Informator o radu Gradske opštine Obrenovac objavljuje se saglasno odredbama člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvu za objavljivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/10).

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Cilj objavljivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje Gradska opština Obrenovac u okviru delokruga rada.

Informator se objavljuje i u elektronskoj verziji na Internet prezentaciji Gradske opštine Obrenovac www.obrenovac.rs

Gradska opština Obrenovac će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u Informator, odnosno dati mu odštampani primerak Informatora, uz naknadu nužnih troškova.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Gradskoj opštini Obrenovac je Slavica Lainović ( slavica.lainovic@obrenovac.org.rs).

PREUZMITE: