Председник Већа градске општине Обреновац дана 20.02.2018, године, на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 24 став 1 и члана 25 Правилника о суфинансирању пројеката за оствривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53 и 55 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 8 Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину(„Сл. лист града Београда“, број 103/17), а у складу са Конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години VII – 02 бр. 020-3/186 од 26.12.2017. године на предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања од 20.02.2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања из буџета градске општине Обреновац у 2018. години

I Средства у износу од 17.800.000,00 динара распоређују се за реализацију пројеката следећих подносилаца:

1. ИВАНА САВИЋ ПР. СТУДИО ЗА АУДИО И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈУ МИС ПРОДУКЦИЈА – 200.000,00 динара ;
2. ВУК ИЛИЋ, ПР. АГЕНЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ ПОРТАЛА „ЛОКАЛНЕ НОВИНЕ ОБРЕНОВАЦ“ – 1.700.000,00 динара;
3. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „СТУДИО МАГ“ Д.О.О – радио програм – 1.500.000,00 динара;
4. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „СТУДИО МАГ“ Д.О.О –портал – 900.000,00 динара;
5. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „СТУДИО МАГ“ Д.О.О, -телевизијски програм – 9.500.000,00 динара ;
6. ПРЕДУЗЕЋЕ МАГ ПЛУС ДОО – ТВ САГА – 3.000.000,00 динара;
7. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ IN NETWORK SOLUTIONS DOO Београд – 300.000,00 динара;
8. УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ГРАЂАНА „ЗНАЊЕ ИМАЊЕ“ – 200.000,00 динара;
9. ВЕСНА ЈОКСИМОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ ПАЛЕЖ ШТАМПА ОБРЕНОВАЦ – 500.000,00 динара.

II Нису подржани пројекти следећих медија:

1. ЛАЗАР ЛАЗАРЕВИЋ ПР. АГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАШТВО, ФОТО И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈУ„ФОКУС ПРЕСС“;
2. МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И ИЗДАВАЧКО НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ БЕОГРАД;
3. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД;
4. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ;
5. НОВОСТИ ДАНА. РС ДОО НИШ ПАЛИЛУЛА;
6. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ – ЕКО ЛИСТ;
7. ADRIA MEDIA GROUP DOO Београд;
8. РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР „РОМ“ ОБРЕНОВАЦ;
9. ТВ „ГЕМ“ ЛАЗАРЕВАЦ;
10. PET MAGAZINE DOO BEOGRAD;
11. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ПЕРИЛО ЗАБРЕЖЈЕ“.

III Ово решење је коначно.

О б р а з л о ж е њ е

Веће градске општина Обреновац расписало је Конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години VII-02 бр. 020-3/186 од 26.12.2017.године, који је објављен на веб – сајту градске општине Обреновац и дневном листу „Српски телеграф“ дана 29.12.2017. године. Рок за подношење пријава је трајао 20 дана од дана објављивања конкурса, односно до 18.01.2018. године.
Председник Већа градске општине је Решењем VII-02 бр. 020-3/6 од 22.01.2018. године образовао Комисију за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години.
По протеку рока за подношење пријава, Кабинет председника градске општине је на основу овлашћења из става 1 члана 10 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) (у даљем тексту – Правилник) извршио проверу документације поднете на конкурс и то најпре поштовање рокова у смислу члана 10 став 2 Правилника, односно благовременост поднетих пријава, а затим и проверу документације у погледу испуњености услова за учешће на конкурсу.
Приликом провере благовремености поднетих пријава на Конкурс, утврђено је да је свих 20 пријава поднето благовремено. У поступку провере документације констатовано је да за 9 пријава некомплетна документација, која је у накнадно одређеном року комплетирана од стране подносилаца.
Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, је разматрала свих 20 пројеката који су испунили услове за учешће на конкурсу.
Након стручне анализе и оцењивања пројеката поднетих на конкурс, а на основу критеријума утврђених чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/17) Комисија је, у складу са чланом 19 Правилника, сачинила образложени предлог о додели средстава, на начин ближе описан у диспозитиву овог Решења и доставила га председнику Већа градске општине на даљи поступак и одлучивање.

Комисија је у образложењу своје одлуке навела следеће:

Разлози због којих се предлаже суфинансирање појединих пројеката:
1. ИВАНА САВИЋ ПР. СТУДИО ЗА АУДИО И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈУ МИС ПРОДУКЦИЈА
Добар и квалитетан пројекат, како опис, тако и циљ и значај, изузетно ретка и интересантна тема, али је буџет пројекта предимензиониран (нпр. трошкови емитовања 150.000,00 динара, а дају готов програм Студију Б). Предлаже се суфинансирање предметног пројекта са 200.000,00 динара за износ персоналних и дела осталих трошкова, а Комисија средства опредељује у доброј вери да ће се пројекат више профилисати према Обреновцу.

2. ВУК ИЛИЋ, ПР. АГЕНЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ ПОРТАЛА „ЛОКАЛНЕ НОВИНЕ ОБРЕНОВАЦ“
Комисија је прихватила већи део захтева за средства за која се конкурише обзиром на позитивна искуства са раније реализованим активностима и оценом да је овај интернет портал постигао значајан напредак у брзом и свеобухватном информисању грађана у протеклом периоду. Комисија поздравља садржајну разноликост, уреднички манир и рубрицирање портала и сматра да је једини од приспелих пројеката који се значајно бави и друштвеним мрежама у функцији информисања грађана. Кадровска структура ангажованих у овом пројекту је веома задовољавајућа, али је буџет пројекта предимензиониран обзиром да су на расходној страни урачунати и трошкови који не потпадају под пројектно финансирање.

3. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „СТУДИО МАГ“ Д.О.О – радио програм

Комисија је оценила да радио програм ове медијске куће, поред ТВ, такође има опредељујућу улогу у информисању грађана Обреновца и најшире околине, поготову када су у питању теме и садржаји од интереса за све интересне групе житеља на територији коју покрива сигнал радија и ТВ Маг. Буџет пројекта је нешто виши, али се предлаже да пројекат ове куће буде суфинансиран са 1.500.000,00 динара за износ персоналних и осталих трошкова.

4. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „СТУДИО МАГ“ Д.О.О –портал

Комисија је предложила доделу средства овом подносиоцу пројекта јер се ради о интернет порталу, о средству изузетно брзог преноса информација доступног великом броју грађана, у сваком тренутку и на сваком месту и где ће видљивост медијског садржаја бити велика, у чему се овај медиј успешно исказује.

5. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ „СТУДИО МАГ“ Д.О.О, -телевизијски програм

Комисија је једногласно предложила да се, због изузетно повољних искустава ранијих година и чињенице да све веродостојне анкете и истраживања гледаности показују да се највећи број грађана територије ГО Обреновац, али и свих околних места, о свим локалним дешавањима, информише управо преко ТВ Маг и да њој највише верују, рад ове телевизијске куће у 2018, због конкурсног ограничења, суфинасира износом од 9.500.000,00 динара. ТВ МАГ, по оцени комисије, у потпуности задовољава јавни интерес грађана на територији ГО Обреновац и испуњава све тражене критеријуме. Понуђени пројекти ове медијске куће, и за ТВ, радио и интернет портал, оцењени су као добри и исти задоваљавају потребе грађана што уверљиво потврђују подаци о гледаности. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном и правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној чланом 15 поменутог закона.

6. ПРЕДУЗЕЋЕ МАГ ПЛУС ДОО – ТВ САГА

Локална кабловска телевизија која се уназад неколико година емитује на простору градске општине Обреновца, а и шире, по први пут конкурише за средства из буџета градске општине, са изузетно занимљивим пројектом, по оцени комисије, има јединствен програмски садржај, јасне циљне гупе, и за разлику од тренда данашњице, ови садржаји су изразито едукативног карактера. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном и правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној чланом 15 овог закона.

7. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ IN NETWORK SOLUTIONS DOO Београд

Комисија је једногласна у оцени да је пројекат добар, да се његовом реализацијом остварује јавни интерес у области јавног информисања, да значај пројекта, истина, није довољно описан, али доприноси развоју медијског плурализма. Зато што није подробно дефинисан број сервисних информација, а ни неке друге теме, уз носећи основни садржај, умањен је износ средстава који се предлаже за доделу (300.000, 00 динара за персоналне трошкове).

8. УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ГРАЂАНА „ЗНАЊЕ ИМАЊЕ“

По оцени Комисије одлично уочена и одабрана тема пројекта, добро одмерен буџет, а позитивна искуства, обзиром да је овај медиј и до сада пратио дешавања у области пољопривреде и села на територији градске општине Обреновац, определиле су чланове да у потпуности удовоље захтеву редакције.

9. ВЕСНА ЈОКСИМОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ ПАЛЕЖ ШТАМПА ОБРЕНОВАЦ

Загађење животне средине као актуелна тема, и као један од горућих проблема градске општине Обреновац, добро је постављена овим пројектом. Комисија је уверења да максимална кадровска и техничка опремљеност гарантују да ће аутор пројекта успешно изнети ову тему и да ће стално обнављати њену актуелност. Из тог разлога комисија предлаже да се овај пројекат у 2018. суфинансира из буџета градске општине у висини од 500.000,00 динара, за износ персоналних и осталих трошкова.

Разлози због којих се не предлаже суфинансирање појединих пројеката:

1. ЛАЗАР ЛАЗАРЕВИЋ ПР. АГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАШТВО, ФОТО И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈУ „ФОКУС ПРЕСС“
Комисија је установила да није наведен број програмских садржаја и да је лоше постављен буџет пројекта у који су рачунати најразличитији трошкови, иако у трошкове пројекта, за штампане медије, a који могу бити суфинансирани из буџета, могу да буду урачунати само трошкови штампе и хонорара. Обзиром да је овај медиј био делом суфинансиран из општинског буџета прошле године, приметно је смањено интересовање грађана за исти и осетно мањи утицај овог штампаног месечника у медијском простору градске општине Обреновац

2. МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗДАВАШТВО И ИЗДАВАЧКО НОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ БЕОГРАД
Комисија није подржала пројекат овог предлагача јер је акценат стављен на организовање конференција за штампу, а мање на производњу медијског садржаја. Комисија је једногласна у оцени да се овим не може у довољној мери остварити јавни интерес грађана Обреновца у области јавног информисања.

3. ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД
У пројекту овог предлагача није наведен број садржаја, а предвиђено је објављивање текстова на 14 новинских страна у штампаном издању као и на сајту и странама дневног листа „Данас“ на друштвеним мрежама, а које, по мишљењу чланова Комисије, не може да испуни циљ пројекта и да грађане Обреновца квалитетно и потпуно информишу о различитим програмским садржајима на простору где су већ присутни локални медији.

4. СИНДИКАТ НОВИНАРА СРБИЈЕ
Осим лоше постављеног буџета пројекта, Комисија указује на нејасну одређеност и број медијских садржаја. Пројекат је добар утолико што обрађује тему која је изузетно значајна за демократизацију друштва и побошање статуса новинара али се односи на одржавање радионица, трибина и округлих столова који не спадају у медије и медијске садржаје, из којих разлога је овај пројекат одбијен.

5. НОВОСТИ ДАНА. РС ДОО НИШ ПАЛИЛУЛА
Комисија је сагласна по питању квалитета и важности теме понуђеног пројекта али иако је исти студиозно сачињен, његови делови су већ садржани у одобреним пројектима обреновачких медија.
Комисија аутора пројекта упућује да исти покуша да реализује у сарадњи са локалним (обреновачким) електронским и штампаним медијима, како би оправдали сврху пројекта,обзиром на то да немају дописника из Обреновца Како није са простора ГО Обреновац, овај сајт није довољно примећен и препознат од стране грађана Обреновца.

6. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ – ЕКО ЛИСТ

Комисија је једногласна у оцени да се пројекат бави екологијом, као изузетно важном темом, која је, међутим, већ довољно присутна у обреновачким медијима. Пројекту недостаје потребна усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. Такође, комисија je на становишту да се новац грађана Обреновца усмери обреновачким медијима који боље познају и дуже и исцрпније прате локалне проблеме везане за заштиту животне средине.

7. ADRIA MEDIA GROUP DOO Београд

Комисија је сагласна да у поднетом пројекту није одређен број медијских садржаја и да је буџет нереално постављен, а такође пројекат не садржи мерљиве индикаторе за праћење реализације. Комисија је мишљења да наведени медиј није препознат као медиј који се бави програмским садржајем значајним за информисање житеља са са територије градске општине Обреновац.

8. РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР „РОМ“ ОБРЕНОВАЦ

Комисија није прихватила пројекат због досадашње лоше праксе у сарадњи, обзиром на чињеницу да су им прошле године додељена средства а да је тек делимично и незнатно остварен циљ пројекта и да Центар није на убедљив начин оправдао утрошак додељених средстава.

9. ТВ „ГЕМ“ ЛАЗАРЕВАЦ

Комисија је једногласна у оцени да је буџет превисок за оно што се овим пројектом нуди. Обзиром да је овај медиј прошле године суфинасиран из буџета градске општине Обреновац, мишљење је да важна дешавања на територији градске општине нису на задовољавајући начин и квалитетно медијски пропраћени, да су изостали ауторски прилози и да није остварен јавни интерес у области јавног информисања.

10. PET MAGAZINE DOO BEOGRAD

Комисија није подржала наведени пројекат обзиром да пројекат нема потребну усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, посебно грађана Обреновца. Тим пре што недостаје потребна усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућују праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Предложени садржаји намењени су првенствено држању и одгоју кућних љубимаца, а изостали су они посвећени проблемима паса луталица и осталих одбачених животиња који и у Обреновцу представљају безбедоносни и комунални проблем.

11. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ПЕРИЛО ЗАБРЕЖЈЕ“

Комисија је мишљења да буџет предложеног пројекта није реално постављен и да је цена понуђеног медијског садржаја непримерено висока. Такође недостаје потребна усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група.

На основу предлога Комисије, председник Већа градске општине одлучио је као у диспозитиву Решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања Решења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020-3/28 од 20. фебруара 2018. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Мирослав Чучковић

Наведено Решење можете погледати овде.

Предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из буџета градске општине Обреновац ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години можете погледати овде.