Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години, образована решењем председника ГО Обреновац VIII-01 бр. 020-4/11 од 14.03.2019. године на седници одржаној 04.04.2019.године, на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 7. став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и  Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години VIII-01 бр. 020-4/3 од 13.02.2019. године, донела је

 ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I

По разматрању пријава и достављене документације подносилаца који испуњавају услове конкурса, од стране свих чланова Комисије, пројекти су појединачно оцењени у складу са мерилима и критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и Одлуком о расписивању конкурса VIII-01 бр. 020-4/3 од 13.02.2019. године, доноси се Одлука о одобравању средства из буџета Градске општине Обреновац за 2019. годину планирана Одлуком о буџету Градске општине Обреновац за 2019. годину (”Службени лист града Београда” број 123/18) у оквиру Програма 13, Програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, одобравају се средства у укупном износу од 1.030.000,00 динара и то за пројекте:

 

   

Носилац пројекта

 

Назив пројекта

Износ средстава из буџета
 

1.

КУД ”Милоје Бељинац” Скела

 

 

Креирање новог кореографског решења ”Игре из Срема”

 

100.000,00

 

2.

Савез аматера општине Обреновац У сусрет празницима-фестивал дечијих група 30.000,00
 

 

3.

КУД ”Стублине” Стублине Набавка ношње за новопостављену кореографију ”Игре из Врања”  

100.000,00

 

4.

КУД ”Прва Искра” Барич Промоција српске културе и очување традиције  

100.000,00

5. АНИП ”Круна” Стублине Игре из Босилеградског крајишта 100.000,00
 

6.

ДНТК ”Јека” Обреновац Игре из Горње Косаонице  

100.000,00

 

7.

ЦОТК ”ТЕНТ” Обреновац Кореграфија”Игре из Црноречја”  

100.000,00

 

 

8.

Удружење ”Петља” ”У мом дому” 30.000,00
 

9.

Удружење ”Жаока” Припрема представе ”Миш” у оквиру драмског студија  

30.000,00

10. Београдски центар за особе са инвалидитетом ”Руке говоре” 40.000,00
 

11.

Центар за нове идеје ”Додир уметности”  

40.000,00

 

12.

Удружење за очување старих заната ”Терзија” ”Занатска Србија”  

35.000,00

 

13.

ЦОТК ”ТЕНТ” и Лазар Милошевић Изложба ”Оно што нас спаја” 35.000,00
 

14.

Удружење ”Снежини сувенири” Изложба сувенира ”Обреновац, Палеж беше”  

30.000,00

 

15.

УГ ”МАТ” Обреновац Позоришна представа ”Српска драма”  

45.000,00

 

16.

Друштво гуслара ”Никола Тесла” Обреновац ”12. Сабор српских гуслара”  

45.000,00

 

17.

УГ ”Круна од нота” Химна Обреновца  

40.000,00

18. Удружење ”Снага оптимизма” Фестивал Обреновачких драмских група за децу и младе  

30.000,00

 

II

Са изабраним подносиоцима пријава председник Градске општине закључиће уговоре о финансирању и/или суфинансирању из буџета Градске општине Обреновац у 2019. години пројкате у области културе којима ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III

Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку пројекта, доставе извештај о реализацији пројекта у области културе председнику градске општине и по један примерак Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе Градске општине Обреновац.

IV

Ова одлука је коначна.

Образложење

На основу члана 76. Став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 7. Став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и  члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), председник Градске општине Обреновац је дана 13.02.2019.год расписао Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, из буџета Градске општине Обреновац, пројеката у  култури, чија је реализација предвиђена у 2019. години VIII-01 бр. 020-4/3.

Конкурс је био отворен до 15.03.2019.год и поднета је 21 пријава.

Решењем председника градске општине Обреновац VIII-01 бр. 020-4/11 од 14.03.2019.год образована је Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години.

Сагласно члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17), комисија је увидом у достављену документацију проверила благовременост и комплетност приспелих пројектних пријава.

Сходно члану 7. наведене Уредбе, а у складу са мерилима и критеријумима који су прописани чланом 3. и 4. Уредбе, Комисија је оценила предлоге пројеката, сачинила ранг листу и донела Одлуку о избору пројеката у култури за финансирање и/или суфинансирање из буџета градске општине Обреновац чија је реализација предвиђена у 2019. години, како је наведено у диспозитиву Одлуке.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Одлуке.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2019. ГОДИНИ

VIII – 01 бр. 020-4/ 22 од 10. априла 2019. године

 

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                       ________________________