Javno komunalno preduzeće Toplovod ”Obrenovac”
Cara Lazara 3/1
11500 Obrenovac
PIB: 104764767
matični broj: 20233940
telefon: 011/8728-237, 011/8728-238
faks: 011/8728-238
reklamacije na kvalitet grejanja: 011/8728-248
reklamacije na račun: 0800/000-501
elektronska adresa: toplovodobrenovac@gmail.com
www.toplovodobrenovac.org.rs

Nagli razvoj i rast grada Obrenovca, do koga je došlo početkom osamdesetih godina iziskivao je i promenu načina grejanja samog gradskog područja. Dotadašnji toplifikacioni sistem sastavljen od 28 kotlarnica koje su funkcionisale svaka za sebe nije zadovoljavao rastuće potrebe za toplotnom energijom.
Postojanje termoenergetskog giganta “Nikola Tesla” u neposrednoj blizini grada nametnulo je ideju za izgradnjom jedinstvenog sistema daljinskog grejanja gde se kao energent koristi vrela voda iz režima pare srednjeg pritiska.
Već 1981. godine otpočelo se sa planiranjem i projektovanjem sistema daljinskog grejanja, a zatim i sa izvođenjem neophodnih radova u termoelektrani i izgradnji infrastrukture toplovoda. Već prvih godina postojanja toplifikacionog sistema došlo je do njegovog naglog razvoja i priključenja svih potrošača sa postojećih kotlarnica uz istovremeno priključivanje novih korisnika u okvirima gradskog jezgra. Magistrala I građena je u periodu od 1983. do 1985. godine, a magistrala II građena je u periodu od 1988. do 1992. godine.

Daljinski sistem grejanja danas snabdeva toplotnom energijom oko 85% objekata u gradskom području, a trenutno se greje 834.829 kvadrata.

Elektronska provera računa>>>uvid u račun

Direktor preduzeća je Boris Ivković.