Скупштина градске општине, у складу са законом и Статутом Града:
1)    доноси Статут градске општине и Пословник о раду Скупштине градске општине;
2)    доноси буџет и усваја завршни рачун буџета градске општине;
3)    доноси програме развоја градске општине и појединих делатности и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града;
4)    даје претходно мишљење на предлог регионалног просторног плана  и просторног плана за подручје градске општине које доноси Град;
5)    даје претходно мишљење на предлог урбанистичких планова за подручје градске општине које доноси Град;
6)    доноси програм уређења и доделе у закуп грађевинског земљишта у складу са Законом и одлуком Града за изградњу објеката бруто површине до 800м2 (по ЈУС-у);
7)    обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности и за њихово обављање оснива јавна комунална предузећа;
8)    стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
9)    одлучују о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места на свом подручју, у складу са прописима Града;
10)    доноси акционе и санационе планове од значаја за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
11)    уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са законом;
12)    стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
13)    прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката на свом подручју у складу са Одлуком Града;
14)    предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл.;
15)    прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа и утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организују образовно-васпитне установе, у складу са законом;
16)    обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;
17)    обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину, обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати установе у области спорта и обезбеђује услове за учешће у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач градска општина;
18)    доноси одлуку о културним и спортским манифестацијама од значаја за градску општину;
19)    доноси акциони план за младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града;
20)    утврђује предлог Влади РС да донесе одлуку о прибављању и отуђењу законом дефинисаних непокретности у, односно из државне својине, утврђује годишњи програм о прибављању и отуђењу непокретности за потребе  органа градске општине  и доноси одлуку о заснивању хипотеке на непокретности чији су корисници органи, службе и организације градске општине, у складу са законом;
21)    одлучује о преносу, давању и прибављању права коришћења на непокретности у државној својини које користе органи градске општине и друге организације а уговоре о преносу овог права потписује председник градске општине;
22)    даје сагласност на располагање (прибављање и отуђење) имовином веће вредности јавних предузећа и фондова чији је оснивач;
23)    предлаже Влади Републике Србије утврђивање општег интереса за експропријацију, у складу са законом;
24)    доноси одлуку о јавном задуживању општине – кредити и други облици задуживања, у складу са Законом и Статутом Града;
25)    даје сагласност на годишњи програм и најмање два пута годишње разматра извештаје о раду јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач и других корисника буџета;
26)    образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са законом, Статутом Града и овим Статутом и врши надзор над њиховим радом;
27)    образује јавно правобранилаштво градске општине;
28)    именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач; именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по одредбама Статута Града и овог Статута у надлежности другог органа;
29)    бира и разрешава председника Скупштине градске општине и заменика председника Скупштине градске општине;
30)    поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине градске општине;
31)    бира и разрешава председника градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа градске општине;
32)    бира и разрешава чланове радних тела Скупштине градске општине;
33)    именује и разрешава јавног правобраниоца и заменика јавног правобраниоца градске општине;
34)    доноси одлуку о оснивању месних заједница и других облика месне самоуправе и одлуку о организацији и раду мировних већа;
35)    доноси одлуку о накнадама за рад одборника и чланова радних тела Скупштине и других органа градске општине;
36)    одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у Граду, са градовима и општинама у земљи и иностранству и о сарадњи са удружењима, невладиним, хуманитарним и другим организацијама у складу са законом, Статутом Града и овим Статутом;
37)    утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију градске општине или за део подручја градске општине;
38)    расписује референдум градске општине и референдум на делу територије градске општине и изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи;
39)    подстиче активности и помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима;
40)    стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група и доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
41)    усваја етички кодекс понашања функционера;
42)    доноси прописе и друге опште и појединачне акте у оквиру права и дужности градске општине утврђених Статутом Града;
43)    прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
44)    информише јавност о свом раду;
45)    обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Града и овим Статутом.
Графички приказ организационе структуре Скупштине можете погледати овде.