Начелник: Светлана Перишић
адреса:
 Трг др Зорана Ђинђића бр.6
тел. 
011/8722 284, 011/8721 588, 011/8721 997, 011/8723 205, 011/8721 879 – локал: 24
факс: 011/ 8721 996
е-маил: svetlana.perisic@obrenovac.org.rs

Одељење има два одсека и Одсек комуналне инспекције и Одсек грађевинске инспекције.

Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у грађевинској и комуналној области који се односе на: надзор над извршавањем закона и прописа Града и градске општине који се односе на обављање комуналних делатности; коришћење, чување и одржавање комуналних објеката; надзор над извршавањем прописа којима је уређена заштита улица, локалних и некатегорисаних путева на територији градске општине; послове решавања у првостепеном поступку и спровођење поступка извршења за потребе Управе градске општине и друге послове комуналне инспекције утврђене законом и прописима Града и градске општине.
Врши послове инспекцијског надзора грађевинске инспекције над изградњом и реконструкцијом објеката и претварању заједничких просторија у стамбени односно пословни простор за које одобрења издаје градска општина, послове решавања у првостепеном поступку и спровођење поступка извршења за потребе Управе градске општине, као и друге послове утврђене законом и прописима Града и органа градске општине.

Контролне листе:

Контролне листе су документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је овлашћена инспекција.

Одсек комуналне инспекције:

Обављање делатности зоохигијене
ЗОО КЛ 1- Делатност зоохигијене
ЗОО КЛ 2- Послови зоохигијенске службе
ЗОО КЛ 3- мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације
ЗОО КЛ 4-за власника-држаоца животиње

Одлука о димничарским услугама
Контролна листа бр.1. обавезе вршиоца комуналне делатности-1
Контролна листа бр.2. обавезе корисника услуге

Одлука о држању животиња
ДДЖКЉ КЛ 1-Држање домаћих животиња и кућних љубимаца
ДДЖКЉ КЛ 2-Држање кућних љубимаца
ДДЖКЉ КЛ 3 -Извођење на површине јавне намене
ДДЖКЉ КЛ 4-Држање домаћих животиња и кућних љубимаца – предузеће

Одлука о јавним паркиралиштима
ЈП КЛ 1 Одржавање паркиралишта
ЈП КЛ 2 Коришћење паркиралишта

Одлука о јавној расвети
ЈР КЛ 1 -Јавно предузеће-расвета-одржавање
ЈР КЛ 2 -Јавно предузеће-објекти-одржавање
ЈР КЛ 3 -Заштита

Одлука о комуналном реду
Контролна листа бр.1- Обезбеђивање континуитета
КР КЛ 1 – Спољни делови зграде
КР КЛ 2 – Површине око зграде и ограде
КР КЛ 3 – Површине јавне намене
КР КЛ 4- Контрола вршења продаје и обављања делатности
КР КЛ 5 -Контрола забране кретања-заустављања
КР КЛ 6 – Контрола подземног пешачког пролаза
КР КЛ 7 – Контрола терена за спорт и рекреацију
КР КЛ 8 – Општа уређеност насеља
КР КЛ 9- Културни или артистички програм

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
КРСЗ Контролна листа бр.1 – Кућни ред у стамбеним зградама

Одлука о одржавању чистоће
К. листа бр.1- Обезбеђивање континуитета ( за предузеће)-2
К. листа бр.2- Кућно смеће ( за предузеће)
К. листа бр.3- Чишћење и прање јавних површина (за предузеће)
К. листа бр.4- Кућно смеће ( обавезе корисника)
К. листа бр.5- Чишћење и прање јавних површина ( обавезе корисника)
К. листа бр.6- Заштита чистоће на јавним површинама

Одлука о одвођењу и пречишћавању вода
К. листа бр. 1- градске канализације(за комунално предузеће)
К. листа бр. 2- градске канализације(за инвеститора)
К. листа бр. 3- градске канализације(за извођача радова)
К. листа бр. 4- градске канализације(за корисника)
К. листа бр. 5- градске канализације(опасне и штетне материје)
К. листа бр. 6- Одржавање и континуитет(комунално предузеће)
К. листа бр. 7- Одржавање градске канализације (забране)
К. листа бр. 8- Прикључење (за инвеститоре нове мреже)
К. листа бр. 9- Прикључење (за комунално предузеће)
К. листа бр. 10- Прикључење (инвеститор)
К. листа бр. 11- Септичке јаме (корисник)
К. листа бр. 12- Септичке јаме (предузеће)
К. листа бр. 13- Обавезе (комунално предузеће)
К. листа бр. 14- Обавезе (корисник)
Одлука о оглашавању
ОГЛ КЛ 1- Оглашавање – обавезе корисника
ОГЛ КЛ 2- Оглашавање – забрањене радње

Одлука о пијацама
Контролна листа бр. 1- Управљање
Контролна листа бр. 2- Обавезе корисника

Одлука о плаћању комуналних услуга
ПКУ КЛ 1- Плаћање комуналних услуга-обавезе комуналног предузећа
ПКУ КЛ 2- Плаћање комуналних услуга- предузеће обједињене наплате
ПКУ КЛ 3- Плаћање комуналних услуга-корисник

Одлука о подизању и одржавању споменика
К. л. бр.1 – Споменици и скулптурална дела-подизање-постављање
К. л. бр.2 – Споменици и скулптурална дела- одржавање
К. л. бр.3 – Споменици и скулптурална дела- забране

Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала
ПСЗИБ КЛ1-Станице за изнајмлјивање бицикала(1)

Одлука о постављању баште
БУО КЛ 1 -Башта угоститељског објекта

Одлука о постављању бетон хала
БХ к. листа бр. 1 – Балон хале спортске намене

Одлука о постављању плутајућих објеката
к.л. бр.1- Постављање пловила- власника плутајућег објекта
к.л. бр.2- Постављање пловила- обавезе власника
к.л. бр.3- Постављање пловила- за јавно предузеће-привредно друштво
к.л. бр.4- Постављање пловила- за потребе манифестације
к.л. бр.5 – Постављање пловила- забране

Одлука о постављању привремених објеката
ПО КЛ 1 – Привремени објекти

Одлука о постављању тезги и др.
ТППО к.л. бр. 1- Тезге и други привремени покретни објекти

Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде
V1-одржавање и изградња градског водовода за ЈП
V2-прикључење на градски водовод за ЈП
V3-уградња и одржавање водомера за ЈП
V4-испорука воде за јавно предузеће
V5-искључење воде за јавно предузеће
V6-прикључење на градсдки водовод за корисника
V7-одржавање водомера и кућних водоводних инсталација
V8-коришћење воде за корисника
V9-заштита градског водовода

Одлука о радном времену угоститељских објеката
РВУО КЛ 1 – Радно време угоститељских објеката

Одлука о радном времену занатстава и трговине
РВЗТ КЛ 1- Радно време занатства и трговине

Одлука о снабдевању топлотном енергијом
СТЕ КЛ 1- Енергетски субјекат-предмет контроле и услови
СТЕ КЛ 2- Енергетски субјекат-одржавање
СТЕ КЛ 3- Енергетски субјекат-прикључење
СТЕ КЛ 4- Енерг субјекат-снабдевање топлотном енергијом
СТЕ КЛ 5- Енергетски субјекат-искључење
СТЕ КЛ 6- Енергетски субјекат-испорука топлотне енергије
СТЕ КЛ 7- Енергетски субјекат-мерење
СТЕ КЛ 8 – Тарифни купац-прикључење
СТЕ КЛ 9 – Тарифни купац-права и обавезе
СТЕ КЛ 10 -Тарифни купац-плаћање испоручене топлотне енергије
СТЕ КЛ 11 -Заштита

Одлука о употреби грба и заставе
ИГЗ КЛ 1-Употреба имена града у пословном имену

Одлука о уређивању, одржавању гробаља и сахрањивању
кл бр.1- Уређење и одржавање гробаља и сахрањивање
кл бр.2- Уређење и одржавање гробаља и сахрањивање
кл бр.3- Уређење и одржавање гробаља и сахрањивање
кл бр.4 – Уређење и одржавање гробаља и сахрањивање

Трговина на мало
ТРГ КЛ 1 – Трговина на мало ван продајног објекта
ТРГ КЛ 2 – Трговина на мало личним нуђењем

Уређење паркова, зелених и рекреативних површина
кл Бр_1 – Континуитет у пружању комуналне услуге
кл Бр_2 – Уређивање и одржавање
кл Бр_3 -Заштита Предузеће-предузетник
кл Бр_4 -Заштита Друга лица
кл Бр_5 -Заштита Корисник
кл Бр_6 -Заштита – Уклањање стабала-1

 

Одсек грађевинске инспекције:

01 контролна листа 1
02 контролна листа 2 члан 145
03 контролна листа 3 ТЕМЕЉИ
04 контролна листа 4 КОНСТРУКЦИЈЕ
05 контролна листа 5 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА