Načelnik: Vesna Đoković
adresa: Trg dr Zorana Đinđića br.6
tel. 
011/8722 284, 011/8721 588, 011/8721 997, 011/8723 205, 011/8721 879 – lokal: 23
faks: 011/ 8721 996
e-mail: vesna.djokovic@obrenovac.org.rs

Odeljenje ima tri odseka i to Odsek za komunalne poslove i legalizaciju, Odsek za sprovođenje postupka objedinjene procedure i Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Odeljenje obavlja poslove iz oblasti urbanizma, građevinske, stambene i komunalne oblasti i poslove nadzora nad radom javnih preduzeća.

U Odseku za urbanizam obavljaju se sledeći poslovi: davanje stručnog mišljenja na predlog Prostornog i urbanističkih planova koje donosi Gradska skupština  za područje gradske opštine, počev od 15. maja 2010. godine, obavlja poslove na izdavanju informacija o lokaciji, izdaje lokacijske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800 metara bruto povšrine, kao i za izgradnju objekata linijske i komunalne infrastrukture i daje mišljenje o usklađenosti idejnih projekata za izgradnju pomoćnih objekata sa urbanističkim planovima. Izmenom Statutom grada Beograda i izmenom Statuta GO Obrenovac izmenjene su nadležnosti ovog odseka odnosno prenete su nadležnosti iz oblasti urbanizma sa gradskih organa uprave na opštinsku upravu za poslove urbanizma (lokacijske dozvole, informacije o lokaciji). Pored navedenih poslova u ovom Odseku davanu su i mišljena o mogućnosti legalizacije objekata izgrađenih ili rekonstruisanih bez odobrenja za izgradnju, sve u skladu sa zakonom, pravilnicima i odluka koje regulištu oblast legalizacije.

Daju se obaveštenja građanima iz ove oblasti i pruža se stručna pomoć koja se odnosi na predmete koji se rešavaju u ovom Odseku.

U odseku za komunalno građevinske poslove se obavljaju sledeći poslovi, i to:

U građevinsikoj oblasti vrše se poslovi koji se odnose na izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800 m2 bruto površine, donosi se rešenje o izvođenju radova na sanaciji, adaptaciji, promeni namene objekata do 800 metara bruto površine, za radove na investicionom održavanju objekata, izgradnju pomoćnih objekata, izgradnju objekata komunalne infrastrukture u skladu sa članom 145. Zakonom o planiranju i izgradnji.

Pored navedenog izdaju se upotrebne dozvole, potvrde temelja, i potvrde o strukturi stanova, kao i rešenja o legalizaciji bespravno izgrađenih i rekonstruisanih objekata.

U ovoj oblasti obavljaju se poslovi  izdavanja odobrenja  za zauzeće javnih površina , uklanjanje stabala sa javnih površina , postupak iseljenja bespravno useljenih lica , poslovi iz oblasti komunalne higijene, gde spada svakodnevna kontrola redovnog održavanja komunalnih objekata na čišćenju i pranju javnih površina, uklanjanju snega sa trotoara i pešačkih staza, održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina, pročišćavanje kanala pored opštinskih puteva i dr.

Nadzor nad čišćenjem divljih deponija i uklanjanjem kabastog smeća po prijavama na područjima seoskih mesnih zajednica.

Odeljenje stručno obrađuje ili daje mišljenja na nacrte i predloge propisa iz oblasti za koje je obrazovano, za Skupštinu i druge organe gradske opštine i njihova radna tela i vrši druge poslove u skladu sa propisima.