупштине града Београда.

Место на које се може поставити привремени објекти утврђено је чл.  3. и 4. Планом за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац у (“Сл. лист града Београда” број 9/2006).

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања обавештења у дневном листу “Новости” и на огласној табли ГО Обреновац.

Уз пријаву  поднети: основне податке о себи (физичка лица фотокопију личне карте за правна лица решење о регистрацији, опис прогама и садржаја рада у објекту, учесници конкурса који су добијали локације на коришћење по неком од раније спроведених конкурса треба у својој пријави да наведу од када користе ту локацију (фотокопија решења надлежног органа), и доказ да је измирио накнаду на име комуналне таксе за претходни месец текуће године.

Обавештавају се учесници конкурса да може бити додељено само једно место на једној локацији за постављање привременог објекта и да учеснику неће бити додељена локација уколико није измирио накнаду на име комуналне таксе за претходни месец.

При додели локације приоритет имају учесници конкурса:

·         Лица која су локацију добила на коришћење по неком од раније спроведених конкурса, поставила објекат одговарајућег типа, величине и изгледа и у истима обављају предвиђену делатност

·         Незапослена лица

·         Лица која у објекту запошљавају већи број радника

Сва потребна обавештења могу добити у Оделењу за урбаизам и комунално грађевинске  послове – Одсек за комунално грађевинске  послове ГО Обреновац.

 Обреновац, 20.4.2011.год.