Predsednik gradske opštine:
1.    predstavlja i zastupa gradsku opštinu;
2.    neposredno izvršava i stara se o izvršavanju propisa i opštih akata Grada i odluka i drugih akata Skupštine gradske opštine;
3.    predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština gradske opštine;
4.    naredbodavac je za izvršenje budžeta gradske opštine;
5.    usmerava i usklađuje rad Uprave gradske opštine;
6.    donosi pojedinačne i druge akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom grada, ovim Statutom i odlukama Skupštine Grada i Skupštine gradske opštine;
7.    u ime gradske opštine zaključuje kolektivne ugovore za ustanove, preduzeća i druge javne službe čiji je osnivač gradska opština;
8.    daje saglasnost na opšte akte organizacija čiji se rad finansira iz budžeta gradske opštine kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih i daje saglasnost na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili delova programa korisnika budžeta gradske opštine, u skladu sa zakonom;
9.    utvrđuje cene, odnosno daje saglasnost na cene proizvoda i usluga iz nadležnosti gradske opštine, u skladu sa zakonom;
10.    odlučuje o davanju u zakup i o otkazu ugovora o zakupu nepokretnosti koje koriste organi gradske opštine i druge organizacije i lica utvrđena Zakonom i potpisuje ugovore i otkaze ugovora o zakupu, uz saglasnost Direkcije za imovinu RS, u skladu sa zakonom;
11.    odlučuje o pribavljanju i otuđenju pokretnih stvari veće vrednosti – opreme i prevoznih sredstava u državnoj svojini čiji je korisnik gradska opština, za potrebe organa gradske opštine, u skladu sa Zakonom,
12.    daje građevinsko zemljište u zakup, u skladu sa zakonom, odlukom Grada i opštim aktima gradske opštine radi izgradnje objekata bruto površine do 800 m2 (po JUS-u);
13.    obrazuje stručna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
14.    zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;
15.    stara se o javnom obaveštavanju o pitanjima od značaja za život i rad građana na području gradske opštine i informiše javnost o svom radu;
16.    stara se o održavanju komunalnog reda u gradskoj opštini i sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red;
17.    organizuje rad Veća gradske opštine i daje konkretna zaduženja članovima Veća i određuje članove Veća koji su na stalnom radu u gradskoj opštini;
18.    u saradnji sa Većem gradske opštine tj uz pribavljeno mišljenje Veća i stručnih službi Uprave gradske opštine u skladu sa Zakonom i drugim propisima:
–    prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na području gradske opštine;
–    prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno pohađanje nastave u osnovnim školama;
–    podstiče razvoj kulturno-umetničkog stavaralaštva i amaterizma na području gradske opštine;
–    prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na području gradske opštine i učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta u gradskoj opštini;
–    sprovodi strategiju i akcioni plan politike za mlade Grada i gradske opštine;
–    sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na području gradske opštine utvrđene aktima Grada;
–    podstiče aktivnosti, saradnju i pruža pomoć nevladinim organizacijama, organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama, kao i licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima, na području gradske opštine;
19.    vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada, ovim Statutom i drugim aktima Grada i gradske opštine.
Grafički prikaz organizacione strukture predsedništva možete pogledati ovde.