РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 12.12.2019. године упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације шинских система у Београду, са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”  бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) (више…)

Напредују радови на реконструкцији канала Купинац у насељу Рвати

Већ три месеца трају радови на реконструкцији канала Купинац у насељу Рвати и шест црпних станица у Обреновцу, који ће омогућити ефикаснију одбрану централних делова општине од подземних и атмосферских вода. Овим пројектом је предвиђена регулација канала на дужини од 1 километар, и предвиђа камену облогу дна и косина. Радове финансира Европска унија, а вредност износи 2,3 милиона евра. (више…)

Објављен конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима

Веће градске општине Обреновац донело је одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу бесповратних средства предузетницима, микро и малим правним лицима у укупном износу од 6.000.000,00 динара из средстава обезбеђених Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину. (више…)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Председник градске општине Обреновац, дана 31. јануара 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл.лист Града Београда“ бр.19/14 пречишћен текст, 73/14 и 83/19), Локалног акционог плана запошљавања за 2020. годину VII бр. 020-141 од 12. децембра 2019. године и члана 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину („Сл. лист града Београда“,  бр. 121/19) , на предлог Комисије за привреду и предузетништво од 29.01.2020. године , по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 31.01.2020. године, расписује (више…)

Обреновачки основци отпутовали на планине

У суботу ујутру више од 150 малишана пошло је пошло пут Гоча и  Дивчибара у склопу програма ,,Еко кампови”. Ученици ће седам дана зимског распуста провести потпуно бесплатно на најлепшим српским планинама. (више…)