Načelnik: Jasmina Jerinić
tel. 011/ 8726 429
faks: 011/ 8721 996
e-mail: jasmina.jerinic@obrenovac.org.rs

Odeljenje ima tri odseka i to Odsek za budžet, Odsek za finansije i Odsek za javne nabavke.

U oblasti finansija obavlja poslove koji se odnose  na pripremu i izvršenje budžeta opštine, putem koordinacije postupka pripreme budžeta, analize zahteva za finansiranje direktnog korisnika budžetskih sredstava i predlaganje iznosa aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta, a izvršenje budžeta putem kontrole plana  izvršenja budžeta, kontrole preuzimanja obaveza i  praćenje primanja i izdataka  budžeta.

Odeljenje obavlja poslove trezora u okviru konsolidovanog računa trezora koji obuhvataju: finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrolu rashoda, upravljanje dugom, budžetsko računovodstvo i izveštavanje i upravljanje finansijskim informacionim sistemom,  uz internu budžetsku kontrolu i reviziju.

Odeljenje obavlja sve finansijske računovodstveno knjigovodstvene poslove direktnog korisnika budžetskih sredstava koji se odnose na učešće u pripremi finansijskih planova i završnih računa budžetskih korisnika, kontrolu novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovorenih obaveza  i namenskog korišćenja sredstava, fakturisanje usluga, blagajničko poslovanje, formiranje knjigovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga i evidencija,  usaglašavanje potraživanja i obaveza i koordinira aktivnosti u vezi javnih nabavki.

U oblasti privrede i poljoprivrede vrši poslove koji se odnose na: podsticanje, razvoj i zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području; uređivanje radnog vremena za navedene delatnosti; pripremu projekata iz oblasti privrede; pripremu mišljenja u postupku privatizacije; praćenje cena u komunalnim i drugim delatnostima za koje je nadležna gradska opština; sprovođenje mera zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na području gradske opštine utvrđene aktima Grada; organizovanje određenih manifestacija i dodelu nagrada i priznanja i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i drugim propisima.