Заменик председника градске општине Обреновац, дана 04. јула 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/45 од 30. маја 2018. године за доделу подстицајних средстава из буџета ГО Обреновац за 2018. годину намењених финансирању пројеката инвестиција у физичка средства и изградњу објеката пољопривредних газдинстава на територији ГО Обреновац, на основу предлога Комисије за пољопривреду и село од 28.06.2018. године, уз прибављено мишљење Већа градске општине са седнице одржане 04.07.2018. године, донео је

 

ОДЛУКУ

по Јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава из буџета ГО Обреновац за 2018. годину  намењених финансирању пројеката инвестиција у физичка средства и изградњу објеката пољопривредних газдинстава на територији ГО Обреновац   

I              Додељују се подстицајна средстава из буџета ГО Обреновац за 2018. годину  намењена финансирању пројеката инвестиција у физичка средства и изградњу објеката пољопривредних газдинстава на територији ГО Обреновац следећим учесницима Јавног конкурса:

 

  1. МИТРОВИЋ МИЛОЈУ из Мислођина, Кованчина I део број 9, у износу од 600.000,00 динара;
  2. ЉУБОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРУ из Грабовца, Нема улице број 57, у износу од 400.000,00 динара;

II             Одбацују се пријаве:

  1. Марјановић Милице из Мале Моштанице, Преки луг 46, која је документацију предала за реконструкцију стамбене зграде након поплаве 2014. године, која није предмет овог конкурса;
  2. Адамовић Маријане, из Јасенка, Јасенак бр. 46, јер није власник катастарске парцеле на којој би био грађен објекат из подстицајних средстава, што је један од услова јавног конкурса;
  3. Марковић Гордане са Забрежја, Савска бр. 101, јер се катастарска парцела, на којој би био грађен објекат из подстицајних средстава, налази се новокупљеном плацу, на адреси Савска бр. 167 на Забрежју.

III           Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Извештај Комисије за пољопривреду и село са коначном ранг листом од 28.06.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

IV           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке, као корисника подстицајних средстава, и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

V             Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

VI           Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

   VIII – 01 бр. 020-4/59 од 04. јула 2018. године

 

Извештај Комисије за пољопривреду и село можете погледати овде.