• Info centar

  Radnik u info-centru upućuje stranke u nadležne službe i pomaže neukim strankama u pisanju zahteva, popunjavanja obrazaca i sl.
  Izdaje potvrde o životu licima koja ostvaruju penziju u inostranstvu i u zemlji.
  Prima zahteve za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu putem telefona i interneta i iste dostavlja na naznačene adrese.

  Radno vreme: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8721-077

 • Pravna pomoć

  Odsek za opštu upravu

  Pruža pravnu pomoć građanima davanjem usmenih pravnih saveta, sastavljanjem podnesaka (tužbi, pravnih lekova, predloga, prijava i sl.) i sastavljanjem isprava (ugovora, zaveštanja, izjava i sl.).
  Naknada iznosi 50% od advokatske tarife.

  Bez naknade, pravna pomoć se pruža kod nezaposlenih lica, kod lica koja primaju stalnu novčanu pomoć i minimalnu zaradu, ostvaruju pravo na zakonsko izdržavanje, imaju svojstvo ratnog, mirnodopskog invalida, civilnih invalida rata, člana porodice civilnog invalida rata, ili civilne žrtve rata, ili su izbegla, prognana i raseljena lica.

  Mesto rešavanja predmeta: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br. 74kancelarija u prizemlju Uprave gradske opštine
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8726-427
 • Prijava komunalnoj inspekciji

  Odeljenje za inspekcijske poslove
  Komunalna inspekcija

  Potrebna dokumentacija:
  Popunjen Zahtev za prijavu komunalnoj inspekciji

  Mesto nabavke obrasca: Hol GO, u prostorijama inspekcije ili preuzmite ovde

  Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica

  Telefon za informacije: 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

 • Prijava građevinskoj inspekciji

  Odeljenje za inspekcijske poslove
  Građevinska inspekcija

  Potrebna dokumentacija:
  Popunjen Zahtev za prijavu građevinskoj inspekciji

  Mesto nabavke obrasca: Hol GO, u prostorijama inspekcije ili preuzmite ovde

  Mesto predaje dokumentacije: Pisarnica

  Telefon za informacije: 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Prijava početka izvođenja građevinskih radova

 • Nadležnost komunalne inspekcije

  Odeljenje za inspekcijske poslove
  Odsek komunalne inspekcije
  ul. Karađorđeva br. 6 
  Telefon za informacije: 
  011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Komunalna inspekcija Gradske opštine Obrenovac vrši u prvom stepenu sve poslove inspekcijskog nadzora, odnosno vrši sprovođenje odluke grada, koje se odnose na komunalnu delatnost i to:

  • Uređenost spoljnih delova zgrade, izloga, vitrina, klima uređaja
  • Uređenje površine oko zgrada- košenje trave, orezivanje šiblja, uklanjanje građevinskog i drugog otpada
  • Prodaja robe na javnim površinama
  • Smeštaj robe na javnim površinama
  • Kretanje, zaustavljanje i parkiranje vozila na javnim površinama
  • Ostavljanje neregistrovanih i havarisanih vozila i priključnih mašina na javnim površinama
  • Kontrola otvora za vodovodne, kanalizacione, toplovodne, električne, telefonske i druge instalacije
  • Održavanje ograde u urednom stanju
  • Uređenje površina koje su vidljive sa površine javne namene
  • Uklanjanje snega i leda
  • Postavljanje raznih objekata i uređaja na javnim površinama ( klupe, mobilijari, žardinjere)
  • Održavanje čistoće javnih površina
  • Odlaganje i odvoženje smeća
  • Postavljanje i pražnjenje kontejnera
  • Izlivanje otpadnih voda na javnu površinu
  • Deponovanje smeća i ostalog otpada na javnu površinu
  • Uređenje i održavanje javnih zelenih površina
  • Uslovi, mesto i način držanja domaćih životinja
  • Održavanje objekata i instalacija javne rasvete
  • Poštovanje kućnog reda u stambenim zgradama
  • Korišćenje zajedničkih prostorija u skladu sa namenom
  • Korišćenje TV, radio uređaja sa zvukom do sobne jačine
  • Uklanjanje šiblja i rastinja duž nekategorisanih puteva
  • Postavljanje tezgi, rashladnih vitrina i konzervatora za sladoled na javnoj površini
  • Postavljanje bašta ugostiteljskih objekata na javnoj površini
  • Postavljanje privremenih objekata na javnoj površini ( kioski, mali montažni objekti)
  • Uznemiravanje građana emitovanjem muzike iz ugostiteljskih objekata
  • Nelegalno priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
  • Nenamensko trošenje vode
  • Redovno pražnjenje septičkih jama i zabrana izlivanja
  • Nelegalno priključenje na toplovodnu mrežu
  • Postavljanje sredstava za oglašavanje u skladu sa odobrenjem

   

 • Nadležnost građevinske inspekcije

  Odeljenje za inspekcijske poslove
  Građevinska inspekcija
  ul. Karađorđeva br. 6
  Telefon za informacije: 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Građevinska inspekcija Uprave Gradske opštine Obrenovac vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Odeljenje za urbanizam i komunalno građevinske poslove Uprave Gradske opštine Obrenovac.

  Nadležnosti građevinske inspekcije:

  • vršenje inspekcijskog nadzora na objektima koji se grade ili su izgrađeni sa ili bez odobrenja za gradnju
  • vođenje upravnog  postupka za rušenje objekata koji se grade suprotno zakonskim odredbama
  • vodi upravne postupke za odstupanje od odobrene tehničke dokumentacije, i nalaže usaglašavanjesa glavnim projektom
  • vrši inspekcijski nadzor nad korišćenjem izgrađenih objekata i, u zavisnosti od uočenih nepravilnosti, donosi određene zakonske mere
  • nalaže pribavljanje rešenja o dozvoli upotrebe objekta u roku koji propisuje Zakon

  Shodno odredbama Statuta grada Beograda ove nadležnosti se primenjuju za objekte površine do 800 m2 bruto po JUS.

 • Nadležnost Odeljenja za urbanizam i komunalno-građevinske poslove

  Odeljenje za urbanizam i komunalno-građevinske poslove 
  Gradska opština Obrenovaac, ul. Karađorđeva br. 6, prvi sprat, kancelarija br. 5
  tel. 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine
  Gradska opština Obrenovaac, ul. Karađorđeva br. 6, prvi sprat, kancelarije br. 3, 14
  tel. 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Odsek za sprovođenje postupka objedinjene procedure

  Gradska opština Obrenovaac, ul. Karađorđeva br. 6, prvi sprat, kancelarije br. 1,2,4, 12
  tel. 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Odsek za komunalne poslove i legalizaciju
  Gradska opština Obrenovaac, ul. Karađorđeva br. 6, prvi sprat, kancelarije br. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14
  tel. 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Odeljenje ima tri odseka i to Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine, Odsek za sprovođenje postupka objedinjene procedure i Odsek za komunalne poslove i legalizaciju.

  Odeljenje obavlja poslove iz oblasti urbanizma, građevinske, stambene i komunalne oblasti i poslove nadzora nad radom javnih preduzeća.

  U Odseku za urbanizam obavljaju se sledeći poslovi: davanje stručnog mišljenja na predlog Prostornog i urbanističkih planova koje donosi Gradska skupština  za područje gradske opštine, počev od 15. maja 2010. godine, obavlja poslove na izdavanju informacija o lokaciji, izdaje lokacijske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800 metara bruto povšrine, kao i za izgradnju objekata linijske i komunalne infrastrukture i daje mišljenje o usklađenosti idejnih projekata za izgradnju pomoćnih objekata sa urbanističkim planovima. Izmenom Statutom grada Beograda i izmenom Statuta GO Obrenovac izmenjene su nadležnosti ovog odseka odnosno prenete su nadležnosti iz oblasti urbanizma sa gradskih organa uprave na opštinsku upravu za poslove urbanizma (lokacijske dozvole, informacije o lokaciji). Pored navedenih poslova u ovom Odseku davanu su i mišljena o mogućnosti legalizacije objekata izgrađenih ili rekonstruisanih bez odobrenja za izgradnju, sve u skladu sa zakonom, pravilnicima i odluka koje regulištu oblast legalizacije.

  Daju se obaveštenja građanima iz ove oblasti i pruža se stručna pomoć koja se odnosi na predmete koji se rešavaju u ovom Odseku.

  U odseku za komunalno građevinske poslove se obavljaju sledeći poslovi, i to:

  U građevinsikoj oblasti vrše se poslovi koji se odnose na izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800 m2 bruto površine, donosi se rešenje o izvođenju radova na sanaciji, adaptaciji, promeni namene objekata do 800 metara bruto površine, za radove na investicionom održavanju objekata, izgradnju pomoćnih objekata, izgradnju objekata komunalne infrastrukture u skladu sa članom 145. Zakonom o planiranju i izgradnji.

  Pored navedenog izdaju se upotrebne dozvole, potvrde temelja, i potvrde o strukturi stanova, kao i rešenja o legalizaciji bespravno izgrađenih i rekonstruisanih objekata.

  U ovoj oblasti obavljaju se poslovi  izdavanja odobrenja  za zauzeće javnih površina , uklanjanje stabala sa javnih površina , postupak iseljenja bespravno useljenih lica , poslovi iz oblasti komunalne higijene, gde spada svakodnevna kontrola redovnog održavanja komunalnih objekata na čišćenju i pranju javnih površina, uklanjanju snega sa trotoara i pešačkih staza, održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina, pročišćavanje kanala pored opštinskih puteva i dr.

  Nadzor nad čišćenjem divljih deponija i uklanjanjem kabastog smeća po prijavama na područjima seoskih mesnih zajednica.

  Odeljenje stručno obrađuje ili daje mišljenja na nacrte i predloge propisa iz oblasti za koje je obrazovano, za Skupštinu i druge organe gradske opštine i njihova radna tela i vrši druge poslove u skladu sa propisima.

 • Zahtevi - urbanizam i komunalno-građevinski poslovi

 • Nadležnost Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove

  Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove
  Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, II sprat, kancelarija br.49
  tel. 011/8726-454, 8726-400 lok. 454

  Odsek za imovinsko pravne poslove
  Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, II sprat, kancelarije br.45 i 44
  tel. 011/8726-413, 8726-400 lok. 413, 011/8726-498

  Odsek za stambene poslove i vraćanje nepokretnosti
  Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, II sprat, kancelarija br.49
  tel. 8726-454, 8726-400 lok. 454

  Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove obavlja sledeće poslove:

  • Vršenje upravno-pravnih poslova koji se odnose na eksproprijaciju neizgrađenog građevinskog zemljišta i objekata i administrativni prenos,
  • Vođenje postupaka po zahtevima stranaka za poništaj rešenja o eksproprijaciji i administrtivnom prenosu,
  • Upravno-pravni poslovi u ponovnim postupcima vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu PZF-a, obavljanje stručnih i administrtivnih poslova za Komisiju za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevima za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu PZF-a i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda,
  • Na osnovu akta gradonačelnika u ime i za račun Grada, obavlja stručne i administrativne poslove za Komisiju za građevinsko zemljište GO Obrenovac, koji se odnose na postupke otuđenja građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata do i preko 800 m2   
  • Sprovođenje postupaka sporazumnog određivanja naknade nakon pravosnažnosti Rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti,
  • Vođenje postupaka po ranije utvrđenim nadležnostima u postupcima utvrđivanja prava korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini i ranije započetih postupaka za poništaj rešenja o izuzimanju,
  • Izrada i zaključivanje aneksa Ugovora o otkupu,
  • Prikupljanje arhivske dokumentacije u vezi sa restitucijom,
  • Izdavanje potvrda i uverenja o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju,
  • Vođenje upravnog postupka radi izrade rešenja za dodelu državne pomoći licima čiji su objekti oštećeni i porušeni u poplavi,
  • Registracija stambenih zajednica,
  • Praćenje propisa iz svoje nadležnosti,
  • Obavlja i druge stručne poslove  u skladu sa Zakonom, Statutom gradske opštine i Grada i aktima organa Gradske opštine,
  • daje stručno mišljenje ili priprema nacrt  Odluke iz imovinsko pravne i stambene oblasti koje donose Skupština gradske opštine.
 • Zahtevi - imovinsko-pravni i stambeni poslovi


Matične knjige

 • Naručivanje dokumenata

 • Upis u MKR, MKV i MKU za lica rođena, venčana i umrla u inostranstvu

  Upis činjenice rođenja, smrti i venčanja nastalih u inostranstvu u domaće matične knjige vrši uvek matičar bilo da je dokumentacija dostavljena službeno ili od strane stranke bez donošenja rešenja čak i ako se radi o crkvenom obrascu i to na sledeći način.

  Upis u domaće knjige vrši se po prebivalištu roditelja za dete rođeno u inostranstvu, odnosno po prebivalištu lica koje je zaključilo brak, odnosno preminulo u inostranstvu.
  • izvod iz matične knjige rođenih mora bit na internacionalnom obrascu (ili po Bečkoj ili po Pariskoj konvenciji) ukoliko dolazi iz zemlje koja je jedna od potpisnica jedne od ovih konvencija
  • ako izvod nije na internacionalnom obrascu već na obrascu zemlje porekla obavezno mora da sadrži “apostille”
  • ako nema “apostille” onda mora da bude verifikovan od strane državnih organa zemlje porekla pa zatim overen u našoj ambasadi ili konzulatu zemlje porekla (puna legalizacija)
  • ako je stranka ovde a nema mogućnosti da legalizuje javnu ispravu onda je treba uputiti na overu (potvrdu potpisa, verifikaciju potpisa i sl.) u ambasadu zemlje u Beogradu, a zatim na overu ili nadoveru u Savezno ministarstvo za inostrane poslove.

  Mesto rešavanja predmeta:  Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74šalter matične službe u prizemlju
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-18.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430

 • Upis u matičnu knjigu umrlih

  Za upis u matičnu knjigu umrlih od dokumenata je potrebno

  • potvrde o smrti izdate od nadležne zdravstvene ustanove
  • lična karta umrlog i lična karta stranke koja prijavljuje
  • izvod rođenih, venčanih i uverenje o državljanstvu za umrlog
  • upis u matičnu knjigu umrlih upisuje se u mestu gde je nastupila smrt

  Mesto rešavanja predmeta:  Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74šalter matične službe u prizemlju
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-18.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430

 • Upis u matičnu knjigu rođenih

  Za upis u matičnu knjigu rođenih je potrebno:

  • potvrda zdravstvene ustanove o rođenju deteta
  • izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci)
  • uverenje o državljanstvu (ne stariji od 6 meseci)
  • izvod iz matične knjige rođenih za oba roditelja ukoliko nisu venčani (ne stariji od 6 meseci)
  • zapisnik o priznavanju očinstva ukoliko roditelji nisu venčani
  • važeće lične karte

  Mesto rešavanja predmeta:  Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74šalter matične službe u prizemlju
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-18.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430

 • Naknadni upis činjenice smrti

  ZA DONOŠENJE REŠENJA O NAKNADNOM UPISU ČINJENICE SMRTI (ako smrt nije prijavljena u roku od 30 dana)

  •  potvrda o smrti od zdravstvene organizacije
  •  izvod iz matične knjige rođenih
  •  izvod iz matične knjige venčanih (za lice u braku)
  •  uverenje matične službe da činjenica smrti nije upisana u zakonskom roku,
  •  fotokopija lične karte
  • administrativna taksa 500 dinara

  Mesto rešavanja predmeta: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74kancelarija br. 5
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8721-862

 • Izdavanje uverenja o državljanstvu

  Potrebna dokumentacija:
  – Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu
  – Dokaz o plaćenoj taksi

  Mesto nabavke obrasca zahteva:
  Info pult ili preuzmite ovde

  Republička administrativna taksa:

  Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
  – Za upis u školu i fakultet
  – Za potrebe vojne evidencije
  – Za zasnivanje radnog odnosa
  – Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  – Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
  – Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

  Mesto predaje dokumentacije: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74na šalteru matičara u prizemlju

  Mesto rešavanja predmeta: izvodi se izdaju odmah po predaji zahteva

  Radno vreme sa strankama:  radnim danom od 07.30 do 18.30 časova

  Telefon za informacije: 8721-077 i 8726-430

  Napomena:

  Izvod se izdaje za lica upisana u matičnim knjigama opštine Obrenovac i ostalim gradskim opštinama Grada Beograda ukoliko su podaci uneti u elektronsku evidenciju.


  Izvod možete da poručite i na sledeće načine:

  – na telefon 8721-077 – radnim danom od 07.30 do 15.30 časova
  – preko Interneta popunjavanjem formulara

 • Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

  Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih
  • Dokaz o plaćenoj taksi

  Mesto nabavke obrasca: Info pult ili preuzmite ovde

  Republička administrativna taksa (za domaći izvod):

  Napomena:
  Republička administrativna taksa za izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu iznosi  690 dinara.

  Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
  – Za upis u školu i fakultet
  – Za potrebe vojne evidencije
  – Za zasnivanje radnog odnosa
  – Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  – Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
  – Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

  Mesto predaje dokumentacije: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74na šalteru matičara u prizemlju

  Mesto rešavanja predmeta: izvodi se izdaju odmah po predaji zahteva

  Radno vreme sa strankama:  radnim danom od 07.30 do 18.30 časova

  Telefon za informacije: 8721-077 i 8726-430

  Napomena:

  Izvod se izdaje za lica upisana u matičnim knjigama opštine Obrenovac i ostalim gradskim opštinama Grada Beograda ukoliko su podaci uneti u elektronsku evidenciju.


  Izvod možete da poručite i na sledeće načine:

  – na telefon 8721-077 – radnim danom od 07.30 do 15.30 časova
  – preko Interneta popunjavanjem formulara

 • Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

  Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih
  • Dokaz o plaćenoj taksi

  Mesto nabavke obrasca zahteva: Info pult ili preuzmite ovde.

  Republička administrativna taksa (za domaći izvod):

  Napomena:
  Republička administrativna taksa za izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu iznosi 690 dinara.

  Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
  – Za upis u školu i fakultet
  – Za potrebe vojne evidencije
  – Za zasnivanje radnog odnosa
  – Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  – Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
  – Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

  Mesto predaje dokumentacije: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, na šalteru matičara u prizemlju

  Mesto rešavanja predmeta: izvodi se izdaju odmah po predaji zahteva

  Radno vreme sa strankama:  radnim danom od 07.30 do 18.30 časova

  Telefon za informacije: 8721-077 i 8726-430

  Napomena:

  Izvod se izdaje za lica upisana u matičnim knjigama opštine Obrenovac i ostalim gradskim opštinama Grada Beograda ukoliko su podaci uneti u elektronsku evidenciju.

  Izvod možete da poručite i na sledeće načine:
  – na telefon 8721-077 – radnim danom od 07.30 do 15.30 časova
  – preko Interneta popunjavanjem formulara

 • Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

  Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih
  • Dokaz o plaćenoj taksi

  Mesto nabavke obrasca zahteva: Info pult ili preuzmite ovde

  Republička administrativna taksa (za domaći izvod):

  Napomena:
  Republička administrativna taksa za izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu iznosi  690 dinara.

  Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
  – Za upis u školu i fakultet
  – Za potrebe vojne evidencije
  – Za zasnivanje radnog odnosa
  – Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
  – Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
  – Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

  Mesto predaje dokumentacije: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74na šalteru matičara u prizemlju

  Mesto rešavanja predmeta: izvodi se izdaju odmah po predaji zahteva

  Radno vreme sa strankama:  radnim danom od 07.30 do 18.30 časova

  Telefon za informacije: 8721-077 i 8726-430

  Napomena:

  Izvod se izdaje za lica upisana u matičnim knjigama Opštine Obrenovac i ostalim gradskim opštinama Grada Beograda ukoliko su podaci uneti u elektronsku evidenciju.

  Izvod možete da poručite i na sledeće načine:
  – na telefon 8721-077 – radnim danom od 07.30 do 15.30 časova
  – preko Interneta popunjavanjem formulara

 • Zaključenje braka

  ZAKLJUČENJE BRAKA – od dokumenata je potrebno:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o državljanstvu
  • važeća lična karta
  • rešenje opštinskog suda za maloletno lice
  • administrativna taksa 232,00 dinara, ako je venčanje u službenim prostorijama
  • ako je venčanje van službenih prostorija, administrativna taksa je 11.605,00 dinara

  ZAKLJUČENJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM

  U slučaju da je reč o stranom državljaninu potrebno je priložiti sledeće:

  • izvod iz matične knjige rođenih na međunarnodnom obrascu po Bečkoj konvenciji
  • uverenje o slobodnom bračnom stanju overeno pečatom APOSTILLE
  • pasoš na uvid
  • prijava boravka izdata od Policijske uprave
  • ovlašćeni sudski tumač na venčanju (ukoliko ne zna jezik)

  Mesto rešavanja predmeta: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74šalter matične službe u prizemlju
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-18.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430


Lična stanja građana

 • Promena ličnog imena maloletnog deteta

  ZA PROMENU LIČNOG IMENA MALOLETNOG DETETA od dokumenata je potrebno:

  •  izvod iz matične knjige rođenih za dete
  •  izvod iz matične knjige venčanih za roditelje
  •  uverenje o državljanstvu za dete, (original)
  •  uverenje o prebivalištu (za roditelje ili roditelja kod koga se nalazi dete, Gradski SUP-a Ljermontova br.12/a)
  •  prijava stana za dete (fotokopija)
  •  zapisnik o priznavanju očinstva
  •  pismena saglasnost deteta (ukoliko je dete starije od 10 godina)
  •  zahtev podnose roditelji – administrativna taksa od 740 dinara

  Mesto rešavanja predmeta:  Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, kancelarija br.10
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430

 • Promena ličnog imena

  ZA PROMENU LIČNOG IMENA  od dokumenata je potrebno:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • izvod iz matične knjige venčanih za lica koja su u braku
  • pravnosnažna presuda o razvodu braka, ukoliko lice menja prezime po isteku roka od 60 dana po razvodu braka,
  • uverenje o državljanstvu
  • fotokopija lične karte ili uverenje o nastanjenju (izdaje Policijska uprava za grad Beograd, Ljermontova broj 12a)
  • uverenje da se ne vodi istraga (Palata pravde pa Opštinski sud)
  • uverenje Poreske uprave – Filijala Obrenovac
  • uverenje Uprave javnih prihoda grada Beograda-odeljenje Obrenovac
  • uverenje iz vojne evidencije (za muškarce)
  • administrativna taksa od 740 dinara
  • promena ličnog imena se radi po mestu prebivališta
  • obrazac

  Mesto rešavanja predmeta: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, kancelarija br.10
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430

 • Naknadni upis deteta u matičnu knjigu rođenih

  NAKNADNI UPIS DETETA U MATIČNU KNJIGU ROđENIH PO ISTEKU ROKA OD 30. DANA – potrebna  dokumenta

  • zahtev podnose oba roditelja sa ličnim kartama
  • izvod venčanih za roditelje
  • izvod iz knjige rođenih za roditelje (ukoliko roditelji nisu venčani)
  • uverenje o državljanstvu za roditelje
  • potvrda od lekara ukoliko je rođeno u zdravstvenoj ustanovi
  • otpusna lista iz bolnice za majku i dete ukoliko je majka sa novorođenčetom prebačeno u bolnicu
  • izjava svedoka koji su prisustvovali porođaju (ukoliko je dete rođeno van zdrastvene ustanove)
  • administrativna taksa 740 dinara

  Mesto rešavanja predmeta: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74kancelarija br.10
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430

 • Ispravke greške i dopuna podataka u matičnim knjigama

  ISPRAVKE GREŠKE I DOPUNA PODATAKA U MATIČNIM KNJIGAMA – potrebna dokumenta

  • izvod iz matične knjige u kojoj se vrši ispravka
  • izvod iz matične knjige na osnovu koga se vrši ispravka
  • fotokopija lične karte podnosioca zahteva
  • oslobođeno takse
  • obrazac

  Mesto rešavanja predmeta: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, kancelarija br.10
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430

 • Zaključenje braka preko punomoćnika

  ZAKLJUČENJE BRAKA PREKO PUNOMOĆNIKA – potrebna dokumenta

  • overeno specijalno punomoćje (sa potpunim podacima davaoca punomoćja, lica kome se daje punomoćje i ženika odnosno neveste)
  • izvodi iz matične knjige rođenih za ženika i nevestu
  • uverenja o državljanstvu
  • administrativna taksa 740 dinara

  Mesto rešavanja predmeta:  Gradska opština Obrenovac, ul. Vuka Karadžića br.74, kancelarija br.10
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430


Boračko-invalidska zaštita


Izbegla, prognana i raseljena lica

 • Zahtevi - izbegla, prognana i raseljena lica

  Odeljenje za opštu upravu 

  Odsek za boračko-invalidsku zaštitu i izbeglice
  Mesto rešavanja zahteva: u Obrenovcu – ul. Vuka Karadžića 74, soba br.7
  Mesto predaje dokumentacije: pisarnica Uprave gradske opštine, ul. Vuka Karadžića br.74, prizemlje
  Radno vreme sa strankama: od 07.30-15.30 časova
  Telefon za informacije:011 8726-442

  Preuzmite zahtev

  • Uverenje za izbegla, prognana ili raseljena lica za promenu mesta boravka
   Po službenoj dužnosti, potrebno:

   • legitimacija izbeglog ili raseljenog lica na uvid
   • saglasnost Poverinika za izbeglice sa opštine sa koje dolazi
   • izjava stanodavca overena u opštini
   • fotokopija dokaza o vlasništvu kuće ili stana vlasnika kod koga se prijavljuje ili dokaz o sopstvenom vlasništvu
  • Uverenje o životu  za izbegla i prognana lica iz Bosne i R. Hrvatske
   Po službenoj dužnosti, potrebno:

   • fotokopija legitimacije izbeglog lica
    Napomena: Originalni dokumenti se podnose na uvid.
  • Uverenje o statusu za izbegla i prognana lica (R. Hrvatska,BiH) i raseljena lica sa Kosova i Metohije za dobijanje povlastica u gradskom saobraćaju, dobijanje socijalnog osiguranja i ostalih uverenja o statusu izbeglog ili raseljenog lica, po službenoj dužnosti. Potrebno:
   • fotokoppija legitimacije izbeglog ili prognanog lica
   • za raseljena lica: fotokopija legitimacije raseljenog lica i i fotokopija zelenog kartona
    Napomena: Originalna dokumenta se podnose na uvid.
  • Za registraciju i izdavanje legitimacije raseljenog lica (za prijavu novorođenog deteta ili duplikat izgubljene legitimacije) sa Kosova i Metohije, po zahtevu stranke, potrebno je :
   • potpisan zahtev stranke u slobodnoj formi
   • lična karta (za punoletne), izvod iz matične knjige rođenih i lična karta roditelja (za maloletne)
   • zeleni karton (prijava boravišta)
   • dve fotografije za punoletne
   • izjava stanodavca overena u opštini
   • fotokopija dokaza o vlasništvu kuće ili stana
   • za duplikat legitimacije raseljenog lica potvrda MUP-a o prijavi nestanka legitimacije raseljenog lica odn. priznanice Službenog glasnika RS o oglašavanju nevažećim iste

Ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

 • Informacije od javnog značaja

  Ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja regulisano je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, broj 120/04, 54/07 i 104/09)

  Tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

  Pristup informacijama organ vlasti dužan je da omogući i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takava zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno. Organ vlasti može propisati obrazac za podnnošenje zahteva, ali mora razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu.

  Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražica obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice organa vlasti od koga je informacija tražena. Ako organ vlati na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom. Organ vlasti će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebnom svoje opreme izradi kopiju.

  Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama organa vlasti. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredio organ od koga je informacija tražena. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca. Ako udovolji zahtevu, organ vlasti neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.

  Ako organ vlasti odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

  Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja. Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se upotrebom opreme kojom raspolaže organ vlasti, osim kada tražilac zahteva da uvid izvrši upotrebom sopstvene opreme. Organ vlasti izdaje kopiju dokumenta (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl.) koji sadrži traženu informaciju u obliku u kojem se informacija nalazi, a kada je to moguće, u obliku u kom je tražena. Ako organ vlasti ne raspolaže tehničkim mogućnostima za izradu kopije dokumenta, izradiće kopiju dokumenta u drugom obliku.

  Kada organ vlasti ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi. Po prijemu zahteva Poverenik proverava da li se dokument koji sadrži traženu informaciju na koju se zahtev odnosi nalazi u posedu organa vlasti koji mu je prosledio zahtev. Ako utvrdi da se dokument ne nalazi u posedu organa vlasti koji mu je prosledio zahtev tražioca, Poverenik će dostaviti zahtev organu vlasti koji taj dokument poseduje, osim ako je tražilac odredio drugačije, i o tome će obavestiti tražioca ili će tražioca uputiti na organ vlasti u čijem posedu se nalazi tražena informacija. Način postupanja odrediće Poverenik u zavisnosti od toga na koji će se način efikasnije ostvariti prava na pristup informacijama od javnog značaja. Ako Poverenik dostavi zahtev organu vlasti, rok počinje da teče od dana dostavljanja.
  Na postupak pred organom vlasti primenjuju se odredbe Zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, a koje se odnose na rešavanje prvostepenog organa.

  Mesto rešavanja predmeta: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, prizemlje, kancelarija br. 15
  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8726-426
  e-mail  slavica.lainovic@obrenovac.org.rs

  Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja


Birački spisak


Ostalo

 • Uverenje o prosečnom prihodu po članu domaćinstva

  Za izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za studente/učenike za kredite/domove potrebna je sledeća dokumentacija:

  • Obrazac za uverenje koji se nalazi u brošuri ministarstva ili se dobija u domu
  • Overena izjava o broju članova porodice (izjava se overava kod javnih beležnika, potrebna su dva punoletna svedoka)

  Notari u Obrenovcu:
  Žarko Sinđelić
  ul. Vuka Karadžića 101d
  telefon: 8724610, 8721192

  Nevenka Stejanić
  ul. Tamnavska 1g, Belo Polje
  telefon: 8727425

  • Dokazi o primanjima za svakog člana porodice koji je naveden u izjavi:

  Za učenike koji konkurišu za prijem učenika u dom potrebno je dostaviti dokaz o primanjima za period 01.01. do 31.03. tekuće godine

  Za studente koji konkurišu za prijem studenata u ustanove za smeštaj i ishranu studenata potrebno je dostaviti dokaz o primanjima za period 01.01. do 30.06. tekuće godine

  – za zaposlene – potvrda o prosečnom neto ličnom dohotku iz radne organizacije (za period u zavisnosti u koje svrhe se uzima uverenje);
  – čekovi o prijemu penzije za
  penzionere (za period u zavisnosti u koje svrhe se uzima uverenje);
  – uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za
  nezaposlene (ukoliko osoba nije na evidenciji NSZ-a potrebno je da u izjavi o broju članova porodice pored imena napiše sledeće – nije zaposlena i nema prihoda);
  – uverenje o
  katastarskom prihodu (uverenje se vadi u RGZ-u, Služba za katastar nepokretnosti Obrenovac, ul. Vojvode Mišića 192);
  – za ostalu
  decu potvrda o školovanju/studiranju (ili fotokopija đačke ili zdravstvene knjižice).

  Mesečna primanja po članu domaćinstva izračunavaju se tako što se ukupna mesečna primanja svih članova domaćinstva dele sa brojem članova domaćinstva.

  UVERENJA O PROSEČNOM PRIHODU PO ČLANU PORODICE SE DOBIJAJU U ODELJENJU ZA PRIVREDU I RAZVOJ, ZGRADA „POSAVINE“ NA GRADSKOM TRGU, DRUGI SPRAT, KANCELARIJA BROJ 3, SVAKOG RADNOG DANA OD 7:30 – 10.00 ČASOVA

  KONTAKT TELEFON: 8728 038

 • Komunalna policija

  Makenzijeva 31, centrala: 2453-142
  e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs
  Načelnik: Gorjana Obrenović
  tel. 2430-102
  faks: 2450-170
  Zamenik načelnika: 2430-102

  Operativni centar (00-24): 2453-158, 2453-159, 2432-482
  Pomoćnik načelnika Komunalne policije: 2435-111
  Šef područno organizacione jedinice grada Beograda: 2437-371
  Odeljenje stručno-operativnih poslova: 3444-229, faks: 2450-170
  Odeljenje za normativno-pravne poslove: 2457-755, faks: 3836-980
  Odeljenje za zajedničke poslove: 3444-051, faks: 3442-196
  Odeljenje za studijsko-analitičke poslove: 2433-260, faks: 3448-464
  Saradnik za odnose sa javnošću: 2435-248, faks: 2450-170

  Komunalna policija obavlja poslove koji se odnose na:

  – neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:

  • sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;
  • zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);
  • suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima;
  • sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada, kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju;
  • kontrola uklanjanja snega i leda;
  • sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično);
  • otkrivanje i u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;
  • kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;
  • obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;
  • održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;
  • obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);
  • obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;
  • kontrola upotrebe simbola i imena Grada.

  – ostvariranje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnosi naročito na:

  • javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.);
  • auto-taksi prevoz ( otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.);
  • javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe;
  • rečni linijski prevoz;
  • parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranje na rezervisanim parking mestima i sl.).

  – zaštitu životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr;
  – zaštitu opštinskih i nekagorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;
  – zaštitu kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad i gradsku opštinu;
  – vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova iz nadležnosti Grada i gradske opštine;
  – podršku sprovođenja propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;
  – pružanje pomoći nadležnim organima Grada, odnosno gradske opštine, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija);
  – preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada i
  – učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.

 • Kadrovačka pomoć

  Materijalno obezbeđenje porodice dok se kadrovac nalazi na odsluženju vojnog roka, a jedini je izdržavao porodicu, po zahtevu stranke potrebno:

  • potpisan zahtev stranke u slobodnoj formi
  • uverenje iz Vojnog odseka
  • uverenje iz matične knjige rođenih
  • uverenje iz Centra za Katastar nepokretnosti Beograd – odeljenje u Obrenovcu
  • uverenje Nacionalne službe za zapošljavanju
  • izjava sa dva svedoka da je kadrovac živeo u zajedničkom domaćinstvu sa nosicima materijalnog obezbeđenja kao i da isti nemaju primanja po bilo kom osnovu
 • Zahtev za refundaciju sahrane

  Upravi GO Obrenovac, po zahtavu stranke ili po službenoj dužnosti za NN lica ili lica koja žive sama, bez prihoda i užeg člana porodice koji je u obavezi da ga izdržava.

  Potrebno:
  • potpisan zahtev stranke
  • fotokopija izvoda iz matične službe umrlih
  • original račun
  • fotokopija lične karte,zdravstvene knjižice
  • izjava sa dva svedoka ili predsednika Mesne zajednice da je preminuli živeo ,sam ili sa članovima domaćinstva koji nemaju primanja ili su u teškoj materijalnoj situaciji
 • Zahtev za refundaciju dela troškova sahrane

  Po zahtevu stranke potrebno:

  • zahtev lica koje je snosilo troškove sahrane u slobodnoj formi
  • fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih
  • original račun
  • fotokopije izbegličke legitimacije ili lična karta podnosioca zahteva
  • fotokopija izbegličke legitimacije ili lične karte najbližih srodnika pokojnika
  • izjava sa dva svedoka da preminuli-a kao i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu imali primanja

  Napomena: Potrebno je vratiti original izbegličke ili prognaničke legitimacije iz razloga poništenja.

 • Ekshumacija i prenos posmrtnih ostataka

  Odeljenje za opštu upravu

  EKSHUMACIJA-PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA

  • zahtev
  • dokaz Uprave groblja da je pokojnik sahranjen
  • dokaz da je obezbeđeno grobno mesto za prenos posmrtnih ostataka
  • izvod iz matične knjige umrlih
  • potvrda o smrti ili otpusna lista iz bolnice ili obdukcioni zapisnik
  • ako ima više vlasnika grobnog mesta saglasnost svih korisnika

  Mesto rešavanja predmeta: Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, kancelarija br. 5

  Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
  Telefon za informacije: 011 8726-430

 • Zahtev za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka