Послови овере преписа, потписа и рукописа и издавање радних књижица

За оверу преписа

 • оригинал документа на увид
 • фотокопија у два примерка
 • административна такса 490 динара

За оверу рукописа

 • рукопис који се оверава
 • присуство лица које је написало исправу руком
 • лична карта или пасош лица чији се рукопис оверава
 • административна такса 490 динара

За оверу потписа

 • лично присуство странке са личном картом или пасошем
 • два примерка исправе која се оверава
 • административна такса 490 динара

За оверу овлашћења/пуномоћја

 • лично присуство странке са личном картом или пасошем
 • два примерка исправе која се оверава
 • административна такса 390 динара

Изјава два сведока 

 • два обрасца
 • лично присуство два сведока са важећим личним картама
 • административна такса 770 динара

 ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

 • захтев за издавање
 • радна књижица
 • оригинал диплома или уверење на увид и једна фотокопија
 • лична карта
 • ослобођено таксе

Место решавања предмета: шалтер Овере у приземљу Управе градске општине, ул. Вука Караџића бр.74
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726473

 

Упис у МКР, МКВ и МКУ за лица рођена, венчана и умрла у иностранству

Упис чињенице рођења, смрти и венчања насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар било да је документација достављена службено или од стране странке без доношења решења чак и ако се ради о црквеном обрасцу и то на следећи начин. 

Упис у домаће књиге врши се по пребивалишту родитеља за дете рођено у иностранству, односно по пребивалишту лица које је закључило брак, односно преминуло у иностранству.
 • извод из матичне књиге рођених мора бит на интернационалном обрасцу (или по Бечкој или по Париској конвенцији) уколико долази из земље која је једна од потписница једне од ових конвенција
 • ако извод није на интернационалном обрасцу већ на обрасцу земље порекла обавезно мора да садржи “апостилле”
 • ако нема “апостилле” онда мора да буде верификован од стране државних органа земље порекла па затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација) 
 • ако је странка овде а нема могућности да легализује јавну исправу онда је треба упутити на оверу (потврду потписа, верификацију потписа и сл.) у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Савезно министарство за иностране послове.

Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

Упис у матичну књигу умрлих

За упис у матичну књигу умрлих од докумената је потребно

 • потврде о смрти издате од надлежне здравствене установе
 • лична карта умрлог и лична карта странке која пријављује
 • извод рођених, венчаних и уверење о држављанству за умрлог
 • упис у матичну књигу умрлих уписује се у месту где је наступила смрт

Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

Упис у матичну књигу умрлих

За упис у матичну књигу умрлих од докумената је потребн

 • потврде о смрти издате од надлежне здравствене установе
 • лична карта умрлог и лична карта странке која пријављује
 • извод рођених, венчаних и уверење о држављанству за умрлог
 • упис у матичну књигу умрлих уписује се у месту где је наступила смрт

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер Матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

Упис у матичну књигу рођених

За упис у матичну књигу рођених је потребно:   

 • потврда здравствене установе о рођењу детета
 • извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци)
 • уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • извод из матичне књиге рођених за оба родитеља уколико нису венчани (не старији од 6 месеци)
 • записник о признавању очинства уколико родитељи нису венчани
 • важеће личне карте

Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430

Закључење брака

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА – од докумената је потребно:

 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству 
 • важећа лична карта
 • решење општинског суда за малолетно лице
 • административна такса 232,00 динара, ако је венчање у службеним просторијама
 • ако је венчање ван службених просторија, административна такса је 11.605,00 динара

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

У случају да је реч о страном држављанину потребно је приложити следеће:

 • извод из матичне књиге рођених на међунарнодном обрасцу по Бечкој конвенцији
 • уверење о слободном брачном стању оверено печатом АПОСТИЛЛЕ
 • пасош на увид
 • пријава боравка издата од Полицијске управе
 • овлашћени судски тумач на венчању (уколико не зна језик)

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430