Predsednik gradske opštine Obrenovac, dana 13. februara 2018. godine, shodnom primenom odredaba člana 13 stav 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05, 72/09- dr.zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15), člana 1 stav 2 tačka i člana 9 stav 4 Zakona o finansijskoj pomoći porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, broj 16/02, 115/05 i 107/09), na osnovu člana 22 i 52. Statuta gradske opštine Obrenovac („Službeni list grada Beograda“, broj 19/14 – p.t. i 73/14), doneo je

POSEBAN PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U CILJU PODSTICAJA RAĐANJA DECE FINASIRANJEM POSTUPKA VANTELESNE OPLODNJE SREDSTVIMA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2018. GODINU

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim posebnim Programom se uređuju bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2018. godini i način izveštavanja  o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava.

Ovim posebnim Programom utvrđuje se veći obim prava od prava utvrđenih Zakonom i povoljniji uslovi za njihovo ostvarivanje, u cilju podsticaja rađanja dece, uključivanjem većeg broja parova u postupak vantelesne oplodnje.

II KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Član 2.

Kriterijumimi za  ostvarivanje  prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju su:

  1. da par ima državljanstvo Republike Srbije;
  2. da par ima prebivalište na teritoriji gradske opštine Obrenovac najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva i
  3. da je par, ukoliko je žena mlađa od 43 godina, iskoristio pravo na tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pravo učešća nemaju parovi koji su ostvarili pravo na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju sredstvima iz budžeta gradske opštine Obrenovac u 2016. godini, a koji zaključno sa danom objavljivanja ovog posebnog programa gradske opštine Obrenovac, nisu dostavili Izveštaj sa računima zdravstvene ustanove o sprovedenom postupku vantelesne oplodnje, kao dokaz o namenskom trošenju dodeljenih sredstava.

III VISINA FINANSIJSKE POMOĆI

Član 3.

Visina finansijske pomoći iznosi do 300.000,00 dinara po paru i isplaćuje se jednokratno, u iznosu prema profakturi zdravstvene ustanove koja će vršiti vantelesnu oplodnju.

U istoj kalendarskoj godini finansijska pomoć se može dodeliti jedanput.

IV POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Član 4.

Uz zahtev za dodelu finansijske pomoći se prilaže:

  1. izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena od strane dva svedoka da par živi zajedno;
  2. uverenja o državljanstvu Republike Srbije para;
  3. uverenja o prebivalištu para i fotokopije ličnih karti;
  4. profaktura zdravstvene ustanove, koja će vršiti vantelesnu oplodnju, o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje i rešenje o upisu ustanove u registar nadležne ustanove;
  5. potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale za grad Beograd, da je par iskoristio pravo na tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukoliko je žena mlađa od 43 godina. Ukoliko je žena starija od 43 godina, ovaj dokaz nije potrebno podnositi.
  6. Ukoliko postupak vantelesne oplodnje sprovodi inostrana zdravstvena ustanova, dokumenta te zdravstvene ustanove moraju biti prevedena od strane sudskog prevodioca.

Član 5.

Zahtev se podnosi na pisarnici Uprave gradske opštine, uz prateću dokumentaciju, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „Savet za zdravlje, socijalnu i dečiju zaštitu na teritoriji gradske opštine Obrenovac“ – Zahtev za finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju“, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Posebnog programa.

Savet, na osnovu kriterijuma utvrđenih ovim Programom i dostavljene dokumentacije sastavlja Izveštaj o sprovedenom posebnom programu zdravstvene zaštite u cilju podsticanja rađanja dece finansiranjem postupka vantelesne oplodnje sredstvima budžeta gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu sa predlogom za izbor parova za dodelu finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju sredstvima budžeta gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu.

Član 6.

Rešenje o dodeli finansijske pomoći donosi predsednik gradske opštine Obrenovac, na osnovu Izveštaja o sprovedenom posebnom programu zdravstvene zaštite u cilju podsticanja rađanja dece finansiranjem postupka vantelesne oplodnje Saveta za zdravlje, socijalnu i dečiju zaštitu na teritoriji gradske opštine Obrenovac predsednika gradske opštine Obrenovac, u roku od 15 dana od dana prijema Izveštaja.

Protiv rešenja predsednika gradske opštine o priznavanju prava na finansijsku pomoć, se ne može uložiti žalba, već se jedino može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja iz stava 1. ovog člana zaključuje se ugovor između korisnika sredstava i gradske opštine, kojim se uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

Dodeljena sredstva se na račun korisnika prenose na osnovu zaključenog ugovora.

Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe sprovođenja ovog Programa obavljaće Odeljenje za privredu i razvoj Uprave gradske opštine.

V NAČIN IZVEŠTAVANJA O NAMENSKOM KORIŠĆENJU DODELJENIH SREDSTAVA

Član 7.

Korisnik sredstava je dužan da dodeljena sredstva koristi isključivo za namenu za koju su mu dodeljena.

Dokaz o namenskom trošenju dodeljenih sredstava je izveštaj sa računima zdravstvene ustanove o sprovedenom postupku vantelesne oplodnje, koji je korisnik dužan da dostavi  u roku od 6 meseci od dana prenosa sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava, u roku iz prethodnog stava, ne dostavi izveštaj sa računima zdravstvene ustanove, smatraće se da sredstva nisu namenski utrošena i protiv istog pokrenuće se postupak za povraćaj prenetih sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.

Član 8.

Ovaj poseban Program objaviti na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine i na sajtu gradske opštine a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC

VIII- 01 br. 020-4/11 od 13.02.2018. godine

 

 

 

Ostavite komentar