Председник градске општине Обреновац, дана 30. октобра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/ 39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 87 од 28. септембра 2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности удружења из области заштите од пожара средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 28.09.2018. године до 15.10.2018. године, на основу Предлога Одлуке о избору пројеката удружења који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима на седници одржаној 23.10.2018. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 30.10.2018. године, донео је

 

 

ОДЛУКУ

о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности удружења из области заштите од пожара средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину

  

 

I               На основу предлога Одлуке о избору пројеката удружења који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 87 од 28.09.2018. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности удружења из области заштите од пожара средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, који је био отворен од 28.09.2018. године до 15.10.2018. године, бира се пројекат Добровољног ватрогасног друштва „Обреновац“ , који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац у 2018. години, у износу од  800.000,00 динара.

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Извештај Комисије за сарадњу са удружењима од 23.10.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III            На основу ове Одлуке председник градске општине закључиће са учесником конкурса из тачке I уговор о  финансирању пројеката, програма и програмских активности удружења из области заштите од пожара средствима буџета градске општине по Првом јавном конкурсу у 2018. години у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.

Подносилац пројекта ком су одобрена средства из буџета градске општине Обреновац, по овој Одлуци дужан је да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, доставља наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним Уговором из претходног става.

На основу ове Одлуке и закљученог уговора председник градске општине донеће решење о одобравању исплате у складу са уговореном динамиком.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије, Одељење за привреду и развој и Комисија за сарадњу са удружењима.

 

IV            Одлука се доставља: наведеним удружењима, Комисији за сарадњу са удружењима, Одељењу за буџет и финансије, Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 100 од 30. октобра 2018. године

 

 

 

                                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

                                         Мирослав Чучковић

Извештај Комисије можете погледати овде.