ЈКП Паркинг сервис

Јавно предузеће “Паркинг сервис” Обреновац
Краља Александра Првог 10ц
11500 Обреновац
телефон: 8724 884
www.parkingobrenovac.rs

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис” за 2015. годину
Програм пословања ЈКП “Паркинг сервис” за 2013. годину

Jавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Обреновац је основала 05.05.2006. године својом одлуком бр. VI-13 бр. 020-30 СкупштинагГрадске општине Обреновац, поверавајући му на управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта на територији Градске општине Обреновац, али је предузеће започело са радом тек 17.02.2007. године.

Контрола и наплата паркирања се у овом тренутку врши на 914 паркинг места, од чега у првој зони 215, а у другој 699. У овај број нису урачуната паркинг места намењена лицима са инвалидитетом којих на различитим локацијама у граду има укупно 18. Очекује се да се број паркинг места која су у наплати значајно повећа већ почетком 2009. године, када би требало да у режим наплате уђу и тзв. “џепови”, односно површине у оквиру већ постојећих зонираних подручја које нису биле до сада у наплати, као и новоизграђен паркинг простор на подручју насеља Старо игралиште.

Директор предузећа је Славиша Перовић.
 

 

ЈП Пословни простор

Јавно предузеће “Пословни простор” Обреновац
Краља Александра Првог 10ц
11500 Обреновац
телефони:
Дирекција предузећа:
тел/фаx : 8727 740, 8721 547, 8726 420
Отворени тржни центар
Цара Лазара 1а
тел: 8728 535
мејл адреса: office@poslovniprostorobrenovac.rs
www.poslovniprostorobrenovac.rs

Програм пословања ЈП „Пословни простор” за 2015. годину
Програм пословања ЈП “Пословни простор” за 2013. годину

Јавно предузеће “Пословни простор” Обреновац је основано Одлуком о оснивању Јавног предузећа “Пословни простор” Обреновац, на седници Скупштине градске општине Обреновац одржаној  дана  13.11.2006. године.

Новооснованом предузећу, као делатности од општег интереса поверене су следеће делатности:

  • управљање и издавање у закуп пословног простора и пословних зграда чији је корисник ГО Обреновац      
  •  управљање и издавање у закуп тезги и рентираних места на Отвореном тржном центру
  • стицање пословног простора (изградњом, доградњом и на други начин у складу са Законом)
  • старање о одржавању, адаптацији, реконструкцији и санацији пословних зграда и пословних просторија      
  • обављање и других делатности и услуга које су у функцији делатности предузећа

Основна делатност Предузећа је изнајмљивање некретнина, те предузимање свих мера и радњи на санацији, адаптацији, реконструкцији  и одржавању пословних просторија чији је корисник ГО Обреновац и инвестирање у изградњу капиталних објеката од значаја за општину Обреновац. 

Предузеће је индиректни буџетски корисник који се финансира из буџета Градске општине Обреновац, као и из других извора у складу са Законом.

Од свог настанка, Јавно предузеће “Пословни простор” Обреновац  послује успешно и значајно повећава приходе који учествују у општинском буџету и доприносе квалитетном одржавању пословног простора који је предузећу поверен на одржавање и другим наменама у складу са Законом и Програмом улагања средстава од закупа пословног простора.
 
Вд директора предузећа је Петар Петровић.

 

ЈП за изградњу Обреновца

Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Вука Караџића 99д
11500 Обреновац
телефони: 8720 295; 8721 071; 8721 927
мејл адреса: office@jpobrenovac.rs
www.jpobrenovac.rs

ПИБ: 101933143   
Мат.број: 06900496

Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2015. годину
Програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2013. годину

 

Јавно предузеће за изградњу Обреновца основано је као јавно предузеће одлуком Скупштине општине Oбреновац 31.03.1993. године, али као организација са посебним задацима од интереса за општину Обреновац постоји од 01.01.1987. године формирањем Радне заједнице заједничких стручних служби ОСИЗ-а за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац и Основне заједнице становања општине Обреновац, која се сматра  зачетком начина рада и пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца, односно његовог правног претходника Друштвеног фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац.

Јавно предузеће за изградњу Обреновца, односно његови правни претходници, су кроз цео период пословања били препознатљиви по великом броју високо образованих и стручних кадрова који су доприносили успешном пословању и унапређењу услова живота и рада свих грађана општине Обреновац.

Jавно предузеће се бавило израдом планске и пројектне документације, тако да је општина готово у потпуности покривена урбанистичким плановима.

Урађен је просторни план општине, план генералне регулације и низ планова детаљне регулације. Такође се ради на завршетку студије развоја општине и саобраћајне студије.

Урађени су значајни објекти у области водоснабдевања, фекалне и кишне канализације, топлификације, телефонизације и гасификације општине.

Такође, ЈП за изградњу се може похвалити и успешном реализацијом и изградњом више од 40км саобраћајница сваке године, уређењем градских тргова, паркова, тротоара, реконструкцијом многих сеоских игралишта и домова културе, монтажом јавне расвете, изградњом  ниско напонских мрежа, уређењем канала и још много тога.       

Јавно предузеће данас има 43 запослена од којих 30 са високом и вишом и 13 са средњом стручном спремом.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова у ЈП за изградњу Обреновца су образована 4 сектора и то:

1. Сектор техничких послова
2. Сектор за урбанизам и просторно планирање, којима непосредно руководи помоћник директора за техничке послове Боривој Ђорђевић
3. Сектор економско финансијских послова
4. Сектор правних и општих послова којима непосредно руководи помоћник директора за финансијске послове Дарко Димитријевић.
 
Имајући у виду остварене резултате ЈП за изградњу Обреновца се може сврстати у елитна предузећа на територији општине Обреновац и шире, што је гаранција и подстрек за наставак успешног рада и пословања.  
 
Вд директора: Милан Марошанин.

 


ЈП Спортско културни центар Обреновац

Јавно предузеће Спортско културни центар ”Обреновац”
Краља Александра I бр.5
11500 Обреновац
телефони: 8721 361, 8723 052
маркетинг: 8723 072
www.obrenovac-info.co.rs

Програм пословања Спортско-културног центра „Обреновац” за 2015. годину

Програм пословања Спортско-културног центра ”Обреновац” за 2013. годину
Прва измена и допуна Програма пословања Спортско-културног центра “Обреновац” за 2013. годину

(више…)

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found