Председник градске општине Обреновац, дана 27. фебруара 2023. године, на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и  члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за културу од 14. фебруара 2023. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 27. фебруара 2023. године, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ

ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

ПРОЈЕКАТА У  КУЛТУРИ,

ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2023. ГОДИНИ

 

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области културне делатности, и то:

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);

3) ликовнa, примењенa, визуелнa уметност, дизајн и архитектура;

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);

5) уметничка игра  – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);

6)  филмска уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво;

7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;

8) дигитално стваралаштво и мултимедији;

9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркуси, пантомима, улична уметност и сл.);

10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;

11) библиотечко – информацоне делатности;

12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;

13) менаџмет у култури.

Укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења по овом конкурсу је 1.400.000,00 динара.

Једном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе на територији градске општине Обреновац, осим установа културе чији је оснивач град Београд или градска општина Обреновац.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац;

2) детаљан опис пројекта;

3) детаљно разрађен буџет пројекта;

4) подаци о стручнiм, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће се разматрати.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројеката са општим интересима у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

  • стручни, односно уметнички капацитети,
  • неопходни ресурси;

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Критеријуми из претходног става примењују се на појединачне области културне делатности уз поштовање специфичности тих области.

Стручна комисија за избор пројеката врши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума који су утврђени за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс.

Пријавни образац је саставни део овог Јавног позива.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Пријаве се могу подносити непосредно предајом на писарницу градске општине Обреновац, ул. Вука Караџића бр.74, сваког радног дана од 07,30 до 15,30 или путем поште.

Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом-најкасније последњим даном рока за подношење пријава.

Пројекат који је предмет пријаве доставља се у три примерка на адресу:

Градска општина Обреновац  – Писарница: ул. Вука Караџића бр.74.

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни градске општине Обреновац, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Јавни позив објавити на огласној табли Управе градске општине, на сајту градске општине Обреновац и у локалним медијима.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 број 020-4/  11 од  27. фебруара 2023. године

 

ПРЕДСЕДНИК

Милош Станојевић

 

Образац