Председник градске општине Обреновац, дана 18. октобра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/ 39 од 29.05.2015. године, по спроведеном Првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 80 од 21. септембра 2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница   средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 21.09.2018. до 08.10.2018.године, на основу Предлога Одлуке о избору цркава и верских заједница које ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима и омладином са седнице одржане 16.10.2018. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 18.10.2018. године, донео је

 

ОДЛУКУ

о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину  

 

I              На основу предлога Одлуке о избору цркава и верских заједница које ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/80 од 21.09.2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 21.09.2018. до 08.10.2018. године, бира се пројекат који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац у 2018. години, у укупнoм износу од 992.640,00 динара и одобравају се средства Црквеној општини Обреновац  за финансирање пројекта „Уређење порте цркве у Белом Пољу“

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Извештај Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 16.10.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           На основу ове Одлуке председник градске општине закључиће са учесником конкурса из тачке I уговор о финансирању пројекта средствима буџета градске општине по Јавном конкурсу у 2018. години у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.

Подносилац пројекта ком су одобрена средства из буџета градске општине Обреновац, по овој Одлуци дужан је да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, доставља наративне и финансијске месечне извештаје и завршни извештај у роковима предвиђеним Уговором из претходног става.

На основу ове Одлуке и закљученог уговора председник градске општине донеће решење о одобравању исплате у складу са уговореном динамиком.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за развој и привреду Управе градске општине и Комисија за сарадњу са удружењима и омладином.

 

IV           Одлука се доставља: Црквеној општини Обреновац, Комисији за сарадњу са удружењима и омладином, Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за развој и привреду Управе градске општине и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 93 од 18. октобра 2018. године

 

 

 

                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

                                Мирослав Чучковић

Извештај Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 16.10.2018. године можете погледати овде.