У складу са чланом 48. став 2. Закона о општем управном поступку објављују се на интернет презентацији градске општине Обреновац решења II-01 бр. 465-159/2017, II-01 бр. 465-144/2017 и II-01 бр. 465-162/2017 о постављању привременог заступника у поступцима експропријације који се воде пред надлежним Одељењем за имовинско правне и стамбене послове.