Komisija za bezbednost u saobraćaju na teritoriji gradske opštine Obrenovac na sednici održanoj 13.02.2018.godine, na osnovu člana 9. Javnog poziva i Uputstva o uslovima za podnošenje prijava i kriterijumima za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji gradske opštine Obrenovac, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu VIII-01 broj 020-4/8 od 25.01.2018.godine utvrđuje

 

PREDLOG LISTE PREDLOŽENIH PROJEKATA PODNETIH NA

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC, A U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I PROGRAMOM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU

 

I

Na Poziv raspisan Odlukom Predsednika gradske opštine VIII-01 br.020-4/8 od 25.01.2018. godine za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sredstvima budžeta gradske opštine Obrenovac, koji je bio otvoren od 25.01.2018.godine do 09.02.2018.godine,  stiglo je 5 prijava, sledećih nosilaca projekata:

 

  1. Prijava Centar za edukaciju, prevenciju i promociju u saobraćaju sa projektom „Bezbedno u saobraćaju“
  2. Prijava Centar za održivi razvoj i bezbednost saobraćaja sa projektom „Mala škola saobraćaja“.
  3. Prijava Udruženje put Evrope sa projektom „Pokretni poligon za podizanje svesti dece o saobraćaju“
  4. Prijava Udruženje saobraćaj i bezbednost sa projektom „Još uvek vozim“
  5. Prijava Centar za unapređenje društva sa projektom „Bezbedno i spretno u saobraćaju“.

 

II

Komisija je izvršila proveru isunjenosti uslova za učešće na konkurs, obavila stručni pregled i vrednovala  predložene  projekte, a sve u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa.

Komisija je ocenila da je priložena dokumentacija svih podnetih podnosilaca kompletna, kao i da su pristigle prijave blagovremene.

 

III  PREDLOG LISTE PREDLOŽENIH PROJEKATA

Po razmatranju prijava i dostavljene dokumentacije podnosilaca koji ispunjavaju uslove Poziva, od strane svih članova Komisije, projekti su pojedinačno ocenjeni u skladu sa merilima i kriterijumima utvrđenim Odlukom o raspisivanju konkursa i Uputstva o uslovima za podnošenje prijava i kriterijumima za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji gradske opštine Obrenovac i Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji gradske opštine Obrenovac za 2017.godinu.

Imajući u vidu navedeno Komisija predlaže da se sredstva odobre sledećim projektima:

 

  1. Prijava Centar za edukaciju, prevenciju i promociju u saobraćaju sa projektom „Bezbedno u saobraćaju“, predlog je da se opredele tražena sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara
  2. Prijava Udruženje put Evrope sa projektom „Pokretni poligon za podizanje svesti dece o saobraćaju“, predlog je da se opredele tražena sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara.
  3. Prijava Udruženje saobraćaj i bezbednost sa projektom „Još uvek vozim”, predlog je da se opredele tražena sredstva u ukupnom iznosu od 800.000,00 dinara.

                                                                                                                                                           

IV

Komisija predlaže da se dve prijave odbiju, i to prijava sledećeg podnosioca projekta:

 

  1. Prijava Centar za održivi razvoj i bezbednost saobraćaja sa predlogom  projekta  „Mala škola saobraćaja“ Komisija je dala prednost  projektima  koji imaju  teorijski i praktični deo na edukativnim saobraćajnim  poligonima, gde bi u improvizovanim, istovremeno i programiranim realnim saobraćajnim situacijama, decu podizala do visokog stepena saobraćajne kulture.
  2. Prijavu Centra za unapređenje društva sa projektom „Bezbedno i spretno u saobraćaju“ Komisija je odbila zbog iznosa koji je potreban za realizaciju, Komisija se opredelila za udruženja koja su svojim projektima pokrila identičnu fokus grupu po značajno manjim troškovima realizacije projekta.

 

V

Na predlog liste učesnici Poziva imaju pravo prigovora u roku od 3 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i ista je konačna.

Po isteku roka za prigovor, odnosno po okončanja postupka po prigovorima Komisija će izraditi izveštaj o sprovedenom javnom konkursu, koji sadrži sve podnete prijave, predlog konačne liste sa predloženim projektima i predlog odluke o izboru projekata koji se finansira iz budžeta gradske opštine Obrenovac.

 

VI

Izveštaj će se dostaviti Veću gradske opštine na usvajanje i utvrđivanje konačne rang liste i predloga odluke za dodelu sredstava.

Odluka o izboru udruženja iz oblasti bezbednosti saobraćaja koja će se finansirati iz budžeta gradske opštine Obrenovac na osnovu konačne rang liste uz pribavljeno mišljenje Veća gradske opštine    Obrenovac doneće predsednik gradske opštine.

 

VII

Predlog liste o izboru udruženja iz oblasti bezbednosti saobraćaja koja će se finansirati iz budžeta gradske opštine Obrenovac u 2018.godini po sprovedenom Pozivu raspisanom Odlukom predsednika gradske opštine Obrenovac VIII-01 br. 020-4/8 od 25.01.2018.godine, objaviti na oglasnoj tabli gradske opštine Obrenovac i na zvaničnoj internet prezentaciji gradske opštine Obrenovac.

 

Komisija za bezbednost u saobraćaju na teritoriji gradske opštine Obrenovac

VII-02 br.06-5/147 od dana 13.02.2018. godine

 

 

 

                                                                         PREDSEDENIK KOMISIJE

                                                                                                             Mirko Vranešević

__________________________

Ostavite komentar