На основу члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( „Сл. гласник РС“ бр. 16/18)

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

расписује

ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1)Предмет продаје су следећа возила са утврђеним почетним ценама :

Ред.

бр.

Намена

Марка и тип

Рег.број возила Година произ. Инвент.

број

Почетна цена без ПДВ-а(у дин.) Почетна цена са ПДВ-ом( у дин.)
1. FIAT 500L 1,4 BG854-TT 2013 200006 36.000,00
2. VAZ LADA NIVA 4X4 1,7 BG1229-VC 2009 200001 72.000,00
3. ŠKODA OCTAVIA 1,8 TSI BG963-DH 2007 200000 80.000,00
4. ŠKODA SUPERB 1,8 TSI BG648-GG 2012 200003 120.000,00

2) Право на достављање писаних понуда имају сва физичка и правна лица (домаћа и страна).

3) Обавезан садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз понуду

Документација за јавну продају расходованих путничких возила ГО Обреновац ( у даљем тексту: Документација ) , која садржи Упутство, Образац понуде и Модел уговора, заинтересовани понуђачи могу преузети овде.

Понуде се подносе искључиво на Обрасцу понуде , у затвореној коверти тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата, и не може се накнадно мењати. Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину возила са назнаком инвентарног броја и назива возила које се купује – НЕ ОТВАРАТИ „, а на полеђини назив (правног лица ) или име и презиме (физичког лица) и седиште /адресу и број телефона понуђача , као и име особе за контакт. За свако возило се подноси посебна понуда , у посебној коверти са наведеном назнаком.

Образац понуде мора бити исправно попуњен и потписан, а за правно лице и оверен печатом. Уколико Образац понуде није исправно попуњен, потписан , а за правно лице и оверен печатом, понуда ће бити одбијена као непотпуна.

Понуђачи су у обавези да доставе Модел уговора попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица.

4) Рок и место за подношење понуда

Понуде требе упутити на адресу Градска општина Обреновац , Вука Караџића 74 , 11500 Обреновац, непосредно ( на писарници) или поштом препоручено, најкасније до 09.01.2020.године до 15.00 часова.

5) Место и време отварања писаних понуда

Комисијско отварање понуда ће се, уз присуство овлашћених представника понуђача спровести дана 13.01.2020.године у 11.00 часова , у згради Градске општине Обреновац , Вука Караџића 74, 11500 Обреновац.

6) Критеријум за избор најповољније понуде за куповину возила је највише понуђена цена за свако појединачно возило

7) Рок за закључење Уговора и услови за преузимање возила

Комисија ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 7 дана од дана отварања понуда. Одлука о избору најповољније понуде биће објављена на сајту ГО Обреновац . Најповољнији понуђач ће бити обавештен да закључи уговор о куповини (на основу Модела уговора који чини саставни део документације). Са понуђачем који буде изабран за најповољнијег биће закључен уговор у року од 8 дана од дана отварања затворених писаних понуда.

Преузимање возила ће се извршити након уплате купопродајне цене, најкасније у року од 10 дана , од дана закључења уговора . У случају да понуђач не изврши преузимање возила у наведеном року ГО Обреновац ће зарачунати лежарину возила за сваки дан закашњења у износу од 1% од продајне вредности возила. Порез и остали трошкови падају на терет купца. Возила се продају у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације.

8) Рок за плаћање цене и последице пропуштања

Најповољнији (изабрани ) понуђач је у обавези да у року од 3 дана од дана закључења уговора о купопродаји , уплати целокупан понуђени износ. Уколико најповољнији (изабрани) понуђач не изврши уплату купопродајне цене за возило у прописаном року, сматраће се да је одустао од куповине а као најповољнији ће бити изабран први наредни понуђач.

9) Заинтересовани понуђачи ради разгледања возила могу се јавити на број 064/83-22-043 , сваког радног дана у периоду од 08.00 до 13.00 часова .