Načelnik: Nada Mitrašinović
tel. 
011/ 8726 418
faks: 
011/ 8721 996
e-mail: nada.mitrasinovic@obrenovac.org.rs

Služba za skupštinske poslove i propise, kao organizaciona jedinica Uprave gradske opštine, ima dve jedinice u svom sastavu i to Odsek za Skupštinske poslove i radna tela Skupštine i Odsek za poslove Veća i radna tela Veća gradske opštine.

Odsek za skupštinske poslove i radna tela Skupštine obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Skupštine, radnih tela Skupštine i Mesnih zajednica dok Odsek za poslove Veća i radna tela Veća gradske opštine obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za Veće i predsednika gradske opštine, radna tela predsednika i Veća kao i stručne poslove za Izbornu komisiju gradske opštine.