Дудови

МЗ “ДУДОВИ”
Адреса: Војводе Мишића бр.189
Телефон: 011/8760-006
Виши референт за административно техничке послове МЗ Дудови: Бранислав Илић, тел. 
063/80-18-404

Председник привременог Савета МЗ Дудови
Милорад Бођан 064/8322-256
заменик: Владан Крстић 064/1481-372

Дудови је популаран назив за насеље смештено у ужем центру Обреновца, на путу ка Забрежју, а поред чувеног канала Купинац који ускоро треба да се претвори у шеталиште.
Дудови обухватају улице:
 
– Александра Аце Симовића,
– Раденка Ранковића,
– Браће Југовића и
– више мањих које повезују ове веће улица.

У насељу Дудови је низ значајних објеката везаних за образовање, спорт и привреду.

 
Неки од тих значајнијих објеката су:
 
– О.Ш. “Посавски партизани”,
– вртић “Зека” у саставу ПУ “Перка Вићентијевић” и
– чувени балон у коме се одржавају спортске манифестације и који окупља децу предшколског узраста, али и одрасле грађане на рекреацији.
 
Значајни привредни субјект је и мини трговиско – пословни центар у коме успешно раде:
 
– “Макси” дисконт из састава Делте,
– пекара,
– фризерски салон,
– продајни објекат “Матијевић” и
– Алфа банка.
 
 
У насељу Дудови се налази и популарна котларница, тј радионица и подстаница ЈКП “Топловод” Обреновац.
Можда најзначајније обележје града Обреновца, излетиште Забран, припада МЗ Дудови.
У насељу постоје етно обејкти за одмор и рекреацију деце и грађана и значајне традиционалне манифестације:
 
– Првомајски уранак,
– Регата,
– Изложбе паса,
– Мото сусрети,
– Ловачки и риболовачки сусрети,
– Ликовна колонија.

У плану је и изградња марине, Етно села и нових спортских терена па ће, у блиској будућности, град Обреновац добити и своју Аду Циганлију.

Правна помоћ

Oдељење: Одељење за општу управу
Одсек: Слу
жба правне помоћи

Место решавања предмета: Канцеларија 5

Радно време са странкама: радним даном

Телефон за информације:


Напомена:
Такса се наплаћује у зависности од врсте предмета према тарифи о накнадама и накнади трошкова адвоката
, односно накнади за пружање услуга правне помоћи.

Издавање извода из матичне књиге рођених

Потребна документација:

  • Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
  • Доказ о плаћеној такси

Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт или преузмите овде.

Републичка административна такса (за домаћи извод):

Напомена:
Републичка административна такса за извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу износи 690 динара.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис у школу и факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, на шалтеру матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 18.30 часова

Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

Напомена:

Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију. 

Извод можете да поручите и на следеће начине:
– на телефон 8721-077 – радним даном од 07.30 до 15.30 часова
– преко Интернета попуњавањем формулара

 

 

 

ЈП за заштиту и унапређење животне средине

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац
Краља Александра Првог 8б 
11500 Обреновац
телефони: 8726 038; 8726 638
факс: 8726 038

Програм пословања ЈП за заштиту и унапређење животне средине за 2015. годину
Програм пословања ЈП за заштиту и унапређење животне средине за 2013. годину

Порески идентификациони број (ПИБ) 106417395
Матични број лица (правна лица, радње) 20597011

Контакт особа:
Спасић Станојка, телефон: 0648322406
маил: office@jpzzs.org.rs

Директор предузећа је Славко Берић.

Славко Берић је рођен у Београду 1983. године. Основну и средњу школу завршио у Обреновцу. Дипломирао на Факултету за пословно- индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду. На место Координатор за техничка питања у ПД “Протент” д.о.о долази почетком 2013.године из приватног сектора, са више од деценије привредничког искуства у МССП сектору. За члана Општинског већа ГО Обреновац задуженог за област привреде изабран је септембра 2014. године. На функцију в.д. директора Јавног предузећа за унапређење и заштиту животне средина ГО Обреновац именован је 25. септембра 2015. године.

ЈКП Обреновац

Јавно комунално предузеће Обреновац
ул. Цара Лазара 3/1
11500 Обреновац
телефон: 011 8721 815
факс: 011 8721 144
www.jkpobrenovac.org.rs

Програм пословања ЈКП „Обреновац” за 2015. годину
Програм пословања ЈКП “Обреновац” за 2013. годину

ЈКП Обреновац функционише преко више радних јединица и обавља делатности на: прикупљању и депоновању кућног смећа, чишћењу и прању улица, одржавању зелених површина, пружању пијачних, погребних и бањских услуга, као и одржавање стамбеног фонда.
 
Почетак рада ЈКП Обреновац датира још од 1953. године када је Скупштина општине града Обреновца основала Градску комуналну службу са задатком одржавања комуналне хигијене, одржавања зеленила и пружање пијачних и погребних услуга.
1963. године комунална служба прераста у Комунално предузеће “Будућност” уз додавање обавезе одржавања Градског купатила (бања) и пружања димничарских услуга.
Током 1968. године предузеће се припаја Стамбено комуналном предузећу и од тада уз мање промене ова фирма се бави комуналном делатношћу у Обреновцу. Пружа услуге: изношења и депоновања смећа, чишћења и прања улица, одржавање зеленила, пружа пијачне и погребне услуге, бави се прерадом и дистрибуцијомн питке воде, одржавањем канализационе мреже и дистрибуцијом топлотне енергије.
 
Почетком 2007. године долази до реструктуирања предузећа и до одвајања ЈКП “Топловод” и ЈКП “Водовод и канализација”.

Електронска провера рачуна>>>увид у рачун

В.д. директора предузећа је Зоран Лапчевић. 

ЈКП Топловод

Јавно комунално предузеће Топловод
Цара Лазара 3/1
11500 Обреновац
телефон: 8726 620
факс: 8727 904
www.toplovodobrenovac.org.rs

Програм пословања ЈКП „Топловод” за 2015. годину
Програм пословања ЈКП “Топловод” за 2013. годину 

Нагли развој и раст града Обреновца, до кога је дошло почетком осамдесетих година изискивао је и промену начина грејања самог градског подручја. Дотадашњи топлификациони систем састављен од 28 котларница које су функционисале свака за себе није задовољавао растуће потребе за топлотном енергијом.

Постојање термоенергетског гиганта “Никола Тесла” у непосредној близини града наметнуло је идеју за изградњом јединственог система даљинског грејања где се као енергент користи врела вода из режима паре средњег притиска.
Већ 1981. године отпочело се са планирањем и пројектовањем система даљинског грејања, а затим и са извођењем неопходних радова у термоелектрани и изградњи инфраструктуре топловода. Већ првих година постојања топлификационог система дошло је до његовог наглог развоја и прикључења свих потрошача са постојећих котларница уз истовремено прикључивање нових корисника у оквирима градског језгра. Магистрала I грађена је у периоду од 1983. до 1985. године, а магистрала II грађена је у периоду од 1988. до 1992.године.
 

Даљински систем грејања данас снабдева топлотном енергијом око 85% објеката у градском подручју, а тренутно се греје 645.211 м2.

Електронска провера рачуна>>>увид у рачун

Директор предузећа је Борис Ивковић.
Заменик директора је Сретен Јовичић