На основу члана 94  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 21/2016 и 113/2017), члана 11 став 2 и члана 12 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл гласник РС бр 95/16), Управа Градске општине Обреновац оглашава:

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ САМОСТАЛНОГ САВЕТНИКА НА ПОСЛОВИМА ШЕФА ОДСЕКА 

ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

1.Орган у коме се врши пријем самосталног саветника на пословима шефа Одсека за друштвене делатности:

Управа градске општине Обреновац, Обреновац, Ул. Вука Караџића бр 74

2. Радно место које се попуњава:

Самостални саветник на пословима шефа Одсека за друштвене делатности, у Одељењу за привреду и развој – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, тј на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет године радног искуства у струци,  познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа (Закона о образовању, Закона о спорту), уређивање званичне интернет презентације – усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, организационе способности, вештина резоновања, закључивања и вештина комуникације – усмено.

  1. Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, Ул. Вука Караџића бр 74 , 11500 Обреновац, са назнаком ”ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ САМОСТАЛНОГ САВЕТНИКА НА ПОСЛОВИМА ШЕФА ОДСЕКА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ, У УПРАВИ ГО ОБРЕНОВАЦ”.
  2. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел 011/8726-426.
  3. Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, да има потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
  4. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње тећи наредног дана од дана објављивања конкурса у листу ”Послови”.
  5. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган то учинити уместо њега, (изјава се налази на сајту ГО www.obrenovac.rs) oригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема и доказ да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци. Докази о којима се води службена евиденција су: Уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (Сл гласник РС број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Сходно наведеном потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности , да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети овде. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код јавног бележника.
  6. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
  7. Знање и вештина које се проверавају у изборном поступку: Познавање прописа напред наведених – усмено, практичан рад на рачунару  -писмено и вештина комуникације – усменим разговором.
  8. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, изборни поступак ће се одржати у просторијама ГО Обреновац, Ул. Вука Караџића бр 74. О датуму и времену учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у пријави.

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопије оверене код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на web страници градске општине Обреновац www.obrenovac.rs на огласној табли и листу Националне службе за запошљавање ”Послови”.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                                                                                   Милорад Косановић