На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, бр. 119 од 17.12.2012. године), чл. 37. Одлуке о измени одлуке о оснивању ЈКП „Обреновац“ и чл. 21 – 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ″Обреновац″ из Обреновца, на својој 53. седници усмено одржанoj  16.10.2018.године, донео је

 

О  Д  Л  У  К  У

 

I  ДА СЕ Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа “Обреновац” из Обреновца допуни тако што се додаје Ценовник услуга за вашар пољопривредне механизације, како следи:

 

  Ц Е Н О В Н И К  
  УСЛУГА ЗА ВАШАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  
   
Ред. НАЗИВ Јед. Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО
број мере
1 Улазак возила без робе са паркирањем        
1.1. путничко возило ком 166.67 33.33 200.00
1.2. путничко возило са приколицом ком 250.00 50.00 300.00
1.3. комби ком 250.00 50.00 300.00
1.4. камион до 3,5 тоне ком 416.67 83.33 500.00
1.5. трактор ком 250.00 50.00 300.00
1.6. трактор са приколицом ком 416.67 83.33 500.00
1.7. камион преко 3,5 тоне ком 666.67 133.33 800.00
1.8. камион са приколицом и шлепер ком 1.000,00 200,00 1,200.00
2 Закуп простора на дан вашара        
2.1. за излагање пољопривредне механизације м’ 208.34 41.67 250.00
2.2.  за постављање угоститељског објекта м2 41,67 8.33 50.00
           

 

II      Одлуку доставити оснивачу на сагласност

 

III      Стручна служба ЈКП ”Обреновац” ће израдити Пречишћени текст Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга који ће чинити саставни део ове Одлуке.

 

IV     По добијању сагласности од оснивача, Одлуку са Ценовником основних и осталих комуналних производа и услуга објавити у ”Сл.листу града Београда”.

 

V    Доношењем ове Одлуке Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга ЈКП “Обреновац” из Обреновца („Сл. лист града Београда“ 08/14 и 38/15) престаје да важи.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ из Обреновца

Број  НO број  53-1/2018 од 16.10.2018.године

 

 

Н А Д З О Р Н И     О Д Б О Р

Председник,

 

__________________

Милорад Марјановић