Упис у матичну књигу умрлих

За упис у матичну књигу умрлих од докумената је потребн

 • потврде о смрти издате од надлежне здравствене установе
 • лична карта умрлог и лична карта странке која пријављује
 • извод рођених, венчаних и уверење о држављанству за умрлог
 • упис у матичну књигу умрлих уписује се у месту где је наступила смрт

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер Матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

Упис у матичну књигу рођених

За упис у матичну књигу рођених је потребно:   

 • потврда здравствене установе о рођењу детета
 • извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци)
 • уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • извод из матичне књиге рођених за оба родитеља уколико нису венчани (не старији од 6 месеци)
 • записник о признавању очинства уколико родитељи нису венчани
 • важеће личне карте

Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

Закључење брака

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА – од докумената је потребно:

 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству 
 • важећа лична карта
 • решење општинског суда за малолетно лице
 • административна такса 232,00 динара, ако је венчање у службеним просторијама
 • ако је венчање ван службених просторија, административна такса је 11.605,00 динара

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

У случају да је реч о страном држављанину потребно је приложити следеће:

 • извод из матичне књиге рођених на међунарнодном обрасцу по Бечкој конвенцији
 • уверење о слободном брачном стању оверено печатом АПОСТИЛЛЕ
 • пасош на увид
 • пријава боравка издата од Полицијске управе
 • овлашћени судски тумач на венчању (уколико не зна језик)

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

Ексхумација и пренос посмртних остатака

Одељење за општу управу

ЕКСХУМАЦИЈА-ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

 • захтев
 • доказ Управе гробља да је покојник сахрањен
 • доказ да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака
 • извод из матичне књиге умрлих
 • потврда о смрти или отпусна листа из болнице или обдукциони записник
 • ако има више власника гробног места сагласност свих корисника

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр. 5

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430

 

 

Исправке грешке и допуна података у матичним књигама

ИСПРАВКЕ ГРЕШКЕ И ДОПУНА ПОДАТАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА – потребна документа

 • извод из матичне књиге у којој се врши исправка
 • извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • ослобођено таксе
 • образац

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430

Накнадни упис детета у матичну књигу рођених

НАКНАДНИ УПИС ДЕТЕТА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОђЕНИХ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 30. ДАНА – потребна  документа

 • захтев подносе оба родитеља са личним картама
 • извод венчаних за родитеље
 • извод из књиге рођених за родитеље (уколико родитељи нису венчани)
 • уверење о држављанству за родитеље
 • потврда од лекара уколико је рођено у здравственој установи
 • отпусна листа из болнице за мајку и дете уколико је мајка са новорођенчетом пребачено у болницу
 • изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здраствене установе)
 • административна такса 740 динара

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430