Председник градске општине Обреновац дана 18. маја 2023. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за привреду, предузетништво и пољопривреду, са седнице  одржане 17.05.2023. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане дана 18. маја 2023. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ШВЕДСКОЈ У 2023. ГОДИНИ

 1. Предмет позива и право учешћа

Предмет јавног позива је подношење пријава за одлазак пољопривредника са територије ГО Обреновац на међународни сајам пољопривреде у Шведској- Borgeby Faltdagar 2023, од 24. јуна 2023. године  до 30. јуна 2023. године.

Подносиоци пријаве морају бити регистровани пољопривредни произвођачи, односно носиоци или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава на територији ГО Обреновац.

 1. Услови за пријављивање:

Пољопривредници  се могу пријавити на овај позив уколико испуњавају следеће услове:

 • Да су носиоци регистрованог пољопривредног газдинства / или да су чланови регистрованог пољопривредног газдинства / или да живе у заједничком породичном домаћинству са носиоцем регистрованог пољопривредног газдинства
 • Да имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац

Максималан број пољопривредника који ће остварити право на бесплатан одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Шведској је одређен расположивим износом средстава у буџету градске општине Обреновац који је опредељен за ову намену. Уколико се јави већи број заинтересованих који испуњавају услове из овог јавног позива, предност ће се утврдити по редоследу пријављивања.

 1. Документација за пријављивање

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на јавни позив је:

 1. Образац пријаве на јавни позив
 2. Очитана или фотокопирана лична карта подносиоца пријаве
 3. Потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава
 4. Извод из регистра пољопривредних газдинстава о члановима пољопривредног газдинства
 5. Фотокопија важећег пасоша подносиоца пријаве
 6. Изјава о заједничком породичном газдинству оверена код нотара, уколико подносилац пријаве није уписан као члан  у регистар пољопривредних газдинстава.

 

 1. Одлука о избору

Одлуку о избору пољопривредника који ће остварити право на бесплатан одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Шведској доноси председник  градске општине Обреновац,  на предлог Комисије за привреду, предузетништво и пољопривреду, која врши проверу приспелих захтева, односно проверу испуњености услова јавног позива и приспеле документације.

Уколико постоји  већи број пријава које испуњавају услове овог позива од износа средстава предвиђених за ову намену у буџету градске општине Обреновац, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 1. Рок за подношење пријаве и начин пријављивања

Образац пријаве и изјаве су доступни и могу се преузети са интернет-презентације ГО Обреновац www.obrenovac.rs или у просторијама Управе градске општине Обреновац, Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, сваког радног дана од 8 до 15 сати.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 011/8728-038.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то: препорученом поштом на адресу Градска општина Обреновац, Одељење за привреду и развој, ул. Вука Караџића бр.74 или личном доставом на писарницу Управе градске општине Обреновац, ул. Вука Караџића бр.74. Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ШВЕДСКОЈ У 2023. ГОДИНИ“- не отварати, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве. Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава је закључно са 26.5.2023. године. Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (факсом или email-ом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

 

Јавни позив објавити на огласној табли Управе градске општине Обреновац и на сајту градске општине Обреновац.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 број 020-4/ 55 од 18. маја 2023. године

 

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                   Милош Станојевић

Образац пријаве