Načelnik: Slavica Lainović
tel. 011/ 8726 426
faks: 011/ 8721 996
e-mail: slavica.lainovic@obrenovac.org.rs

Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničkim poslovima sastoji se od dva Odseka: Odsek za zajedničke poslove i Odsek za poslove informacionog sistema.

Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničkim poslovima vrši sledeće poslove : poslovi upravljanja ljudskim resursima obavljaju se za sve organe gradske opštine Obrenovac. Poslovi upravljanja ljudskim resursima odnose se na: stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata; pripremu predloga Kadrovskog plana; organizaciju stručnog usavršavanja službenika; procenu efekata sprovedenih obuka; analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika; pripremu predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja; analizu rezultata i praćenje efekata ocenjivanja službenika; vođenje kadrovske evidencije zaposlenih i personalnih dosijea, stručne poslove u vezi radnih odnosa i prava zaposlenih i ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika u Upravi gradske opštine, vodi personalne evidencije.

Služba vrši i poslove koji se odnose na informacioni sistem gradske opštine koji se odnosi na: vođenje biračkih spiskova i opsluživanje organa za spovođenje izbora i referenduma; saradnju u oblasti jedinstvenog informacionog sistema Grada i gradske opštine; saradnju, organizaciju i rad na uvođenju, razvoju i korišćenju informatičke tehnologije od interesa za Grad i gradske opštine; stručne konsultantske usluge kod izbora hardvera i softvera u gradskoj opštini u okviru računarske mreže Grada; razmenu podataka i saradnju u oblasti informatike i statistike sa Gradom; vođenje evidencije od interesa za Grad i gradsku opštinu; vrši i poslove vezane za korišćenje i održavanje sredstava za automatsku obradu podataka za organizacione jedinice, kreiranje korisničkih profila i definisanje prava pristupa podacima, postavljanje i održavanje računarske mreže, vođenje evidencije informatičke opreme sa servisnim intervencijama i druge poslove za potrebe informatičko-tehničke podrške u Upravi gradske opštine.

Služba obavlja i stručne i administrativne poslove za postupanje ovlašćenog lica po zahtevu za davanje informacija od javnog značaja, u skladu sa zakonom i poslove u vezi izdavanja informatora i publikacija od značaja za gradsku opštinu.

Služba se stara o korišćenju i održavanju zgrada i poslovnog prostora kojim upravlja gradska opština i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora; uređivanje službenih prostora i prostora za održavanje sastanaka, konferencija, sednica i slično; i obezbeđuje i druge uslove rada Uprave gradske opštine, i evidenciju, korišćenje i izdavanje osnovnih sredstava i sitnog inventara; investiciono-tehničko i tekuće održavanje zgrada i opreme gradske opštine; obezbeđuje obavljanje službenog prevoza motornim vozilima i servisiranje vozila, nabavku, rad bifea – pružanje protokolarnih ugostiteljskih usluga; TT centrale i drugih uslova potrebnih za rad organa gradske opštine i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i drugim propisima,

Služba stručno obrađuje ili daje mišljenja na nacrte i predloge propisa iz oblasti za koje je obrazovana za Skupštinu i druge organe gradske opštine i njihova radna tela i vrši druge poslove u skladu sa propisima.