Predsednik gradske opštine Obrenovac dana 25. januara 2018. godine, na osnovu člana 52. Statuta gradske opštine Obrenovac („Sl. list grada Beograda“, br. 19/14 –  prečišćen tekst i 73/14) i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu VII – 01 br. 020-180 od 22. decembra 2017. godine,  raspisuje

 

JAVNI POZIV

  ZA ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENIH LICA SA EVIDENCIJE NSZ-a NA POSLOVIMA  DOKTORA STOMATOLOGIJE I MEDICINSKIH SESTARA- TEHNIČARA U OKVIRU PROJEKTA „ZAJEDNO DO ZDRAVLJA“

 

 1. Predmet poziva i pravo učešća

 

Predmet javnog poziva je angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije NSZ-a na poslovima  doktora stomatologije i medicinskih sestara-tehničara u okviru projekta „Zajedno do zdravlja“ i to: 2 doktora stomatologije i 19 medicinskih sestara – tehničara u trajanju od tri meseca.

Prijavu na ovaj poziv mogu podneti nezaposlena lica sa evidencije NSZ-a koja imaju odgovarajuću stručnu spremu za obavljanje poslova iz svoje struke, kao i prebivalište na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

Ovaj poziv ima za cilj sticanje dragocenog radnog iskustva u struci, unapređenje zdravlja populacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac angažovanjem nezaposlenih zdravstvenih radnika kao i povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite korisnicima, a posebno starim i bolesnim osobama.

2. Uslovi za prijavljivanje

 1. Odgovarajuća stručna sprema
 2. Nezaposlena lica sa evidencije NSZ-a
 3. Prebivalište na teritoriji gradske opštine Obrenovac

3.Dokumentacija za prijavljivanje

 1. Prijava sa kratkom biografijom i naznakom za koje radno mesto se prijavljuje
 2. Overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju
 3. Overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 4. Potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice nalazi na evidenciji NSZa
 5. Fotokopija lične karte

4. Odluka o izboru

Odluku o izboru lica medicinske struke koja će biti angažovana u okviru projekta „Zajedno do zdravlja“ donosi Dom zdravlja Obrenovac.

 1. Način prijavljivanja

Uz prijavu dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u tački 3. ovog poziva.

Kandidati su obavezni da prijavu sa dokumencacijom  dostave na sledeću adresu :

 

Dom Zdravlja Obrenovac

Vojvode Mišića br 231

11500 Obrenovac

sa naznakom za projekat „Zajedno do zdravlja“

 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 1. Rok za prijavljivanje

Krajnji rok za podnošenje prijave na javni poziv ističe zaključno sa 09. februarom 2018. godine. Javni poziv objaviti na oglasnoj tabli i sajtu gradske opštine Obrenovac.

 

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC

VIII-01 br. 020-3/ 7 od 25. januara 2018. godine

Ostavite komentar