Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2023. години, на основу члана 76. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20, 47/21 и 78/21) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури, чија је реализација предвиђена у 2023. години VIII-01 бр. 020-4/ 11 од 27.02.2023. године, на седници одржаној 28. априла 2023. године, доноси

 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЛИ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

I

На основу расписаног Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, пројеката у култури, из буџета градске општине Обреновац, чија је реализација предвиђена у 2023. години, додељују се средства у износу од 1.345.000,00 динара следећим подносиоцима пријаве:

Носилац пројекта Назив пројекта Износ средстава из буџета ГО
Удружење грађана ”Жаока” Представа за децу ”Мачак у чизмама” 70.000,00
Удружење за уметничко и сценско стваралаштво ”Култура Идеа” ”Сунце се девојком жени” – плесни приказ митолошке лирске народне поезије 70.000,00
КУД ”Прва искра” Барич Промоција српске културе и очување традиције 110.000,00
Позориште ”Поетски театар” Обреновац Позоришна представа ”Клаустрофобична комедија” 80.000,00
Удружење грађана ”Круна од нота” ”Погоди ко сам” 60.000,00
Друштво гуслара ”Никола Тесла” Обреновац Републички 30. јубиларни фестивал 100.000,00
Ансамбл народних игара и песама ”Круна” Стублине Народна ношња за кореографију ”Игре из Србије” 110.000,00
КУД ”ТЕНТ” Обреновац Кореографија ”Игре из околине Лесковца” кореографија ”Чобанско надигравање Тројно” 110.000,00
КУД ”Милоје Бељинац” Скела ”Буњевачке игре” 110.000,00
КУД ”Стублине” Стублине Учешће на фестивалима у Врњачкој Бањи, Чачку, Александровцу 110.000,00
Одред извиђача ”Звездан Недељковић” Еколошке радионице у природи 50.000,00
Друштво за неговање традиције и културе ”ЈЕКА” Игре из Врањског поља 110.000,00
Београдски центар за особе са инвалидитетом Кад руке проговоре 50.000,00
Удружење грађана Позоришна трупа ”Хатор” Позоришна представа за децу и младе ”Знаш ли ти ко сам ја?” 70.000,00
Удружење грађана ”Уникатни арт дизајн” Сајам рециклаже примењене уметности и уникатног дизајна 25.000,00
КУД ”Драган Марковић” Забрежје Сусрети дечијих ансамбала у Забрежју током 2023. 110.000,00

 

 

II

Средства су планирана Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2023. годину (”Службени лист града Београда” број 115/22) у оквиру Програма 13, Програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820, економска класификација 481 у укупном износу од 1.345.000,00 динара.

 

III

Са изабраним подносиоцима пријава председник градске општине закључиће уговоре о финансирању / суфинансирању из буџета градске општине Обреновац у 2023. години пројката у области културе којима ће се регулисати међусобна права и обавезе.

 

IV

Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку пројекта, доставе извештај о реализацији пројекта у области културе Управи градске општине, и то по један примерак Одељењу за буџет и финансије и један примерак Одељењу за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

V

Ова одлука је коначна.

 

VI

Одлука се доставља: наведеним подносиоцима пријаве, Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

Одлуку објавити на сајту градске општине Обреновац.

 

 

 

 

                                                                                                             ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

Миладин Тошић ____________________

Ивана Гаврић ____________________

Радмила Рељановић ____________________

Даница Тарабић ____________________

Жељко Шишић ____________________