Начелник: Оливера Здравковић
тел. 011/ 8726 408
факс: 011/ 8721 996
е-маил: olivera.zdravkovic@obrenovac.org.rs

Oдељење за општу управу састоји се од два одсека и то Одсека за општу управу и правну помоћ и Одсека за борачко-инвалидску заштиту и избеглице.Одељење за општу управу врши послове: унапређење система организације рада и модернизацију Управе градске општине коришћењем савремених метода и технологија; примену закона и других прописа о општем управном поступку у Управи градске општине; праћење законитости, ефикасности и ажурности рада Управе градске општине; стручно техничке послове за попис становништва; послове писарнице и архиве и доставу писмена; овера преписа, потписа и рукописа; оверавање уговора о раду са кућним помоћним особљем између послодавца и радника у издвојеним пословним просторијама и рада ван седишта простора; издавање уверења о чињеници живота и статусним питањима грађана; врши попис имовине умрлих лица; доноси решења о ексхумацији; организовање евиденције и дистрибуције службених гласила и стручне литературе; обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из надлежности Управе градске општине који нису стављени у делокруг рада других одељења и служби Управе градске општине.

Обавља послове комуникације Управе градске општине са јавношћу, послове инфо центра – пружање обавештења грађанима у вези остваривања њихових права и интереса у органима градске општине, информисања и упућивања физичких и правних лица о остваривању њихових права и обавеза у органима градске општине и пружа стручну правну помоћ грађанима градске општине.

Обавља стручне и административне послове у вези заштите и спасавања људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица и у вези развоја цивилне заштите и спровођења мера и задатака цивилне заштите, у складу са законом и актима града, као и послове одбране, безбедности и заштите на раду и противпожарне заштите;

У области борачке и инвалидске заштите, врши послове који се односе на заштиту ратних војних и мирнодопских војних инвалида и чланова њихових породица; заштиту цивилних инвалида рата и чланова њихових породица; заштиту породица цивилних жртава рата; права на допунско материјално обезбеђење за борце и чланове њихових породица; и друге послове који се тичу потреба бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, као и њихових породица; заштиту чланова породица лица на одслужењу војног рока; послове социјалне заштите материјално необезбеђених лица; помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју и друге послове из области рада социо-хуманитарних организација и послове решавања статусних и других питања избеглих, прогнаних и расељених лица.

Одељење обавља послове у вези са увођењем и коришћењем савремених система, процедура и стандарда у рад Управе и других органа градске општине (електронска управа и ISO стандард и др.)

Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.“