Председник Већа градске општине Обреновац дана 22. јануара 2018. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и  медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донео је

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

I              ОБРАЗУЈЕ СЕ КОМИСИЈА за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години, на територији градске општине Обреновац расписан Одлуком Већа градске општине VII-02 бр. 020- 3/ 186 од 26.12.2017. године.

 

Комисија има 3 члана.

II У Комисију се именују:

  1. Младен Булут, представник Друштва новинара Војводине, за чланa,
  2. Марина Димитрић, представник Удружења радио станица „РАБ СРБИЈА“, за чланa и
  3. Дубравка Поповић, медијски стручњак, за члана.
За секретара Комисије се именује Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове и радна тела Скупштине градске општине Обреновац.

 

III           Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира рад и води седнице Комисије, сваки члан Комисије, након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију, сваки члан Комисије независно врши оцењивање пројеката, за сваки пројекат и по сваком критеријуму и Комисија за сваки пројекат који се разматра ће сачини образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта и предлог о расподели средстава са образложењем достави председнику Већа градске општине на даље поступање, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Јавним позивом.

 

IV        Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у складу са Одлуком о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 25/09, 34/10, 13/11, 47/12, 64/12 и 66/16).

 

V             Стручне и административно техничке послове за Комисију образовану овим решењем обављаће Кабинет председника градске општине и Одељење за привреду и развој Управе градске општине.

 

VI      Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет страници градске општине Обреновац.

 

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02  бр. 020-3/­­ 6 од 22. јануара 2018. године