Председник градске општине Обреновац дана 25. јануара 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 –  пречишћен текст и 73/14) и Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину VII – 01 бр. 020-180 од 22. децембра 2017. године,  расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА АНГАЖОВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ НСЗ-а НА ПОСЛОВИМА  ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА- ТЕХНИЧАРА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЗАЈЕДНО ДО ЗДРАВЉА“

 

 1. Предмет позива и право учешћа

 

Предмет јавног позива је ангажовање незапослених лица са евиденције НСЗ-а на пословима  доктора стоматологије и медицинских сестара-техничара у оквиру пројекта „Заједно до здравља“ и то: 2 доктора стоматологије и 19 медицинских сестара – техничара у трајању од три месеца.

Пријаву на овај позив могу поднети незапослена лица са евиденције НСЗ-а која имају одговарајућу стручну спрему за обављање послова из своје струке, као и пребивалиште на територији градске општине Обреновац.

Овај позив има за циљ стицање драгоценог радног искуства у струци, унапређење здравља популације на територији градске општине Обреновац ангажовањем незапослених здравствених радника као и повећање доступности здравствене заштите корисницима, а посебно старим и болесним особама.

2. Услови за пријављивање

 1. Одговарајућа стручна спрема
 2. Незапослена лица са евиденције НСЗ-а
 3. Пребивалиште на територији градске општине Обреновац

3.Документација за пријављивање

 1. Пријава са кратком биографијом и назнаком за које радно место се пријављује
 2. Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању
 3. Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 4. Потврда Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији НСЗа
 5. Фотокопија личне карте

4. Одлука о избору

Одлуку о избору лица медицинске струке која ће бити ангажована у оквиру пројекта „Заједно до здравља“ доноси Дом здравља Обреновац.

 1. Начин пријављивања

Уз пријаву доставља се и сва неопходна документација наведена у тачки 3. овог позива.

Кандидати су обавезни да пријаву са докуменцацијом  доставе на следећу адресу :

 

Дом Здравља Обреновац

Војводе Мишића бр 231

11500 Обреновац

са назнаком за пројекат „Заједно до здравља“

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 1. Рок за пријављивање

Крајњи рок за подношење пријаве на јавни позив истиче закључно са 09. фебруаром 2018. године. Јавни позив објавити на огласној табли и сајту градске општине Обреновац.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 бр. 020-3/ 7 од 25. јануара 2018. године