Načelnik: Olgica Stojanović
tel. 011/ 8726 454
faks: 011/ 8721 996
e-mail: olgica.stojanovic@obrenovac.org.rs

Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove
Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, II sprat, kancelarija br.49
tel. 011/8726-454, 8726-400 lok. 454

Odsek za imovinsko pravne poslove
Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, II sprat, kancelarije br.45 i 44
tel. 011/8726-413, 8726-400 lok. 413, 011/8726-498

Odsek za stambene poslove i vraćanje nepokretnosti
Gradska opština Obrenovaac, ul. Vuka Karadžića br.74, II sprat, kancelarija br.49
tel. 8726-454, 8726-400 lok. 454

Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove obavlja sledeće poslove:

 • Vršenje upravno-pravnih poslova koji se odnose na eksproprijaciju neizgrađenog građevinskog zemljišta i objekata i administrativni prenos,
 • Vođenje postupaka po zahtevima stranaka za poništaj rešenja o eksproprijaciji i administrtivnom prenosu,
 • Upravno-pravni poslovi u ponovnim postupcima vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu PZF-a, obavljanje stručnih i administrtivnih poslova za Komisiju za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevima za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu PZF-a i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda,
 • Na osnovu akta gradonačelnika u ime i za račun Grada, obavlja stručne i administrativne poslove za Komisiju za građevinsko zemljište GO Obrenovac, koji se odnose na postupke otuđenja građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata do i preko 800 m2   
 • Sprovođenje postupaka sporazumnog određivanja naknade nakon pravosnažnosti Rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti,
 • Vođenje postupaka po ranije utvrđenim nadležnostima u postupcima utvrđivanja prava korišćenja na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u državnoj svojini i ranije započetih postupaka za poništaj rešenja o izuzimanju,
 • Izrada i zaključivanje aneksa Ugovora o otkupu,
 • Prikupljanje arhivske dokumentacije u vezi sa restitucijom,
 • Izdavanje potvrda i uverenja o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju,
 • Vođenje upravnog postupka radi izrade rešenja za dodelu državne pomoći licima čiji su objekti oštećeni i porušeni u poplavi,
 • Registracija stambenih zajednica,
 • Praćenje propisa iz svoje nadležnosti,
 • Obavlja i druge stručne poslove  u skladu sa Zakonom, Statutom gradske opštine i Grada i aktima organa Gradske opštine,
 • daje stručno mišljenje ili priprema nacrt  Odluke iz imovinsko pravne i stambene oblasti koje donose Skupština gradske opštine.