Načelnik: Maja Lalić 
adresa: 
Trg dr Zorana Đinđića br.6
tel. 011/8728 038
faks: 011/ 8721 996
e-mailmaja.lalic@obrenovac.org.rs

Odeljenje ima tri odseka i to Odsek za investicije i Odsek za društvene delatnosti i međunarodnu saradnju.

Odsek za investicije predlaže i učestvuje u izradi strateškog akcionog plana, definiše strateške ciljeve za razvoj urbanizma opštine, obavlja poslove koji se odnose na privlačenje investicija i učestvuje u izradi i realizaciji razvojnih projekata. Prati rad fondova donatorskih i drugih finansijskih organizacija  u zemlji i inostranstvu, sarađuje na realizaciji projekata vladinog i nevladinog sektora. Koordinira poslovanjem javnih preduzeća čiji je osnivač GO Obrenovac, a koje je  u vezi sa pripremom dokumentacije neophodne za ulaganje u infrastrukturne i druge objekte od značaja za GO Obrenovac.

Odsek za društvene delatnosti i međunarodnu saradnju u oblasti kulture i umetnosti obavlja poslove vezane za razvoj kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma, pripreme za održavanje kulturnih manifestacija i ostvarivanje programa kulture od značaja za gradsku opštinu. U oblasti obrazovanja prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola – opremanje škola i finansiranje drugih tekućih rashoda, obavlja poslove organizovanja i koordinacije, vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije o radu Interresorne komisije za procenu dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima. Prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta, stara se o obezbeđenju uslova za učešće gradske opštine u realizaciji sistema školskog sporta u gradskoj opštini i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za gradsku opštinu. Obavlja poslove vezane za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju i obezbeđenje uslova za rad nevladinih organizacija, kao i poslove vezane za rodnu ravnopravnost u skladu sa Zakonom. Obavlja sve poslove  vezane za afirmaciju turizma u opštini Obrenovac. U oblasti omladinske politike sprovodi strategiju i akcioni plan politike za mlade gradske opštine. Koordinira  rad i prati funkcionisanje  Kancelarije za mlade. Ostvaruje kontakte i saradnju kako unutar Gradske opštine i Grada tako i međuinstitucionalnu saradnju, saradnju sa stranim ambasadama  i diplomatskim predstavništvima, međunarodnim ustanovima , institucijama i drugim zemljama. Uređuje i održava zvaničnu internet prezentaciju gradske opštine (www.obrenovac.rs).