Председник градске општине Обреновац, дана 12. јуна 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 30.05.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

(пета фаза)

 

I              Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Јавном конкурсу VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

 1. „АУТОЦЕНТАР ЖИВКОВИЋ-З“, власника Живковић Зорана, у износу од 59.000,00 динара
 2. Пекарска радња „ПЕКАРА ПИРЕ“,власника Миленковић Милана, у износу од 60.000,00 динара
 3. Аутосервис ,,Радојичић-Н“, власника Радојичић Зорана, у износу од 59.880,00 динара
 4. ZTR ,,AUTO JOKER“, власника Јовић Зорана, у износу од 59.982,23 динара
 5. Радња за производњу производа од бетона за грађевинарство ,,ХБ БЕТОН“, власника Бошковић Немање, у износу од 59.985,00 динара
 6. Предузеће за производњу, прераду меса и месних прерађевина ,,СТОЈИЋ“ доо, власника Стојић Живка, у износу од 60.000,00 динара
 7. Агенција за туризам и пословне услуге ,,VODIČ TRAVEL”, власника Давковски Мине, у износу од 52.400,00 динара
 8. Фотокопирање, припрема докумената и канцеларијска подршка ,,TONER EKSPRES“, власника Ђуровић Александре, у износу од 59.300,00 динара
 9. СЗФР за жене ,,БОГДАНКА СТЕВАНОВИЋ“, власника Стевановић Богданке, у износу од 59.978,00 динара
 10. Фризерски салон ,,CABEZA LOKA“, власника Ђурковић Мирослава, у износу од 60.000,00 динара
 11. Производња столарије и трговина на велико и мало ,,DMB WIN TRADE“, власника Минић Дејана, у износу од 60.000,00 динара.

 

II             Одбацује се пријава Ђукић Богдана, власника Угоститељске радње ,,Дечија чаролија“, који је предао  комплетну документацију, али је провером у АПР-у утврђено да је наведена угоститељска радња обрисана из регистра, па самим тим не испуњава услове Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава.

 

III           Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 30.05.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

IV           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

V             Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

VI           Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 50 од 12. јуна 2018. године