Председник градске општине Обреновац, дана 04. марта 2019. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 25.02.2019. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18), Уредбe Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 16/18) и на основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, уз прибављену сагласност Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 04. марта 2019. године, упућује

 

 


ПОЗИВ

за подношење пријава
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНЕ

 

 

 

 1. Позивају се сва заинтересована удружења да поднесу пријаву за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унaпређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац.

У обзир ће се узети пројекти који доприносе реализацији следећег циља из области безбедности саобраћаја, и то:

 

 • Подршка имплементацији најбољих програма удружења из области безбедности саобраћаја, саобраћајног образовања и васпитања и превентивно промотивних активности на територији градске општине Обреновац
 1. Подносиоци пријаве морају да буду удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре са седиштем на територији града Београда у сагласности са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18) и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области саобраћаја, док партнери у пројекту могу бити сва правна лица.
 2. Подносиоци пријаве достављају следећу документацију:
 • пријавни формулар у електронској и штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења са предлогом буџета пројекта који је саставни део пријавног формулара (у штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења);
 • фотокопију Статута удружења;
 •  потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту (уколико постоје);
 • позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма подршке).
 1. Висина обезбеђених финансијских средстава за подршку пројектима удружења је 1.200.000,00 РСД.

Максималан износ за финансирање или суфинансирање пројекта удружења је 1.200.000,00 РСД.
Подносиоци пријаве могу поднети највише једну пријаву.

За оцену свих пристиглих предлога пројеката биће задужена Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац.

 1. Комисија ће извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавиће стручни преглед и вредновати предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима конкурса.
 2. Комисија ће листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року, који не може бити дужи од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 3. Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
 • посредством курира или личном доставом на адресу: Градска општина Обреновац, Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац, улица Вука Караџића 74, Обреновац. Подносиоци пријаве ће добити доказ о пријему;
 • препорученом поштом на адресу: Градска општина Обреновац, Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац, улица Вука Караџића бр.74, Обреновац.

 

Коверат мора да садржи назнаку:

На предњој страни:

 • ГРАДСКА ОПШТИНА Обреновац
 • Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац

адреса: Вука Караџића бр.74

НЕ ОТВАРАТИ

На задњој страни:

 • Назив и адреса подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи пријавни формулар (један оригинал и једну фотокопију) са пратећом документацијом.

Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или e-mail) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Свака пријава која доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, неће се разматрати и неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Није могуће накнадно употпунити документацију која недостаје.

 

 1. Рок за подношење пријава на Позив је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

 1. По завршетку Позива и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана завршетка Позива утврдити предлог листе предложених пројеката.

На листу из става 1. ове тачке учесници Позива имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном Позиву који садржи све поднете пријаве, предлог коначне листе предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне  листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац и доноси решење о додели средстава.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Позив ће бити објављен на званичној интернет презентацији градске општине, на огласној табли градске општине и у локалним медијима.

Конкурсна документација се може преузети овде.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 8 од 04. марта 2019. године