Skupština gradske opštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada:
1)    donosi Statut gradske opštine i Poslovnik o radu Skupštine gradske opštine;
2)    donosi budžet i usvaja završni račun budžeta gradske opštine;
3)    donosi programe razvoja gradske opštine i pojedinih delatnosti i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u gradskoj opštini, u skladu sa aktima Grada;
4)    daje prethodno mišljenje na predlog regionalnog prostornog plana  i prostornog plana za područje gradske opštine koje donosi Grad;
5)    daje prethodno mišljenje na predlog urbanističkih planova za područje gradske opštine koje donosi Grad;
6)    donosi program uređenja i dodele u zakup građevinskog zemljišta u skladu sa Zakonom i odlukom Grada za izgradnju objekata bruto površine do 800m2 (po JUS-u);
7)    obezbeđuje uslove za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti i za njihovo obavljanje osniva javna komunalna preduzeća;
8)    stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
9)    odlučuju o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svom području, u skladu sa propisima Grada;
10)    donosi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, u skladu sa aktima Grada i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
11)    uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa zakonom;
12)    stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području i može osnovati turističku organizaciju radi promovisanja turizma na svom području;
13)    propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na svom području u skladu sa Odlukom Grada;
14)    predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada, predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečjih igrališta i objekata javne rasvete i sl.;
15)    prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola i utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuju obrazovno-vaspitne ustanove, u skladu sa zakonom;
16)    obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za gradsku opštinu i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može osnivati ustanove kulture;
17)    obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za gradsku opštinu, obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svom području i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može osnovati ustanove u oblasti sporta i obezbeđuje uslove za učešće u izgradnji i održavanju sportskih objekata ustanova čiji je osnivač gradska opština;
18)    donosi odluku o kulturnim i sportskim manifestacijama od značaja za gradsku opštinu;
19)    donosi akcioni plan za mlade gradske opštine, u skladu sa strategijom i akcionim planom Grada;
20)    utvrđuje predlog Vladi RS da donese odluku o pribavljanju i otuđenju zakonom definisanih nepokretnosti u, odnosno iz državne svojine, utvrđuje godišnji program o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti za potrebe  organa gradske opštine  i donosi odluku o zasnivanju hipoteke na nepokretnosti čiji su korisnici organi, službe i organizacije gradske opštine, u skladu sa zakonom;
21)    odlučuje o prenosu, davanju i pribavljanju prava korišćenja na nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi gradske opštine i druge organizacije a ugovore o prenosu ovog prava potpisuje predsednik gradske opštine;
22)    daje saglasnost na raspolaganje (pribavljanje i otuđenje) imovinom veće vrednosti javnih preduzeća i fondova čiji je osnivač;
23)    predlaže Vladi Republike Srbije utvrđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju, u skladu sa zakonom;
24)    donosi odluku o javnom zaduživanju opštine – krediti i drugi oblici zaduživanja, u skladu sa Zakonom i Statutom Grada;
25)    daje saglasnost na godišnji program i najmanje dva puta godišnje razmatra izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač i drugih korisnika budžeta;
26)    obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe gradske opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva javna preduzeća i druge organizacije u skladu sa zakonom, Statutom Grada i ovim Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom;
27)    obrazuje javno pravobranilaštvo gradske opštine;
28)    imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač; imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute i vrši druga prava osnivača, u skladu sa zakonom, osim onih koja su po odredbama Statuta Grada i ovog Statuta u nadležnosti drugog organa;
29)    bira i razrešava predsednika Skupštine gradske opštine i zamenika predsednika Skupštine gradske opštine;
30)    postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine gradske opštine;
31)    bira i razrešava predsednika gradske opštine, zamenika predsednika gradske opštine i članove Veća gradske opštine;
32)    bira i razrešava članove radnih tela Skupštine gradske opštine;
33)    imenuje i razrešava javnog pravobranioca i zamenika javnog pravobranioca gradske opštine;
34)    donosi odluku o osnivanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave i odluku o organizaciji i radu mirovnih veća;
35)    donosi odluku o naknadama za rad odbornika i članova radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine;
36)    odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradskim opštinama u Gradu, sa gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu i o saradnji sa udruženjima, nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama u skladu sa zakonom, Statutom Grada i ovim Statutom;
37)    utvrđuje predlog odluke o uvođenju samodoprinosa za teritoriju gradske opštine ili za deo područja gradske opštine;
38)    raspisuje referendum gradske opštine i referendum na delu teritorije gradske opštine i izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi;
39)    podstiče aktivnosti i pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima;
40)    stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa i donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
41)    usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera;
42)    donosi propise i druge opšte i pojedinačne akte u okviru prava i dužnosti gradske opštine utvrđenih Statutom Grada;
43)    propisuje prekršaje za povrede propisa gradske opštine;
44)    informiše javnost o svom radu;
45)    obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada i ovim Statutom.
Grafički prikaz organizacione strukture Skupštine možete pogledati ovde.