Председник градске општине Обреновац, дана 05. септембра 2018. године, на основу Локалног акционог плана за младе градске општине Обреновац за период од 2016. до 2021. године VII-01 бр 020-157 од 29.12.2015. године, сходно одредбама члана 21. став 1 тачка 1 Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/11) и члана 3. и 4. Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интерса у областима омладинског сектора („Сл. гласник РС“, бр. 50/11), на предлог Савета за младе од 27.08.2018. године, донео је

О Д Л У К У
О  РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ОМЛАДИНСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ  СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

 1. Опште информације о конкурсу

1.1. Уводне напомене

Градска општина Обреновац, кроз програм Омладински фонд који реaлизује Канцеларија за младе (у даљем тексту Омладински фонд) финансира и суфинансира програме и пројкете од јавног интереса у областима омладинског сектора које спроводе неформалне групе младих (у даљем тексту: носиоци програма и пројеката), доделом средстава на основу јавног конкурса, сходно одредбама члана 21. став 1 тачка 1 Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/11) и члана 3. и 4. Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интерса у областима омладинског сектора („Сл. гласник РС“, бр. 50/11).

1.2. Циљ конкурса

У складу са циљевима Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године („Сл. гласник РС“, бр. 22/15) и Локалног акционог плана за младе градске општине Обреновац за период од 2016. до 2021. године VII-01 бр 020-157 од 29.12.2015. године  градска општина Обреновац кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области дефинисаних овим конкурсом доприноси унапређивању друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање потреба и интереса младих у организовању, друштвеном деловању, развоју и остваривању потенцијала на личну и друштвену добробит са нагласком на активни допринос младих у решавању проблема и потреба младих у Обреновцу и промоцији културе волонтирања и солидарности.

2. Области конкурса

За реализацију циљева конкурса Омладински фонд ће одабрати један или више програма или пројеката из следећих области:

 • образовање, васпитање и обука младих,
 • активизам и активно учешће младих,
 • здравље, благостање, популациона едукација младих,
 • безбедност младих,
 • социјална укљученост младих,
 • мобилност младих,
 • информисање младих,
 • култура и креативност младих

3. Услови конкурса

3.1. Право учешћа – носиоци програма и пројеката

Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма или пројеката у својству носиоца програма или пројеката имају неформалне групе младих са територије градске општине Обреновац.

Препоручује се да један носилац програма или пројеката учествује на јавном конкурсу са једним програмом или пројектом, којим реализује једну од наведних области конкурисања. Поред тога, може се учествовати и као један од партнетра на неком другом програму или пројекту.

Неоформална група младих као носилац пројекта, директно је одговорна за припрему, спровођење и управљање програмом или пројектом.


3.2.
Услови реализације програма или пројекта

3.2.1.  Корисници програма или пројекта

Носилац програма или пројекта је обавезан да у предлогу програма или пројекта јасно дефинише категорије циљне групе и крајњих корисника у односу на циљ програма или пројекта и прикаже их по планираном броју.

3.2.2. Трајање програма или пројеката

Максимално предвиђено време трајања програма или пројекта је до 31. децембра 2018. године.

Реализација програма и пројеката може почети најраније од датума потписивања уговора између носиоца програма или пројеката и председника градске општине Обреновац.

3.3. Локација реализације програма или пројекта

Активности програма или пројеката подржаних у оквиру овог конкурса морају се реализовати на територији градске општине Обреновац.

3.4. Услови финансијског оквира

3.4.1. Расположива финансијска средства за реализацију програма или пројеката
Укупно опредељена средства за реализацију програма или пројекта су 870.000,00 динара.

Подносиоци пријаве могу да конкуришу за програм или пројекат максималне вредности до 100.000,00 динара по програму или пројекту.

3.4.2. Исплата финансијских средстава

Одобрена средства за програм или пројекат се неће преносити носиоцима програма или пројекта, већ ће се преносити директно испоручиоцима добара и услуга  по предрачунима које се достављају за сваку буџетску ставку у односу на предложени буџет.

3.4.3. Припрема буџета пројекта

Буџет програма или пројекта може садржати само трошкове неопходне за његово извођење.

Прихватљиви трошкови су:

 • набавка услуга и добара неопходних за реализацију програма или пројеката

Неприхватљиви трошкови су:

 • људски ресурси;
 • трошкови закупа простора и трошкови функционисања канцеларије;
 • куповина земље или зграда;
 • дневнице
 • појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинирамима, конференцијама, конгресима;
 • појединачне стипендије за студије или курсеве;
 • плаћање услуге превоза такси возилом где постоји јавни градски превоз;
 • куповина музичке, компијутерске и друге опреме ( рачунари, фотоапарати, штампачи, мали електрични уређаји, тастатуре, меморије и др.);
 • куповина алкохолних и енергетских напитака, дуванских производа;
 • узимање у закуп телефонских бројева и опреме од другог лица;
 • финансирање спортских организација и набавка спортских реквизита и опреме;
 • трошкови који нису у директној вези са циљевима програма или пројекта;

 

3.4.4. Услови везани за видиљивост програма или пројекта

Носиоци програма или пројекта су у обавези да предвиде активности и средства у циљу информисања младих и шире јавности о донатору, програму или пројекту, планираним активностима, догађајима и резултатима програма или пројекта

3.5. Критеријуми вредновања програма или пројеката

Стручни преглед и вредновања предложених програма и пројеката врши Комисија за  вредновање програма и пројеката коју образује председник општине (у даљем тексту Комисија). Комисија има пет чланова који се бирају на основу јавног позива за предлагање кандидата за чланове Комисије. Комисија доставља председнику градске општине предлог за одобравање програма или пројекта.

Ради потпунијег сагледавања предлога програма или пројеката Комисија ће обавити интервју са свим подносиоцима предлога програма или пројеката који испуњавају услове конкурса. Комисија може подносиоцу програма или пројекта предложити корекције предлога програма или пројекта у делу који се односи на средства потребна за реализацију програма или пројекта.

Све предлоге програма или пројекта који су испунили услове конкурса, Комисија ће вредновати на основу следећих критеријума:

Критеријуми Максималан број бодова
Јасни циљеви и изводљивост идеје
пројекат је могуће реализовати и набавити све што је потребно за реализацију
10
Атрактивност идеје за младе
пројекат ће заинтересовати младе и млади ће користити бенефите пројекта
10
Креативност и оригиналност
пројекат нуди оригинална и креативна решења за проблеме младих
10
Учешће/Вођство младих
– објашњена улога младих у припреми и реализацији пројекта
– да ли су корисници пројекта већином млади
– да ли и колики утицај на ток пројекта имају одрасле особе
– мотивација групе да реализује пројекат
20
Оправданост утрошеног новца
– оправданост износа буџетских ставки и новца који се планира утрошити на реализацију пројекта
– да ли се може исти ефекат постићи са мање новца
– да ли је појашњен буџет и начин реализације утрошка новца
20
Потреба у заједници
колика је потреба младих у заједници за оваквим пројектом
10
Одрживост и утицај
ширина и квалитет утицаја/добити младих и заједнице
да ли се реализацијом пројекта омогућава даљња употреба ресурса у заједници
приказана одрживост
20
Максималан број поена 100

 

4. Елементи предлога програма или пројекта

Конкурсна документација се може преузети на званичној интернет презентацији општине Обреновац www.obrenovac.rs, или у Канцеларији за младе Обреновац, Краља Александра Првог број 5, приземље Дома културе и спортова.

На конкурс се обавезно доставља следећа документација:

Рок и начин пријављивања на конкурс и информисање о резултатима конкурса

4.1. Рок за конкурисање

Конкурс је отворен до 20. септембра 2018. године.

4.2. Начин пријављивања на конкурс

Пријаве се подносе преко електронске поште на: mladi.obrenovac@gmail.com

4.3. Консултације у вези са процедуром конкурисања

За сва питања везане за процедуре пријављивања на конкурс Омладинског фонда  заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на mladi.obrenovac@gmail.com или на број:0648322195.

4.4. Начин обавештавања о одлуци о додели средстава

На званичној интернет презентацији www.obrenovac.rs ставиће се на увид јавности списак свих учесника на конкурсу, као и резултати конкурса.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису достављене на наведени начин неће бити узете у разматрање.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/  73 од 05. септембра 2018. године

 

 

    ПРЕДСЕДНИК

      Мирослав Чучковић