Председник градске општине Обреновац, дана 21. марта 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 06.03.2018. године, донео је

 

ОДЛУКУ

по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

(друга фаза)

I Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Јавном конкурсу VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

  1. Агенција за остале пословне делатности „VESNA 72“, власника Весне Миливојевић у износу од 60.000,00 динара
  2. SZFR „KOD NIDŽE“ власника Осмокровић Николе, у износу од 60.000,00 динара
  3. „IZO-EKO PLUS“ doo, власника Мирјане Јоковић у износу од 58.590,00 динара
  4. SGZR „ARGO“, власника Љиљане Марјановић, у износу од 59.980,00 динара
  5. Предузеће за производњу, трговину и услуге „GRAND CTU“ doo, власника Александра Карића , у износу од 60.000,00 динара
  6. Браварска радња „LIPE METAL“, власника Петра Липовца, у износу од 60.000,00 динара
  7. Предузеће за трговину и услуге „NLT-NEW LINE TRANSPORT“, власника Горана Ристића , у износу од 60.000,00 динара
  8. Аутосервис „VESELINOVIĆ“, власника Драгана Веселиновића, у износу од 59.400,00 динара и
  9. „BOLCOM CO “ doo, власника Слободана Ковачевића, у износу од 59.000,00 динара.

 

II Одбацује се пријава Милоша Јоцића, власника „D&S” doo, јер не испуњава један од услова  конкурса, јер је регистрован за обављање делатности трговине на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама. Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава је предвиђено да право учешћа немају привредни субјекти у сектору трговине малопродаје/велепродаја.

 

III           Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 06.03.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

IV Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.   

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

V Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

VI Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 27 од 21. марта 2018. године

 

Записник са седнице Комисије за привреду и предузетништво можете погледати овде.