Јавни позив за пријаву штете за професионалне управнике стамбених заједница градске општине Обреновац којe су претрпелe штету од елементарне непогоде

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Централна комисија за утврђивање штете настале након елементарне и друге непогоде
VII-02 бр. 06-5/300-2
28.08.2023. године
Обреновац

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/2015) и Одлуке Владе Републике Србије (“Службени гласник РС”, број  65/2023 и 69/2023) од 18.08.2023. године, Централна комисија за утврђивање штете настале након  елементарне и друге непогоде, објављује (више…)

Јавни позив за пријаву штете за грађане са територије градске општине Обреновац који су претрпели штету од елементарне непогоде

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Централна комисија за утврђивање штете настале након елементарне и друге непогоде
VII-02 бр. 06-5/300-1
28.08.2023. године
Обреновац

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуке Владе Републике Србије (“Службени гласник РС”, број  65/2023 и 69/2023) од 18.08.2023. године, Централна комисија за утврђивање штете настале након  елементарне и друге непогоде, објављује (више…)

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД – Огранак ТЕНТ – захтев за давање сагл. на Студију о процени утицаја на жив. сред. пројекта надвишења депоније пепела, шљаке и гипса у оквиру комплекса ТЕ „Никола Тесла А“, на кат.парцели број 2065 КО Кртинска, Обреновац

На основу чл. 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће (више…)

Јавна седнице комисије за јавни увид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) (више…)

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче

Републички завод за статистику објављује Ранг листу пријављених кандидата за пописиваче.

За кандидате који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи је наведен термин и место за предају документације и интервју.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервјуа. (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24