Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca
Vuka Karadžića 99d
11500 Obrenovac
telefoni: 011/8720-295; 011/8721-071; 011/8721-927; 011/8720-395
mejl adresa:  office@jpobrenovac.rs
www.jpobrenovac.rs

PIB: 101933143
Mat.broj: 06900496

Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca osnovano je kao javno preduzeće odlukom Skupštine opštine Obrenovac 31.03.1993. godine, ali kao organizacija sa posebnim zadacima od interesa za opštinu Obrenovac postoji od 01.01.1987. godine formiranjem Radne zajednice zajedničkih stručnih službi OSIZ-a za građevinsko zemljište i puteve opštine Obrenovac i Osnovne zajednice stanovanja opštine Obrenovac, koja se smatra  začetkom načina rada i poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca, odnosno njegovog pravnog prethodnika Društvenog fonda za građevinsko zemljište i puteve opštine Obrenovac.

Zakonom o izmeni i dopuni zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“ br. 103/15), koji je u primeni od 15.12.2015. godine, određeno je da sa 01.12.2016. godine javna preduzeća gube status indirektnih korisnika budžetskih sredstava, u kom statusu je bilo i   Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca.

Odlukom o promeni osnivačkog akta –odluke o osnivanju JP za izgradnju Obrenovca (Sl. glasnik br.66/16), odnosno Odlukom o izmeni odluke o promeni osnivačkog akta –odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca-  (Sl. Glasnik br. 117/16) pretežna delatnost Preduzeća je:

42.11 – Izgradnja puteva i autoputeva

Preduzeće ima isključivo pravo za obavljanje pretežne deletnosti iz ovog člana,kao delatnosti od opšteg interesa za koju je osnovano, na područjuGradske opštine Obrenovac.

Pored navedene delatnosti, Preduzeće obezbeđuje i održava javno osvetljenje i organizuje stručni nadzor nad obezbeđivanjem i održavanjem javnog osvetljenja na području gradske opštine  Obrenovac.

Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca, odnosno njegovi pravni prethodnici, su kroz ceo period poslovanja bili prepoznatljivi po velikom broju visoko obrazovanih i stručnih kadrova koji su doprinosili uspešnom poslovanju i unapređenju uslova života i rada svih građana opštine Obrenovac.

Javno preduzeće se bavilo izradom planske i projektne dokumentacije.

GO Obrenovac gotovo u potpunosti pokrivenaplanskim dokumentima.Urađen je prostorni plan opštine, kao i planovi generalne  i detaljne regulacije.

Urađeni su značajni objekti u oblasti vodosnabdevanja, fekalne i kišne kanalizacije, toplifikacije, telefonizacije i gasifikacije opštine.

Takođe, JP za izgradnju se može pohvaliti i uspešnom realizacijom i izgradnjom više od 40km saobraćajnica svake godine, uređenjem gradskih trgova, parkova, trotoara, rekonstrukcijom mnogih seoskih igrališta i domova kulture, montažom javne rasvete, izgradnjom  nisko-naponskih mreža, uređenjem kanala i još mnogo toga.

Javno preduzeće danas ima 47 zaposlenih od kojih 31 sa visokom i višom i 16 sa srednjom stručnom spremom.

Polazeći od vrste poslova i potrebe da se na funkcionalnom principu obezbedi obavljanje srodnih međusobno povezanih poslova u JP za izgradnju Obrenovca su obrazovana 4 sektora i to:

  1. Sektor tehničkih poslova, kojim rukovodi rukovodilac sektora Borivoj Đorđević
  2. Sektor za finansijske poslove, kojim rukovodi šef sektora Marijana Nešković
  3. Sektor pravnih poslova
  4. Sektor opštih poslova, kojim rukovodi koordinator Ivana Nikolić

Imajući u vidu ostvarene rezultate JP za izgradnju Obrenovca se može svrstati u elitna preduzeća na teritoriji opštine Obrenovac i šire, što je garancija i podstrek za nastavak uspešnog rada i poslovanja.

Direktor: Milan Marošanin

Izvršni direktor: Božidar Mijalković