Напредују радови на изградњи канализационе мреже дуж Ваљевског пута

Напредују радови на изградњи канализационе мреже дуж Ваљевског пута у месној заједници Звечка. Радови ће бити готови почетком септембра и теку предвиђеном динамиком потврдио је данас Иван Вујић помоћник директора ЈКП Водовод и канализација. (више…)

Наставља се акција чишћења дивљих депонија

Настављена је акција Градске општине Обреновац у чишћењу града и уклањању дивљих депонија, која се спроводи у сарадњи са Јавним комуналним предузећем ”Обреновац”. Наиме, данас су у месној заједници Барич очишћене две дивље депоније, код вртића у насељу Колонија и код гробља. (више…)

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ Никола Тесла А

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће (више…)

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х400 KV БАЈИНА БАШТА – ОБРЕНОВАЦ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) (више…)

Од августа уређење терена бањског комплекса ”Цевка”

Почетком следећег месеца ће започети радови на уређењу терена популарног бањског комплекса званог ”Цевка”. У питању је друга и завршна фаза радова у оквиру које ће бити изграђен базен, додатни тушеви и пратећи садржај. Вредност пројекта је 42 милиона динара и у потпуности га финансира Градска општина Обреновац. (више…)

Нова опрема за Дом здравља ”Обреновац”

Напредују радови на изградњи новог крила ”Д” Дома здравља ”Обреновац”, а упоредо са радовима, набавља се и нова опрема неопходна за рад. Наиме, према речима директора, др Обрада Исаиловића, у ту установу свакодневно пристиже неопходна опрема у вредности од 30 милиона динара. (више…)