Načelnik: Olivera Zdravković
tel. 011/ 8726 408
faks: 011/ 8721 996
e-mail: olivera.zdravkovic@obrenovac.org.rs

Odeljenje za opštu upravu sastoji se od dva odseka i to Odseka za opštu upravu i pravnu pomoć i Odseka za boračko-invalidsku zaštitu i izbeglice.Odeljenje za opštu upravu vrši poslove: unapređenje sistema organizacije rada i modernizaciju Uprave gradske opštine korišćenjem savremenih metoda i tehnologija; primenu zakona i drugih propisa o opštem upravnom postupku u Upravi gradske opštine; praćenje zakonitosti, efikasnosti i ažurnosti rada Uprave gradske opštine; stručno tehničke poslove za popis stanovništva; poslove pisarnice i arhive i dostavu pismena; overa prepisa, potpisa i rukopisa; overavanje ugovora o radu sa kućnim pomoćnim osobljem između poslodavca i radnika u izdvojenim poslovnim prostorijama i rada van sedišta prostora; izdavanje uverenja o činjenici života i statusnim pitanjima građana; vrši popis imovine umrlih lica; donosi rešenja o ekshumaciji; organizovanje evidencije i distribucije službenih glasila i stručne literature; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz nadležnosti Uprave gradske opštine koji nisu stavljeni u delokrug rada drugih odeljenja i službi Uprave gradske opštine.

Obavlja poslove komunikacije Uprave gradske opštine sa javnošću, poslove info centra – pružanje obaveštenja građanima u vezi ostvarivanja njihovih prava i interesa u organima gradske opštine, informisanja i upućivanja fizičkih i pravnih lica o ostvarivanju njihovih prava i obaveza u organima gradske opštine i pruža stručnu pravnu pomoć građanima gradske opštine.

Obavlja stručne i administrativne poslove u vezi zaštite i spasavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u vanrednim situacijama i ublažavanju i otklanjanju njihovih posledica i u vezi razvoja civilne zaštite i sprovođenja mera i zadataka civilne zaštite, u skladu sa zakonom i aktima grada, kao i poslove odbrane, bezbednosti i zaštite na radu i protivpožarne zaštite;

U oblasti boračke i invalidske zaštite, vrši poslove koji se odnose na zaštitu ratnih vojnih i mirnodopskih vojnih invalida i članova njihovih porodica; zaštitu civilnih invalida rata i članova njihovih porodica; zaštitu porodica civilnih žrtava rata; prava na dopunsko materijalno obezbeđenje za borce i članove njihovih porodica; i druge poslove koji se tiču potreba boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata, kao i njihovih porodica; zaštitu članova porodica lica na odsluženju vojnog roka; poslove socijalne zaštite materijalno neobezbeđenih lica; pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području i druge poslove iz oblasti rada socio-humanitarnih organizacija i poslove rešavanja statusnih i drugih pitanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica.

Odeljenje obavlja poslove u vezi sa uvođenjem i korišćenjem savremenih sistema, procedura i standarda u rad Uprave i drugih organa gradske opštine (elektronska uprava i ISO standard i dr.)

Odeljenje stručno obrađuje ili daje mišljenja na nacrte i predloge propisa iz oblasti za koje je obrazovano za Skupštinu i druge organe gradske opštine i njihova radna tela i vrši druge poslove u skladu sa propisima.“