Начелник: Весна Ђоковић
адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр.6
тел. 
011/8722 284, 011/8721 588, 011/8721 997, 011/8723 205, 011/8721 879 – локал: 23
факс: 011/ 8721 996
е-маил: vesna.djokovic@obrenovac.org.rs

Одељење има три одсека и то Одсек за комуналне послове и легализацију, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре и Одсек за урбанизам и заштиту животне средине.

Одељење обавља послове из области урбанизма, грађевинске, стамбене и комуналне области и послове надзора над радом јавних предузећа.

У Одсеку за урбанизам обављају се следећи послови: давање стручног мишљења на предлог Просторног и урбанистичких планова које доноси Градска скупштина  за подручје градске општине, почев од 15. маја 2010. године, обавља послове на издавању информација о локацији, издаје локацијске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката до 800 метара бруто повшрине, као и за изградњу објеката линијске и комуналне инфраструктуре и даје мишљење о усклађености идејних пројеката за изградњу помоћних објеката са урбанистичким плановима. Изменом Статутом града Београда и изменом Статута ГО Обреновац измењене су надлежности овог одсека односно пренете су надлежности из области урбанизма са градских органа управе на општинску управу за послове урбанизма (локацијске дозволе, информације о локацији). Поред наведених послова у овом Одсеку давану су и мишљена о могућности легализације објеката изграђених или реконструисаних без одобрења за изградњу, све у складу са законом, правилницима и одлука које регулишту област легализације.

Дају се обавештења грађанима из ове области и пружа се стручна помоћ која се односи на предмете који се решавају у овом Одсеку.

У одсеку за комунално грађевинске послове се обављају следећи послови, и то:

У грађевинсикој области врше се послови који се односе на издавање грађевинских дозвола за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто површине, доноси се решење о извођењу радова на санацији, адаптацији, промени намене објеката до 800 метара бруто површине, за радове на инвестиционом одржавању објеката, изградњу помоћних објеката, изградњу објеката комуналне инфраструктуре у складу са чланом 145. Законом о планирању и изградњи.

Поред наведеног издају се употребне дозволе, потврде темеља, и потврде о структури станова, као и решења о легализацији бесправно изграђених и реконструисаних објеката.

У овој области обављају се послови  издавања одобрења  за заузеће јавних површина , уклањање стабала са јавних површина , поступак исељења бесправно усељених лица , послови из области комуналне хигијене, где спада свакодневна контрола редовног одржавања комуналних објеката на чишћењу и прању јавних површина, уклањању снега са тротоара и пешачких стаза, одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, прочишћавање канала поред општинских путева и др.

Надзор над чишћењем дивљих депонија и уклањањем кабастог смећа по пријавама на подручјима сеоских месних заједница.

Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.