Правна помоћ

Oдељење: Одељење за општу управу
Одсек: Слу
жба правне помоћи

Место решавања предмета: Канцеларија 5

Радно време са странкама: радним даном

Телефон за информације:


Напомена:
Такса се наплаћује у зависности од врсте предмета према тарифи о накнадама и накнади трошкова адвоката
, односно накнади за пружање услуга правне помоћи.

Издавање извода из матичне књиге рођених

Потребна документација:

  • Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
  • Доказ о плаћеној такси

Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт или преузмите овде.

Републичка административна такса (за домаћи извод):

Напомена:
Републичка административна такса за извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу износи 690 динара.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис у школу и факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, на шалтеру матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 18.30 часова

Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

Напомена:

Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију. 

Извод можете да поручите и на следеће начине:
– на телефон 8721-077 – радним даном од 07.30 до 15.30 часова
– преко Интернета попуњавањем формулара

 

 

 

ЈП за заштиту и унапређење животне средине

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац
Краља Александра Првог 8б 
11500 Обреновац
телефони: 8726 038; 8726 638
факс: 8726 038

Програм пословања ЈП за заштиту и унапређење животне средине за 2015. годину
Програм пословања ЈП за заштиту и унапређење животне средине за 2013. годину

Порески идентификациони број (ПИБ) 106417395
Матични број лица (правна лица, радње) 20597011

Контакт особа:
Спасић Станојка, телефон: 0648322406
маил: office@jpzzs.org.rs

Директор предузећа је Славко Берић.

Славко Берић је рођен у Београду 1983. године. Основну и средњу школу завршио у Обреновцу. Дипломирао на Факултету за пословно- индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду. На место Координатор за техничка питања у ПД “Протент” д.о.о долази почетком 2013.године из приватног сектора, са више од деценије привредничког искуства у МССП сектору. За члана Општинског већа ГО Обреновац задуженог за област привреде изабран је септембра 2014. године. На функцију в.д. директора Јавног предузећа за унапређење и заштиту животне средина ГО Обреновац именован је 25. септембра 2015. године.

ЈКП Обреновац

Јавно комунално предузеће Обреновац
ул. Цара Лазара 3/1
11500 Обреновац
телефон: 011 8721 815
факс: 011 8721 144
www.jkpobrenovac.org.rs

Програм пословања ЈКП „Обреновац” за 2015. годину
Програм пословања ЈКП “Обреновац” за 2013. годину

ЈКП Обреновац функционише преко више радних јединица и обавља делатности на: прикупљању и депоновању кућног смећа, чишћењу и прању улица, одржавању зелених површина, пружању пијачних, погребних и бањских услуга, као и одржавање стамбеног фонда.
 
Почетак рада ЈКП Обреновац датира још од 1953. године када је Скупштина општине града Обреновца основала Градску комуналну службу са задатком одржавања комуналне хигијене, одржавања зеленила и пружање пијачних и погребних услуга.
1963. године комунална служба прераста у Комунално предузеће “Будућност” уз додавање обавезе одржавања Градског купатила (бања) и пружања димничарских услуга.
Током 1968. године предузеће се припаја Стамбено комуналном предузећу и од тада уз мање промене ова фирма се бави комуналном делатношћу у Обреновцу. Пружа услуге: изношења и депоновања смећа, чишћења и прања улица, одржавање зеленила, пружа пијачне и погребне услуге, бави се прерадом и дистрибуцијомн питке воде, одржавањем канализационе мреже и дистрибуцијом топлотне енергије.
 
Почетком 2007. године долази до реструктуирања предузећа и до одвајања ЈКП “Топловод” и ЈКП “Водовод и канализација”.

Електронска провера рачуна>>>увид у рачун

В.д. директора предузећа је Зоран Лапчевић. 

ЈКП Топловод

Јавно комунално предузеће Топловод
Цара Лазара 3/1
11500 Обреновац
телефон: 8726 620
факс: 8727 904
www.toplovodobrenovac.org.rs

Програм пословања ЈКП „Топловод” за 2015. годину
Програм пословања ЈКП “Топловод” за 2013. годину 

Нагли развој и раст града Обреновца, до кога је дошло почетком осамдесетих година изискивао је и промену начина грејања самог градског подручја. Дотадашњи топлификациони систем састављен од 28 котларница које су функционисале свака за себе није задовољавао растуће потребе за топлотном енергијом.

Постојање термоенергетског гиганта “Никола Тесла” у непосредној близини града наметнуло је идеју за изградњом јединственог система даљинског грејања где се као енергент користи врела вода из режима паре средњег притиска.
Већ 1981. године отпочело се са планирањем и пројектовањем система даљинског грејања, а затим и са извођењем неопходних радова у термоелектрани и изградњи инфраструктуре топловода. Већ првих година постојања топлификационог система дошло је до његовог наглог развоја и прикључења свих потрошача са постојећих котларница уз истовремено прикључивање нових корисника у оквирима градског језгра. Магистрала I грађена је у периоду од 1983. до 1985. године, а магистрала II грађена је у периоду од 1988. до 1992.године.
 

Даљински систем грејања данас снабдева топлотном енергијом око 85% објеката у градском подручју, а тренутно се греје 645.211 м2.

Електронска провера рачуна>>>увид у рачун

Директор предузећа је Борис Ивковић.
Заменик директора је Сретен Јовичић

ЈКП Водовод и канализација

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Обреновац
улица: Цара Лазара 3/1
телефон: 7702 067
мејл адреса: vodovod.obrenovac@magnetplus.net
сајт предузећа: www.vikobrenovac.com
матични број: 20234806
ПИБ: 104764759
ЈББК: 81646

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација” за 2015. годину
Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација” за 2013. годину

Делатност:
Скупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинстава и индустрије при чему је укључено скупљање воде из различитих извора и дистрибуција воде;
уклањање отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта; пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета; обраду, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса; одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; одржавање, реконструкција, адаптација и санација постојећих и изградња нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом.

Градска општина Обреновац је, на основу Одлуке Управног одбора Јавног комуналног предузећа “Обреновац” у Обреновцу бр. 44-3/2006 од 17.10.2006. године и Решења Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр. 020-91 од 13.11.2006. године, основала Јавно комунално предузеће за обављање делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода као комуналних делатности од општег интереса за градску општину Обреновац, тако што се из Јавног комуналног предузећа “Обреновац” из Обреновца издвојила организациона целина – радна јединица “Водовод и канализација”.

Предузеће ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац је почело са радом 01.01.2007. године.

Менаџмент – управљање предузећем:

Бранко Матић, дипл. прав., директор предузећа, 011 7702 067
Срђан Драгићевић, дипл.инж.за ек.инж., помоћник директора за техничке послове 011 6302 598
Катарина Крстовић Шарчевић, дипл.екон., помоћник директора за ЕФП, 011 6302 601

Надзорни одбор:

Милан Бугарски, председник надзорног одбора
Здравко Радосављевић, члан надзорног одбора
Катарина Хајдин, члан надзорног одбора
Контакт телефон надзорног одбора 011 7702 067

Предузеће је организовало рад преко организационих целина:

1. Сектор водоснабдевања
служба производње
хемијска лабораторија
служба контроле рада изворишта
служба машинског одржавања
служба електро одржавања

2. Сектор одржавања и изградње водоводних и канализационих мрежа
служба одржавања водоводних мрежа
служба одржавања канализационих мрежа
служба за прикључке и искључења

3. Сектор за инвестиције, развој и техничку оперативу
инвестиције и развој
техничка оператива

4. Сектор правних и општих послова
служба правних послова
служба општих послова

5. Сектор економско финансијских послова
служба рачуноводства
служба набавке
служба продаје

Важнији телефони у ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац

Бесплатна телефонска линија: 0800-0000-87

7702 067 в.д. директора/технички секретар/факс
8757115  в.д. директора/технички секретар
8728 316 Пријава кварова/централа предузећа
8755 414 ППВ Забрежје/централа
8756 410 Шеф службе контроле рада изворишта, шеф службе производње 
8756 411 Руководилац сектора водоснабдевања
8756 412 Шеф службе електро одржавања
8701 054 Шеф службе производње сектора водоснабдевања
8702 519 ППВ Барич/централа
6302 601 Помоћник директора за ЕФП/руководилац сектора правних и општих послова
6302 598 Помоћник директора за техничке послове/ руководилац сектора за ИРТО
6302 553 Руководилац сектора одржавања и изградња ВИК мрежа, сектор за ИРТО
8701 054 Инжењер лабораторије
6302 612 Шеф службе правних послова/јавне набавке
6304 460 Шеф службе општих послова
6304 461 Рекламације корисника
6304 428 Шеф службе продаје
6304 478 Шеф службе рачуноводства
6302 599 Референт обрачуна зарада и накнада, сарадник за кадровске послове
6301 474 Служба набавке/руководилац сектора ЕФП
8728 315 Наплатно место ул. Цара Лазара бр.3/1
8721 859 Наплатно место ул. Војводе Мишића бр.195 
8757 371 Служба ИРТО – прикључење на ВИК мрежу 

Радно време

ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац од 07.00 до 15.00 часова
Сектор водоснбдевања од 00.00 до 24.00 часа
Сектор одржавање водоводних мрежа од 07.00 до 19.00 часова
Сектор одржавања канализационих мрежа од 07.00 до 23.00 часа

Наплатно место ул. Цара Лазара бр.3/1 од 07.30 до 16.30 часова радним данима
Наплатно место ул. Војводе Мишића бр.195 радним данима од 07.00 до 19.00 часова, суботом од 07.00 до 14.00 часова