Председник градске општине Обреновац, дана 30.05.2018. године, на предлог Комисије за пољопривреду и село од 29.05.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 30.05.2018. године, на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2018. годину VII-02 бр. 020-3/19 од 01.02.2018. године, донео је

 

О Д Л У К У
О  РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

 

 1. Предмет конкурса:

Предмет Јавног конкурса је додела средстава из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину за финансирање пројеката инвестиције у физичка средства и изградњу објеката на пољопривредним газдинствима на територији ГО Обреновац.

Намена средстава, циљеви конкурса и износ средстава за који се конкурс спроводи

Средства су намењена инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава и изградњу објеката на истим.

Укупан износ средстава планиран за подстицајна средства износи 1.000.000,00 динара.

 1. Услови за подносиоца пријаве:

 

 1. Да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства.
 2. Да се регистровано пољопривредно газдинство, налази на територији ГО Обреновац
 3. Да корисник подстицајних средстава има пребивалиште на територији ГО Обреновац
 4. Да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
 5. Да је катастарска парцела на којој се гради објекат у власништву подносиоца захтева, да се налази и користи на територији ГО Обреновац на газдинству подносиоца Захтева.

 

Потребна документација:

 

 1. Захтев за подстицајна средства (Канцеларија за пољопривреду или овде)
 2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинству (оригинал личне карте на увид приликом подношења Захтева).
 3. Потврда о извршеној регистрацији или обнови у Регистру пољопривредних газдинстава.
 4. Лист непокретности за парцелу за коју се конкурише (Катастар)
 5. Бизнис план

 

Циљеви конкурса:

 

Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса на малим и средњим газдинствима (говеда, овце, козе и крмаче/прасад); Унапређење квалитета меса говеда (систем крава-теле), коза, оваца и прасади у складу са националним ветеринасрским стандардима; Достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите животне средине; Побољшање квалитета производње кроз инвестиције у опрему и објекте.

 

Од конкурса се очекује:

 • Унапређење пољопривредне производње
 • Боље коришћење расположивих ресурса

 

Конкурс траје од 31.05.-08.06.2018. године. Пријаве слати на Писарницу ГО Обреновац са назнаком Комисија за пољопривреду и село ГО Обреновац, Александар Богићевић, са назнаком за изградњу објекта.

 

Пријавни образац је саставни део ове Одлуке.

Подносиоци пријаве попуњавају на српском језику.

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

 1. Мерила и критеријуми избора

Све пријаве које су подносиоци предали у прописаном року биће укључени у процес оцењивања.

Административна провера

Све благовремене пријаве са прописаном документацијом биће укључене у процес административне провере која се састоји из три дела:

 1. Провера да ли је пријава у складу са задатим циљевима ;
 2. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
 3. Провера да ли подносилац пријаве испуњава постављене услове.
 1. Место и рок за достављање пријаве

Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

 1. Рок за доношење одлуке о избору и начин објављивања исте

Јавни конкурс ће бити објављен  на званичној интернет страници градске општине и на огласној табли градске општине.

Пријавни образац се може преузети овде.

По завршетку Јавног конкурса и обраде пријава на основу дефинисаних критеријума, садржаних у Програму мера подршке за спровођење пољоривредне политике, Комисија за пољопривреду и село Већа ГО Обреновац ће у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса утврдити ранг листу прихватљивих захтева и донети одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава. Комисија за пољопривреду и село ће Већу доставити на усвајање Извештај о спроведеном конкурсу.

Одлука о расподели и коришћењу подстицајних средстава биће објављена на званичној интернет страници градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/45 од 30. маја 2018. године