Šef kabineta: Jelena Rakić
tel. 011/ 8726 446
faks: 011/ 8721 996
e-mail: jelena.rakic@obrenovac.org.rs

Kabinet predsednika gradske opštine obavlja stručne, savetodavne, operativne, organizacione i administrativno tehničke poslove za potrebe predsednika i zamenika predsednika gradske opštine, koji se odnose na: neposredno izvršavanje i staranje o izvršavanju politike izvršne vlasti gradske opštine; sazivanje, pripremanje i održavanje kolegijuma i drugih sastanaka predsednika i zamenika predsednika gradske opštine, pripremu materijala o kojima odlučuje predsednik i zamenik predsednika gradske opštine; pripremanje programa rada predsednika i zamenika predsednika gradske opštine; evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata; poslove protokola; poslove komunikacije sa javnošću predsednika i zamenika predsednika gradske opštine; interno informisanje; organizaciju konferencija za štampu za potrebe predsednika i zamenika predsednika gradske opštine i druge organizacione i administrativno tehničke poslove.