Javno komunalno preduzeće Obrenovac
ul. Cara Lazara 3/1
11500 Obrenovac
telefon: 011 8721 815
faks: 011 8721 144
www.jkpobrenovac.org.rs

JKP Obrenovac funkcioniše preko više radnih jedinica i obavlja delatnosti na: prikupljanju i deponovanju kućnog smeća, čišćenju i pranju ulica, održavanju zelenih površina, pružanju pijačnih, pogrebnih i banjskih usluga, kao i održavanje stambenog fonda.
Početak rada JKP Obrenovac datira još od 1953. godine kada je Skupština opštine grada Obrenovca osnovala Gradsku komunalnu službu sa zadatkom održavanja komunalne higijene, održavanja zelenila i pružanje pijačnih i pogrebnih usluga.
1963. godine komunalna služba prerasta u Komunalno preduzeće “Budućnost” uz dodavanje obaveze održavanja Gradskog kupatila (banja) i pružanja dimničarskih usluga.
Tokom 1968. godine preduzeće se pripaja Stambeno komunalnom preduzeću i od tada uz manje promene ova firma se bavi komunalnom delatnošću u Obrenovcu. Pruža usluge: iznošenja i deponovanja smeća, čišćenja i pranja ulica, održavanje zelenila, pruža pijačne i pogrebne usluge, bavi se preradom i distribucijomn pitke vode, održavanjem kanalizacione mreže i distribucijom toplotne energije.
Početkom 2007. godine dolazi do restruktuiranja preduzeća i do odvajanja JKP “Toplovod” i JKP “Vodovod i kanalizacija”.

Elektronska provera računa>>>uvid u račun

Direktor preduzeća je Zoran Lapčević.