Veće gradske opštine u skladu sa Zakonom i Statutom Grada:
1)    predlaže Statut gradske opštine, budžet gradske opštine i druge odluke i akte koje donosi Skupština gradske opštine;
2)    neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine Grada, Skupštine gradske opštine i predsednika gradske opštine;
3)    donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština gradske opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
4)     daje saglasnost na finansijski plan mesnih zajednica i razmatra njihove izveštaje o radu;
5)    vrši nadzor nad radom Uprave gradske opštine, poništava ili ukida akte Uprave gradske opštine koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom Grada, ovim Statutom ili drugim opštim aktom koji donosi Skupština gradske opštine;
6)    rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti gradske opštine;
7)    stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Grada;
8)    donosi opšta akta kada je na to ovlašćeno zakonom, propisom Grada ili propisom gradske opštine;
9)    inicira pokretanje postupka ili pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
10)    podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Grada i gradske opštine onemogućava vršenje nadležnosti gradske opštine;
11)    utvrđuje predlog koncesionog akta i zaključuje ugovor o koncesiji, u skladu sa zakonom i aktima Grada;
12)    postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Uprave gradske opštine;
13)    obrazuje stručna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
14)    donosi poslovnik o radu, na predlog predsednika gradske opštine.

Poslovnik Veća gradske opštine Obrenovac
Grafički prikaz organizacione strukture Veća možete pogledati ovde.