Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче

Републички завод за статистику на основу Закона о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС”, бр. 76/21), GRANT CONTRACT − EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION − 2019/408-825 – EU for Development of Statistics in Serbia, IPA 2018 National Programme, закљученог дана 22. јула 2019. године између Европске уније, Делегације Европске уније у Републици Србији и Републичког завода за статистику 03 број 404-701, Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,  81/05,  83/05,  64/07,  67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 , 113/17-I – други закон, 95/18 и 114/21) и Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), објављује (више…)

Решење о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске санације

Веће градске општине Обреновац, дана 11. августа 2023. године, на основу члана  55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), чл. 58. Пословника Већа ГО Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 6/13 и 12/15), члана 27. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22, VII-02 бр.020-3/63 од 14.04.2022. године и VII-02 бр.020-3/137 од 31.08.2022. године и тачке X Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији ГО Обреновац за 2023.годину расписаног Одлуком VII-02 бр.020-3/68 од 18.05.2023.године, а на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације  од  02.08.2023. године, донело је (више…)

Јавни конкурс за учешће Градске општине Обреновац у финансирању/суфинансирању сталних трошкова функционисања удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2023. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 11. августа 2023. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног значаја која реализују удружења („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018) и члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.5.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 8. августа 2023. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 11. августа  2023. године, донео је (више…)

Јавни конкурс за учешће Градске општине Обреновац у финансирању/суфинансирању пројеката удружења из области пољопривреде средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2023. годину

Председник  градске општине Обреновац, дана 11. августа 2023. године, на основу члана 38. Закона о удружењима (”Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и 44/18 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (”Сл. гласник РС”, бр. 16/18) и члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за привреду, предузетништво и пољопривреду од 28.7.2023. године,  расписује (више…)

Јавни конкурс за учешће Градске општине Обреновац у финансирању/суфинансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета Градске општине Обреновац за 2023. годину

Председник градске општине Обреновац, дана 11. августа 2023. године, на основу члана 32.Закона о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“ бр. 36/2006), члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/ 39 од 29.05.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 8. августа 2023. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 11. августа 2023. године, донео је (више…)

КОНАЧНA ЛИСТA КРАЈЊИХ КОРИСНИКА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА

Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), образована Решењем Већа Градске општине Обреновац VII-02 бр.020-3/18 од 27. фебрура 2023. године, а на основу члана 27. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког  система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 VII-02 бр.020-3/63 од 14.04 2022. Године, Правилника о измени Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког  система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова  VII-02 бр.020-3/137 од 31.08.02022. године и Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији ГО Обреновац за 2023.годину, расписаног Одлуком VII-02 бр.020-3/68 од 18.05.2023.године, доноси (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24