Начелник: Јасмина Јеринић
тел. 011/ 8726 429
факс: 011/ 8721 996
е-маил: jasmina.jerinic@obrenovac.org.rs

Одељење има три одсека и то Одсек за буџет, Одсек за финансије и Одсек за јавне набавке.

У области финансија обавља послове који се односе  на припрему и извршење буџета општине, путем координације поступка припреме буџета, анализе захтева за финансирање директног корисника буџетских средстава и предлагање износа апропријација који се уносе у нацрт буџета, а извршење буџета путем контроле плана  извршења буџета, контроле преузимања обавеза и  праћење примања и издатака  буџета.

Одељење обавља послове трезора у оквиру консолидованог рачуна трезора који обухватају: финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање и управљање финансијским информационим системом,  уз интерну буџетску контролу и ревизију.

Одељење обавља све финансијске рачуноводствено књиговодствене послове директног корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза  и наменског коришћења средстава, фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање књиговодствених исправа, вођење пословних књига и евиденција,  усаглашавање потраживања и обавеза и координира активности у вези јавних набавки.

У области привреде и пољопривреде врши послове који се односе на: подстицање, развој и задовољавање одређених потреба грађана у области угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју; уређивање радног времена за наведене делатности; припрему пројеката из области привреде; припрему мишљења у поступку приватизације; праћење цена у комуналним и другим делатностима за које је надлежна градска општина; спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине утврђене актима Града; организовање одређених манифестација и доделу награда и признања и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом градске општине и другим прописима.