Radi zadovoljavanja opštih, zajedničkih i svakodnevnih potreba građana na određenom području Opštine, Skupština opštine može obrazovati mesnu zajednicu ili drugi oblik mesne samouprave, u skladu sa zakonom.

Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji Opštine mogu zatražiti obrazovanje mesne zajednice za određeno područje, pod uslovom da se za to izjasni najmanje 5000 birača. Predlog se podnosi u formi narodne inicijative, na način i po postupku utvrđenim zakonom. Mesna zajednica po pravilu, obuhvata područja sa približno istim brojem stanovnika.

 

 

Mesna zajednica ima svojstva pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih odlukom Skupštine opštine i odlukom o osnivanju. Mesna zajednica ima Statut kojim se utvrđuju poslovi koje ona vrši, organi i postupak njihovog izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice.
Sredstva za rad mesne zajednice obezbeđuju se u budžetu Opštine i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.